Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ozvěny ze Sněmu – KVL ČR – stručná historická data

  Z činnosti komory

Změna politického systému v roce 1989 uvolnila i stavovské povědomí a iniciovala snahy obnovit existenci klasického stavovského orgánu Komory veterinárních lékařů. Komory se vyvíjely na cechovním základu již od 19. století a v jeho konečném období vznikla lékařská, a na přelomu století pak veterinární.. Po únoru 1948 se staly Komory trnem v oku funkcionářům ROH a do roku 1950 zanikly. V září 1990 byl zvolen přípravný výbor a započala jednání o formování podoby tohoto nového orgánu. Přípravný výbor se po jeho zvolení scházel ve složení MVDr. Dousek, MVDr. Dvořák, MVDr. Dvořáková, MVDr. Chadim, doc. MVDr. Chloupek, CSc., MVDr. Jiran, MVDr. Kopečný, MVDr. Kuja, MVDr. Labaj, MVDr. Martínek, MVDr. Mikeš, MVDr. Mühlbauer, MVDr. Naxera, MVDr. Němeček, MVDr. MVDr. Popílenský, MVDr. Russ, MVDr. Salava, MVDr. Šonka, MVDr. Valouch, a doc. MVDr. Věžník, CSc. Do čela přípravného výboru byl zvolen MVDr. Jiří Lacina. Proběhlo deset zasedání přípravného výboru a ve všech byla ústředním tématem jednání forma a činnost Komory, především, koho by měla sdružovat a jak by měla o své členy pečovat. V nové historické etapě nebylo možné převzít normativy stavovské organizace z prvé republiky a ani ze zahraničí, i když byly k dispozici. Přes rozmanitost názorů o hlavních úkolech Komory se prosadil názor jednoty celé veterinární obce a snahy vytvořit orgán, který postihne všechny potřeby veterinárního stavu. Uceleně shrnul diskutované názory MVDr. Lacina v úvodníku prvého čísla Věstníku Komory, které vyšlo 5. března 1991.

… u vážných a důležitých věcí vyhládne každému. Je tedy čas na občerstvení, přímo v místě konání sjezdu, hotelu Jana v Přerově (foto: S. Skálová)

 

V tomto materiálu uvedl: Rozmanitost názorů si uvědomujeme a přesto, nebo právě proto, že dojde z hlediska zaměstnavatelského, k rozdělení služby na dvě rozdílné složky, nemělo by však dojít k rozdělení veterinárního stavu. Jsme si vědomi toho, že ani jedna z obou složek veterinární služby nemá sama o sobě šanci na slušné přežívání. Nositelem odpovědnosti za celkový stav veterinární péče je sice stát, jeho státní služba, která má prostředky, jimiž si může vynutit své základní požadavky,

ale zcela se neobejde bez dennodenní práce veterinárních lékařů v terénu, s nimiž musí udržovat partnerské vztahy. Přípravný výbor po poradě s ústředním ředitelem SVS doporučil převzetí ceníku plateb podle SVS, s tím že jde o ceny minimální, které není možno podhodnocovat. Nebyl tedy žádným způsobem odsouhlasen dopis chovatelských svazů, vyzývající členy k jednání o snížení poplatků za veterinární úkony a uzavírání „paušálů“. Tato skutečnost měla však v pozdější době dohru, kdy Komora čelila osočení kartelové dohody. Přípravný výbor se intenzivně zabýval i přípravou novely návrhu zákona o veterinární péči a diskutoval přípravu zákona o Komorách. Po opakovaných diskusích bylo doporučno znění pro členství v Komoře veterinárních lékařů ve formulaci: Každý veterinární lékař, který hodlá na územní ČR vykonávat veterinární léčebně-preventivní činnost, musí být povinně členem Komory. Toto znění bylo převzato, po formální úpravě, do textu zákona. Byly připravovány nezbytné materiály pro přípravu ustavujícího sněmu Komory, který byl termínován na 29. června 1991 v Paláci kultury v Praze. Tyto materiály byly in extenso publikovány v 1. čísle Věstníku. Pro jednotlivé řády určil přípravný výbor zpravodaje pro ustavující sněm.

Pro řád organizační doc. MVDr. Věžník, CSc., volební MVDr. Kopečný, jednací MVDr. Dvořák, licenční MVDr. Valouch, profesní Doc. MVDr. Věžník, CSc., příspěvkový MVDr. Russ, disciplinární MVDr. Kuja.

