Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení průběhu zasedání představenstva KVL ČR ze dne 30. 9. 2009

  Z ČINNOSTI KOMORY

I.

Osvědčuji, že dne 30. 9. 2009 se od 15.00 hod. konalo v sídle Komory veterinárních lékařů České republiky na adrese Brno, Palackého 13, zasedání jejího představenstva, které bylo svoláno dosavadním prezidentem Komory veterinárních lékařů České republiky, MVDr. Karlem Danielem, a to pozvánkou ze dne 17. 9. 2009, která tvoří, jako příloha č. 1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu.

Schůzi představenstva zahájil dosavadní prezident Komory veterinárních lékařů České republiky, MVDr. Karel Daniel, který přivítal všechny přítomné a přednesl program jednání. Dále prohlásil, že došlo k obměně přibližně třetiny představenstva a požádal o stručné představení všech členů představenstva. Následně se každý člen představenstva, v abecedním pořadí, stručně představil.

Poté vystoupil MVDr. Michal Vítek, předseda volební komise, který konstatoval, že hlavním účelem dnešního jednání představenstva je volba prezidenta a viceprezidenta Komory veterinárních lékařů České republiky. Dále uvedl, že volby budou probíhat tajně, pomocí hlasovacích lístků, které budou vhazovány do volební urny a dále poučil přítomné o podrobných pravidlech volby.

Předseda volební komise, MVDr. Michal Vítek, prohlásil, že při zahájení jednání je přítomno 16 z celkového počtu 16 členů představenstva Komory, kteří byli zvoleni korespondenčním způsobem, jejichž vyhodnocení je obsahem notářského zápisu nadepsaného notáře ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. N 735/2009, NZ 704/2009.

Prezenční listina tvoří, jako příloha č. 2, nedílnou součást tohoto notářského zápisu.

Předseda volební komise, MVDr. Michal Vítek, se následně jednotlivě tázal přítomných členů představenstva, zda vznášejí kandidaturu na volbu prezidenta Komory veterinárních lékařů České republiky.

Jednotliví členové představenstva k uvedenému dotazu předsedy volební komise odpověděli takto:

MVDr. Bernardy Jan: kandiduji na prezidenta.
MVDr. Bicek Jan: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Borkovec Lubomír: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Daniel Karel: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Hlavová Renáta: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Hošek Lubomír: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Jehlička Martin: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Mráček Radomír: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Nečasová Lubica: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Novozámská Katka, CSc.: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Okřina Libor: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Raška Pavel: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Rejnek Vladimír: nekandiduji na prezidenta.
MVDr. Rychlík Ondřej: kandiduji na prezidenta.
MVDr. Snášil Milan, CSc: kandiduji na prezidenta.
MVDr. Vaňousová Radka: nekandiduji na prezidenta.

Následně jednotliví kandidáti na prezidenta KVL ČR v abecedním pořadí vystoupili a postupně prezentovali svůj profesní životopis a přednesli svoji budoucí koncepci směřování Komory.

Po vystoupení každého kandidáta na post prezidenta vyzval dosavadní prezident Komory, MVDr. Karel Daniel, přítomné k diskusi. Po ukončení diskuse k prezentaci posledního kandidáta, přistoupil předseda volební komise k volbě prezidenta.

II.

Předseda volební komise, MVDr. Michal Vítek, stručně připomněl pravidla volby. Uvedl, že každý z přítomných členů představenstva obdrží volební lístek, na němž budou jména kandidátů v abecedním pořadí. Volba bude provedena tajným hlasováním tak, že volitel na hlasovacím lístku kroužkem vyznačí svůj souhlas s kandidátem a tento lístek vhodí do urny.

Předseda volební komise, MVDr. Michal Vítek, předal každému z přítomných členů představenstva volební lístek, který byl nadepsán Volební lístek pro volbu prezidenta KVL ČR dne 30. 9. 2009 a jména kandidátů v abecedním pořadí. Dále připomněl, že pro volbu prezidenta je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva Komory.

Volební urna byla umístěna ve volební místnosti, která se nacházela ve vedlejší místnosti jednacího sálu, kam jsem se odebral já, notář a členové volební komise, MVDr. Michal Vítek, MVDr. Radovan Opršal, MVDr. Josef Umlášek a MVDr. Karel Mühlbauer. Nahlédnutím do volební urny jsem zjistil, že tato je před započetím voleb prázdná. Následně členové představenstva jednotlivě vstupovali do volební místnosti a vhazovali volební lístky do volební urny. Po skončení hlasování předseda volební komise, spolu s dalšími členy volební komise, za mé přítomnosti vyjmuli hlasovací lístky z volební urny a sečetli hlasy.

Po sečtení všech volebních lístků vyhlásil předseda volební komise výsledky volby takto:

„V rámci tohoto hlasování bylo odevzdáno celkem 16 platných hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti na prezidenta získali následující počet hlasů:

MVDr. Bernardy Jan: 2 hlasy,
MVDr. Rychlík Ondřej: 8 hlasů,
MVDr. Snášil Milan, CSc: 6 hlasů.

Předseda volební komise vyhlásil, že v prvním kole prezident Komory veterinárních lékařů České republiky nebyl zvolen, neboť se pro něj nevyslovila nadpoloviční většina členů představenstva Komory.

