Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ozdravení skotu podpoří stát

Ozdravení skotu podpoří stát

Prohlášení společné zdravotní komise Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, Svazu chovatelů českého strakatého skotu a Českého svazu chovatelů masného skotu k “Národnímu ozdravovacímu programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR”.

 1. Ozdravení skotu od IBR se postupně v EU stává nutností z hlediska dlouhodobého udržení možnosti mezinárodního obchodu se skotem.

 2. Společná zdravotní komise chovatelů skotu plně podporuje národní ozdravovací program od IBR, jako významnou a státem finančně podporovanou možnost ozdravit území ČR od IBR.

 3. Oceňujeme vstřícný přístup a finanční podporu MZe, kdy jen v roce 2006 je plánována finanční podpora ve výši cca 100 mil. Kč.

 4. Metodika “Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR” (dále jen “NOP od IBR”), je přijatelným kompromisem mezi odbornými názory odborníků z veterinární sféry, z chovatelské veřejnosti a ze SVS ČR. Dále byly zohledněny možnosti MZe ČR při praktické realizaci zapracování NOP od IBR do dotačních pravidel.

 5. NOP od IBR je financován chovatelem. Jednou ročně bude vyplácena finanční podpora státu formou sazbové dotace podle provedených a chovatelem vykázaných položek. Sazbová dotace znamená pevnou platbu (částku) za vykázanou, provedenou a uhrazenou položku, bez ohledu na její skutečnou finální cenu.

  Příklad: Pokud bude v dotačních pravidlech stanovena sazbová dotace na odběr krve 5 Kč, dostane chovatel tuto dotaci za každý vykázaný odběr krve, bez ohledu na to, zda mu bude ze strany veterinárního lékaře účtováno 6 Kč nebo 30 Kč (zásadní podmínkou je, že konečná cena nesmí být nižší než je sazbová dotace, v tomto případě 5 Kč).

 6. Pro chovatele byla nepřijatelná situace, kdy cena vakcíny zůstala po schválení NOP od IBR na původní úrovni i při předpokládaném zásadním navýšení odbytu v rámci ČR. Byla vedena jednání se všemi registrovanými výrobci a s některými distributory o možnostech snížení ceny. Z oslovených distributorů nejlepší podmínky nabídl PHOENIX lékařský velkoobchod, a.s. Protože jsme v současné době nezaregistrovali výhodnější nabídku, považujeme za nejvýhodnější nákup vakcíny prostřednictvím veterinárního lékaře od distributora PHOENIX lékařský velkoobchod, a.s..

 7. Dosažení přijatelné ceny je reálné a je třeba o ni při jednání s veterinárními lékaři usilovat. Zároveň upozorňujeme, že chovatel v tomto případě by měl akceptovat následující podmínky:

  a) lhůta splatnosti do 30ti dnů, protože při nastavených nízkých rabatech by platební nekázeň chovatele velmi rychle způsobila dodavateli ztrátu,

  b) objednání a zaplacení celého balení 50 dávek s tím, že případný zbytek bude použit při následné cyklické vakcinaci, aby nemohlo dojít k argumentaci veterináře, že případné zbytky jdou k jeho tíži.

 8. Společná zdravotní komise chovatelů skotu je toho názoru, že podobně vstřícný přístup, jaký v rámci NOP od IBR zaujaly některé zainteresované subjekty (výrobce, distributor), by měli zvážit i veterinární lékaři. Při dodržení výše uvedených podmínek ze strany chovatele by mohla být přiměřená marže pro veterinárního lékaře do 5ti %. V tomto případě by se pak mohla pohybovat nákupní cena jedné dávky vakcíny bez DPH kolem 51 Kč. Tato cena vakcíny by naopak pro chovatele mohla být významným motivačním faktorem a veterinární lékař by ji mohl podmínit včasností platby ze strany chovatele.

 9. Společná zdravotní komise chovatelů skotu se nepovažuje za kompetentní k prohlášením o přiměřených cenách za veterinární úkony v souvislosti s NOP od IBR. Je zřejmé, že ceny úkonů se mohou mezi chovy významně lišit, zejména podle náročnosti pracovních podmínek (volná stáj, vazná stáj, pastvina, počty zvířat,…). Z tohoto pohledu je stanovení rozsahu práce veterinárního lékaře (odběry, vakcinace, evidence, ozdravovací program) a ceny za provedený úkon pouze věcí dohody chovatele a veterinárního lékaře.

 10. Důležité kontakty a webové stránky, kde je možno získat další informace:

  • Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR: www.holstein.cz

  • Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., výkonný ředitel, motycka@holstein.cz

  • Ing. Aleš Bychl, tajemník, bychl@holstein.cz

  • Svaz chovatelů českého strakatého skotu: www.cestr.cz

  • Dr. Ing. Josef Kučera, výkonný ředitel, kucera@cestr.cz

  • Ing. Pavel Král, šlechtitel, kral@cestr.cz

  • Český svaz chovatelů masného skotu: www.cschms.cz

  • Ing. Kamil Malát, ředitel, cschms.praha@iol.cz

  • Karel Šeba, předseda, cschms2@quick.cz

  • MVDr. Václav Osička, předseda společné zdravotní komise skotu, osickavac@volny.cz

Legislativní komise představenstva KVL ČR pověřila prezidenta podáním podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prošetření, zda zveřejněním podobného stanoviska nedochází k narušení některého z pravidel volné hospodářské soutěže.

Prohlášení společné zdravotní komise

Další informace k IBRu a informace ze Státní veterinární správy naleznete na komorových web. stránkách:

a) Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na r. 2006 včetně ceníku.

b) Metodika národního ozdravovacího programu od IBRu v ČR.

c) Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 ze dne 30. 12. 2005 k realizaci národního ozdravovacího programu od IBRu.

d) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR.

e) Objednávky serologického vyšetření krevních vzorků skotu na IBR v rámci NOP.

Dr. Osička