Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Okresní sdružení KVL Šumperk a Jeseník zasedalo

  Z činnosti komory

Miroslav Vitásek

Šumperk a Jeseník se schází dvakrát ročně – tentokrát za účasti prezidenta

… Odbornost a profesionalita drží s evropskou veterinární medicínou krok. Jen ta komunikace s klienty – problém, se kterým se setkáváme ve všech profesích. Nejen v té naší

 

Okresní sdružení Šumperk a Jeseník se schází pravidelně dvakrát ročně, tentokrát to bylo 19. 3. 2011. Zasedání zahájil předseda okresního sdružení MVDr. A. Frank, který přivítal všechny zúčastněné členy a hosty, jmenovitě potom prezidenta KVL ČR MVDr. Ondřeje Rychlíka a seznámil přítomné s programem.

MVDr. Iveta Jáníková, zástupce distribuční fi rmy SG Vet informovala přítomné o zajišťování rozvozu, o možnosti proplácení nákladů při likvidaci nebezpečného odpadu. Dále informovala o náležitostech smlouvy mezi chovateli

a ošetřujícími vet. lékaři, na základě které je možno fakturovat odběry léčiv na chovatele. Odběratelem a osobou, které je možno léčiva předat, je pouze vet. lékař. Ten také odpovídá za dodaná léčiva a za jejich výdej chovateli, vede sklad léčiv. Veterinář léčiva objednává a také stvrzuje jejich převzetí svým podpisem. Distribuce léčiv podle těchto podmínek je možná pouze v případě, kdy je mezi veterinářem a chovatelem uzavřena písemná smlouva o poskytování veterinární péče v daném chovu.

Zástupce rodinné farmaceutické fi rmy Boehringer Ingelheim MVDr. Zuzana Růžičková představila fi rmu a její portfolio, kdy se více věnovala přípravkům Bovicalc, Diakur + pro velkou praxi, pro malá zvířata potom Metacam inj a suspenze, Vetmedin a Canicur.

Větší časový prostor byl vymezen pro MVDr. Stančíkovou, zástupkyni Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj, inspektorát Šumperk, která se věnovala zejména:

– problematice zmetalek skotu, které je třeba vyšetřovat na IBR, Q horečku a BAB, informovala o výskytu Q horečky, zejména na Vysočině,

– vakcinace BT u ovcí a koz je dobrovolná, ale při přesunech je nutná, hradí majitel,

– informovala o ozdravovacím programu proti IBR, kdy fi nanční pomoc státu končí k 31. 12. 2012.

většina stížností podaná na KVL vzniká v důsledku špatné komunikace

K dané problematice se rozvinula poměrně bohatá diskuse, zejména k ozdravovacímu programu a jeho nákladům, kladeným na chovatele.

Předseda okresního sdružení Dr. Frank dále projednal organizační záležitosti, a to doplnění dostupných e-mailových adres všech členů, informace o sněmu, informace o způsobu volby členů do orgánů komory, zajištění blahopřání Dr. Slimáčkovi.

Odborné přednášky se ujal prezident KVL ČR Dr. Rychlík na téma: problematika komunikace mezi vet. lékařem a klientem. Jak připomněl na začátku, většina stížností podaná na KVL vzniká v důsledku špatné komunikace. Dále podrobně rozebral správný přístup a komunikaci s klientem od případné recepce až po zaplacení a odchod. Informoval o možnosti absolvovat půldenní kurz pro členy KVL.

V další části svého vystoupení se Dr. Rychlík věnoval problémům uvnitř komory a to snížením počtu pracovníků sekretariátu, informoval o sněmu, volbách a případných změnách v řádech.

V závěru setkání se rozvinula diskuse k většině projednávaných témat, po které Dr. Frank ukončil celé jednání a poděkoval přítomným za účast.

… dvakrát ročně je vlastně málo. Témat na diskusi přibývá

 
Miroslav Vitásek