III.

Předseda volební komise vyhlásil druhé kolo voleb prezidenta Komory veterinárních lékařů České republiky. Uvedl, že každý z přítomných členů představenstva obdrží volební lístek, na němž budou jména dvou kandidátů v abecedním pořadí, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Volba bude provedena opět tajným hlasováním tak, že volitel na hlasovacím lístku kroužkem vyznačí svůj souhlas s kandidátem a tento lístek vhodí do urny.

Předseda volební komise, MVDr. Michal Vítek, předal každému z přítomných členů představenstva volební lístek, který byl nadepsán Volební lístek pro volbu prezidenta KVL ČR dne 30. 9. 2009 a jména kandidátů v abecedním pořadí, tedy MVDr. Rychlík Ondřej a MVDr. Snášil Milan, CSc. Dále připomněl, že pro volbu prezidenta je opětovně zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva Komory.

Volební urna byla umístěna ve volební místnosti, která se nacházela ve vedlejší místnosti jednacího sálu, kam jsem se odebral já, notář a členové volební komise, MVDr. Michal Vítek, MVDr. Radovan Opršal, MVDr. Josef Umlášek a MVDr. Karel Mühlbauer. Nahlédnutím do volební urny jsem zjistil, že tato je před započetím voleb prázdná. Následně členové představenstva jednotlivě vstupovali do volební místnosti a vhazovali volební lístky do volební urny. Po skončení hlasování předseda volební komise, spolu s dalšími členy volební komise, za mé přítomnosti vyjmuli hlasovací lístky z volební urny a sečetli hlasy.

Po sečtení všech volebních lístků vyhlásil předseda volební komise výsledky volby takto:

„V rámci tohoto hlasování bylo odevzdáno celkem 16 platných hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti na prezidenta získali následující počet hlasů:

MVDr. Rychlík Ondřej: 10 hlasů,
MVDr. Snášil Milan, CSc: 6 hlasů.

IV.

Předseda volební komise vyhlásil, že prezidentem Komory veterinárních lékařů České republiky byl zvolen MVDr. Ondřej Rychlík, dat. nar. 7. 6. 1961, bytem Praha 3, Jiřího z Lobkovic 1, neboť se pro něj vyslovila nadpoloviční většina členů představenstva Komory.

V.

Následně jednání představenstva pokračovalo volbou viceprezidenta. Předseda volební komise se postupně dotázal všech členů představenstva, zda hodlají kandidovat na post viceprezidenta Komory veterinárních lékařů České republiky.

Jednotliví členové představenstva k uvedenému dotazu předsedy volební komise odpověděli takto:

MVDr. Bernardy Jan: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Bicek Jan: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Borkovec Lubomír: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Daniel Karel: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Hlavová Renáta: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Hošek Lubomír: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Jehlička Martin: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Mráček Radomír: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Nečasová Lubica: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Novozámská Katka, CSc.: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Okřina Libor: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Raška Pavel: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Rejnek Vladimír: nekandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Rychlík Ondřej: byl zvolen prezidentem.
MVDr. Snášil Milan, CSc: kandiduji na viceprezidenta.
MVDr. Vaňousová Radka: nekandiduji na viceprezidenta.

VI.

Následně předseda volební komise přistoupil k volbě viceprezidenta Komory. Předseda volební komise, MVDr. Michal Vítek, opětovně stručně připomněl pravidla volby. Uvedl, že každý z přítomných členů představenstva obdrží volební lístek, na němž bude jméno kandidáta. Volba bude provedena tajným hlasováním tak, že volitel na hlasovacím lístku kroužkem vyznačí svůj souhlas s kandidátem, nebo ponechá lístek bez označení, čímž vyjádří svůj nesouhlas s kandidátem a takto upravený lístek vhodí do urny.

Předseda volební komise, MVDr. Michal Vítek, předal každému z přítomných členů představenstva volební lístek, který byl nadepsán Volební lístek pro volbu viceprezidenta KVL ČR dne 30. 9. 2009, a jméno kandidáta: MVDr. Milan Snášil, CSc.

Nahlédnutím do volební urny jsem zjistil, že tato je před započetím hlasování prázdná. Následně členové představenstva jednotlivě vstupovali do volební místnosti a vhazovali volební lístky do volební urny. Po skončení hlasování předseda volební komise, spolu se všemi přítomnými členy volební komise, za mé přítomnosti vyjmuli hlasovací lístky z volební urny a sečetli hlasy.

Po sečtení všech volebních lístků vyhlásil předseda volební komise výsledky volby viceprezidenta Komory takto:

V prvním kole voleb viceprezidenta Komory bylo odevzdáno 16 platných hlasovacích lístků, z toho:

pro návrh: hlasovalo 13 hlasů,
pro návrh nehlasovalo: 3 hlasy.

VII.

Předseda volební komise vyhlásil, že viceprezidentem Komory veterinárních lékařů České republiky byl zvolen MVDr. Milan Snášil, CSc., dat. nar. 25. 12. 1955, bytem Brno, Luční 62, neboť se pro něj vyslovila nadpoloviční většina členů představenstva Komory.

Poté jsem jednání představenstva v 17.30 hod. opustil.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, a mnou, notářem, vlastnoručně podepsán.

L. S.
Mgr. Pavel Vavříček, v. r.