Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ozvěny ze Sněmu – Všechno nejlepší k narozeninám, pane exprezidente

  Z činnosti komory

… první prezident KVL ČR prof. Zdeněk Věžník

 

Prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc., se narodil 30. 6. 1928 v Brně. Studium vysoké školy zvěrolékařské zahájil v roce 1948 a hned o prvních letních prázdninách se zařadil do kolektivu řešícího projekt Zdravotní stav lovné zvěře. Hlavní lokalita řešení byla centrována na tehdejší patologicko anatomický ústav, což motivovalo i jeho nástup do laboratorně pedagogické činnosti formou volonterního demonstrátora v tomto ústavu. Když se v roce 1950 nabídlo místo řádného demonstrátora v Ústavu histologie a embryologie, byl po výběru na toto místo potvrzen. V té době byl ústav veden přímo prof. Koldou. Zde setrval po celou dobu studia a účastnil se výuky ve cvičeních, později jako asistent, ač do této funkce nikdy nebyl, jako nestraník, oficiálně potvrzen.

Zkušenosti z laboratoře a dokumentace jak mikrofotografické, tak především kresebné, daly podklad k tomu, praže na doporučení svých přátel z medicíny humánní se přihlásil k volonterní spolupráci na II. porodnicko-gynekologickou kliniku v Brně. Od roku 1952 zde pracoval v odpoledních a večerních hodinách, podle potřeby a zhotovil velkou řadu klinické, ale především mikroskopické dokumentace pro výuku. V Ústavu histologie a embryologie po nástupu doc. MVDr. E. Novotného byl spolupracovníkem známých i méně známých osobností, které však svou práci v ústavu vesměs odevzdávali poctivě. Byli to MVDr. V. Pleva, MVDr. V. Geissel, MVC. I. Trinklová, MVDr. J. Krček, MVDr. V. Gaždová a v té době doc. MVDr. R. Bőhm a další. V roce 1953 nebylo další setrvání v ústavu možné ze stejných důvodů jako při přijetí do řádné asistentury. Vzhledem k tomu, že na základě tématu disertační práce byl přidělen k ministerstvu zdravotnictví a pracoval volonterně na zmíněné klinice již dva roky, podařilo se mu získat místo výzkumného pracovníka pro antropozoonózy v nemocnici u Sv. Anny na porodnicko-gynekologické klinice, kde nastoupil ihned po promoci v roce 1953.

…zbyl čas i na hraní, a nehrály si jen děti v dětském koutku (foto: S. Skálová)

 

V té době probíhající postupná likvidace brucelózy skotu (tvorba izolátů) úzce navazovala na zvýšenou prevalenci tohoto onemocnění u žen zaměstnaných v těchto zařízeních. Proto byl hlavní zájem o onemocnění brucelózou a především těmto otázkám byla také věnována prvořadá pozornost. Ovšem problematika porodnické-gynekologická si vyžádala pozornost i onemocnění listeriózou a toxoplasmózou. Práce na klinice si vyžádala spolupráci jak s prof. Dražanem, tak s profesorem Přibylem. Výsledky řešení této problematiky byly úspěšné a byly zveřejněny v řadě tuzemských i zahraničních časopisech a taktéž zahrnuty

do několika knižních forem zabývajících se přehledem nových poznatků v oblasti brucelózy. Když byl v roce 1956 založen Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, nabídl prof.

Přibyl místo pro zahájení prací na nově zřízeném oddělení fyziologie a patologie reprodukce MVDr. Věžnikovi. A v tomto ústavu setrval prof. Věžník až do současnosti.

Stručná data: narozen 30. 6. 1928 v Brně, 1953 Vysoká škola veterinární v Brně (MVDr.), 1961 CSc., 1965 samostatný vědecký pracovník, 1969 habilitace – dokončena pro rehabilitaci 1990, 1984 vedoucí vědecký pracovník, 1993 DrSc., 1994 prof., funkce: vedoucí oddělení fysiologie a patologie reprodukce vedoucí Národní referenční laboratoře pro spermatologii a andrologii, prezident KVL ČR, předseda veterinárního odboru ČAZV

Je autorem a spoluautorem více než 550 prací (původních vědeckých, knižních, výzkumných zpráv, odborných publikací a souborných referátů). Pedagogicky se uplatňuje na VFU, MZLU a Univerzitě v Pardubicích.

 

… středem pozornosti malých i velkých byl interaktivní elektronický robot ADVEE