Dne 11. září 1991 byl přijat zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů ČR. Česká národní rada se usnesla, že se zřizuje Komora veterinárních lékařů jako samosprávná stavovská organizace sdružující veterinární lékaře. Termín konání ustavujícího sněmu Komory veterinárních lékařů byl posunut na 1. října 1991 v 9 hod. Místem konání zůstal Palác kultury v Praze. Na ustavujícím sněmu bylo 1112 přítomných prezentujících 1991 odsouhlasených mandátů. Dále se jednání účastnilo 16 hostů (viz příloha).

Po náročném jednání o předložených řádech Komory, jejich prodiskutování, připomínkování a schválení přistoupil sněm k volbě představenstva. Prezident: doc. MVDr. Zdeněk Věžník, CSc., víceprezidentka: MVDr. Zdeňka Dvořáková, členové předsednictva: kolegové F. Doležal, M. Houdek, L. Chadim, P. Jára, J. Kuja, V. Labaj, J. Lacina, J. Michejda, J. Mikeš, J. Nosek, P. Odon, J. Podracký, J. Popílenský, M. Russ, Z. Řiháček, J. Šimr, M. Valouch, B. Vlček a L. Vojtěchovský.

 

… harmonogram byl disciplinovaně dodržen. Začínáme spořádaným nástupem, vyslechneme zdravice a příspěvky účastníků a po dražbě a občerstvení následují taneční kreace

Volba čestné rady Komory veterinárních lékařů uvedla do čela tohoto orgánu: předsedu MVDr. Jiřího Chlupa a členy: kolegy L. Bartůňka, O. Brouzu, T. Hřebíka, J. Martínka, J. Medunu, M. Mináře, V. Schandla a S. Šrámka.

Úvodní projev prezidenta Komory publikovaný ve 3. čísle věstníku vyjadřoval aktuální názor na potřebnou činnost:

…prezent, vejslužka nebo úlovek z tajné tomboly? Ať je to jak chce, pan prezident má zjevně radost

 

Vážené dámy a pánové, milí kolegové, spolu s představenstvem a sekretariátem ujímáme se úkolu, který jste nám svěřili svými hlasy a projevy důvěry. Ujímáme se úkolu, o jehož snadnosti nebo nesnadnosti nelze předem rozhodovat. Ujímáme se úkolu, který totiž nelze řešit bez vaší aktivní a věci prospěšné účasti. S vaší pomocí jde o úkol snadný, ale bez vaší pozitivní účasti jde o úkol téměř neřešitelný. Budeme-li se společně svou vůlí i činy snažit o dosažení takového společenství v našem celém stavu, které bude směřovat k jeho stabilizaci jako celku a vzestupu jeho odborné úrovně v celé šíři jeho působení, stanou se drobná nedorozumění jen zcela epizodními projevy společenského dění. Jen tato cesta vede k cíli, neboť budou-li na přední místa v našem denním činění stavěny projevy nedůvěry, závisti, zášti, pak povýšíme ten nejnižší element lidského charakteru na hlavní motivaci života.

Do prvních kroků naší společné práce je nutné si ujasnit několik základních myšlenek. Komoru veterinárních lékařů jsme vytvořili na základě tradic a historických skutečností, ale vytvořili jsme ji v současné době, to znamená, že její obsah i forma musí vycházet z přestav rodící se nové současné demokratické společnosti, ale to zase neznamená, že z přemíry volnosti názorů přejdeme až k anarchii. Všem nám musí jít o jediný cíl našeho snažení, tj. vytvoření živnostních jistot pro ty veterinární lékaře, kteří svou odborností, osobním zaujetím a vnitřním přesvědčením o společenské potřebě naší odborné profese budou tvořit základní entitu našeho stavu. Pro tento úkol jsme společně projednali řády, které mají vymezit kriteria naší činnosti a zejména naší pracovní interakci. Do jaké míry se nám tento úkol zdařil, posoudíme v průběhu jejich uplatňování a budeme mít možnost včasně provést úpravy, které povedou k jejich optimálnímu obsahu. Jsme přesvědčeni, že společně a hlavně s moudrou rozvahu dojdeme vždy k racionálnímu řešení všech otázek a přesvědčíme se, že překotný souhlas s některými i líbivě znajícími náměty není vždy tou nejlepší cestou. Je třeba zdůraznit, že veškeré otázky musíme řešit vždy z pohledu celého stavu, tedy s přihlédnutím na posílení vzájemně uplatňujících funkcí, na neustálý rozvoj profese a profesionality. Tím předejdeme egoistickým a egocentrickým pohledům, které jsou přirozené, ale bohužel zavádějící. Vážení kolegové, předkládáme vám řády KVL upravené ve smyslu jednání ustavujícího sněmu a další informace nutné pro zahájení činnosti. Doufáme, že se nám společně podaří dosáhnout cílů, které jsme si vytyčili, i když to nebude žádný program, ale trvalá snaha dosáhnout co nejvyšší profesionality, humanizace a společenské úrovně poctivou a pilnou prací. Děkujeme vám všem ještě jednou za důvěru a věříme v prospěšnou společnou aktivitu.

Komora mohla zahájit svou činnost na základě poskytnutí prostor ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a umožněním tak práci sekretariátu. Současně probíhala stavební úprava přislíbených prostor na Vysoké škole veterinární v Brně. Úkoly se na představenstvo Komory hrnuly bez ohledu na dosavadní prostorové omezení. Jak již bylo řečeno, jedním z vážných problémů byl ceník úkonů. Aby nebyla Komora pokutována, muselo se po napjatých jednáních ustoupit od označení „minimální“ a přijmout ceny doporučené. Další rozsáhlá jednání muselo podstoupit vedení Komory v otázce prosazení osobních lékáren pro veterinární lékaře. Nakonec díky osobnímu interesu ministra Luxe se podařilo na ministerstvu zdravotnictví dosáhnout s ministrem Lomem pozitivního závěru. Velmi vážná jednání muselo představenstvo absolvovat v otázkách rozsahu odborných výkonů technických pracovníků ve veterinární medicíně. Diskuse s představiteli sdružení veterinárních techniků a zástupců SVS vedly postupně k vymezení rozsahu činnosti techniků v praxi. K říjnu 1992 bylo 2762 veterinárních lékařů v aktivní službě, z toho s osvědčením od Komory 1724. Analýzou věku bylo ve službě do 10 let po promoci 30,84 %, od 10 do 20 let po promoci 27,22 %, tj. do 20 let celkem 58,01 %, od 20 do 30 let 24,69 %, to je do 30 let celkem 82,76 %. Mezi 30 a 36 lety po promoci, tedy v předdůchodovém věku, bylo 10,74 %, tedy dohromady 93,5 %. Veterinární lékaři sloužící 37 až 46 let po promoci tvořili 6,5 %. Rozvíjející se soukromá praxe vyžadovala definice pro jednotlivé kategorie činnosti. Základní pracovní prostor byl definován jako inspekční místo. Druhý stupeň byla ambulance vyžadující již oddělenou ordinaci se skladem léčiv a zvláštním vchodem a východem. Další stupně byly ošetřovna, dále klinika, nemocnice. Všechny tyto typy měly definovány prostory a jejich provozní požadavky. Představenstvo KVL ČR vyhlásilo anonymní soutěž na emblém. Tato soutěž se konala pod záštitou a sponzorstvím firmy Smith Kline Beecham. Vyhodnocení soutěže, která byla obeslána 35 návrhy, se odehrálo v úterý 30. června 1992 ve francouzském salónku hotelu Grand za přítomnosti čelných představitelů, ředitelů obou státních správ, rektora Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně, prezidentů obou Komor a dalších hostů. Po úvodním referátu prezidenta Komory, ve kterém přivítal zástupce sponzorské firmy dr. Rapice a dr. Štefánka a další hosty, zhodnotil dosavadní průběh činnosti Komory a průběh historických změn, které byly většinou přijaty s pochopením a daly základ orientaci celého stavu. Úvodní slovo uzavřel s přesvědčením, že je nutná aktivní spolupráce se všemi partnery při rozvoji odbornosti, společenské prestiže a hlavně dobrého jména veterinárního lékařství. V sále hotelu Grand bylo vystaveno všech 35 předložených návrhů. Odborná komise, která se skládala z předních brněnských výtvarníků, Ing. arch. Boleslava Písaříka, Vojtěcha Štolfy, emeritního šéfa a výtvarníka státní opery v Brně a grafika a šéfa reklamní agentury REAL Jiřího Kolbaby, vybrala do finále pět prací. Nejvyšší dvě ocenění získaly návrhy Ing. arch. Dagmar Velehradské, třetí a pátou příčku obsadily práce Františka Borovce a čtvrté místo pak návrh Jiřího Ledra. Význam celé akce byl vyjádřen projevy sponzorů a významných hostů.

Z historicky aktuálních dokumentů sestavil prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc., první prezident KVL ČR