Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Palermo 2011

  Z činnosti komory

Karel Daniel

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Palermu

… jednání FVE probíhala v historických prostorách normanského paláce – Dr. Snášil, Bernardy a Daniel

 

V Palermu na Sicílii se ve dnech 9.–11. června setkali zástupci veterinární profese evropských zemí. Významným bodem těchto setkání bylo zvolení nové reprezentace na následující dva roky.

Jako hosté vystoupili rovněž Dr. Herbert Schneider (OIE), který promluvil na téma Role a odpovědnost profesních statutárních asociací, Dr. Roberto Bardinini na téma Kontrola bolesti při kastraci prasat

– mýty a realita, a Dr. Roberta Benini na téma Ilegální obchod se štěňaty.

Významným bodem jednání UEVP i FVE byla probíhající revize veterinární lékové legislativy v souvislosti s potřebou prevence narůstání rezistencí vůči používaným antimikrobiálním látkám.

Za KVL ČR se palermských jednání zúčastnili MVDr. Bernardy, MVDr. Daniel a MVDr. Snášil.

téma používání veterinárních léčiv je atraktivní a líbivé pro naivní a bezskrupulózní média i politiky


Zasedá parlament – držte si peněženku!

Tento citát platí po staletí. Evropský parlament však zdá se dovádí některé jurodivé nápady téměř k dokonalosti. Ve snaze omezit spotřebu veterinárních léčiv a narůstající rezistence vůči antimikrobiálním látkám předložil 12. dubna k hlasování „Amendment 50“ navrhující zákaz prodeje veterinárních léčiv veterinárními lékaři farmářům a majitelům zvířat. V rovině politické i rovině profesní je tento přístup podporován především skandinávskými delegacemi. Stanovisko Evropské veterinární federace prezentované jejím prezidentem Dr. Walterem Windingem lze shrnout: „Zákaz prodeje veterinárních léčiv veterinárními lékaři nemůže vést k menšímu používání antibiotik ani ke zpomalení narůstání antibiotických rezistencí“. Alarmujícím však zůstává, že při hlasování v Zemědělském výboru Evropského parlamentu bylo 13 hlasů „PRO“ a 25 hlasů „PROTI“, přičemž lobování a tlak zájmových skupin v této věci se spíše stupňuje.

Za KVL ČR jsem si v této věci dovolil vyjádřit následující stanovisko:

„Z našeho středoevropského pohledu jsme více než potěšení dosavadním pohledem i přístupem Evropské veterinární federace.

 • Veterinární lékaře považujeme za poskytovatele odborných služeb.

 • Výdej a dodávka veterinárních léčiv se v průběhu času staly nedílnou součástí těchto služeb.

 • Veterináři spolu s majiteli zvířat, spolu s výrobci, spolu s distributory, spolu s lékárníky a spolu se všemi ostatními články řetězu žijí v otevřeném společném ekonomickém prostoru.

 • Politické snahy dostat poskytování a dodávku veterinárních léčiv z rukou veterinárního lékaře považujeme za rozumově neodůvodnitelné

– vracející nás zpět do časů „konatelů dobra“, konajících však bez ohledu na náklady a konečné výsledky,

– vystavující veterinární léčiva ještě menší kontrole medicínsky vzdělanými profesionály,

– činíc veterinární léčiva v reálném čase méně dostupnými pro jejich uživatele,

– vedoucí ke zvýšení nákladů pro spotřebitele,

– a v konečném důsledku neomezující objem používaných veterinárních léčiv, ale vedoucí pouze k redistribuci marží z prodeje veterinárních léčiv k jiným článkům než veterinárním lékařům.

Rozumíme, že téma používání veterinárních léčiv je atraktivní a líbivé pro naivní a bezskrupulózní média i politiky, ale s politováním sledujeme, že rovněž některé profesní skupiny přistoupily na tuto hru, a vážné téma antimikrobiálních rezistencí se místy začalo dostávat mimo realitu a mimo praktická a racionálně zdůvodnitelná řešení.“

Další postřehy z palermských jednání přinášejí kolegové Bernardy a Snášil. Veškerá agenda je v elektronické podobě dostupná na www.fve.org

 
Karel Daniel,
předseda ZK KVL

… Pohled na Palermo z královského hradu, kde se konala Valná hromada FVE

 

P. S.: A jinde?

O tom, že nejen v Evropském parlamentu, ale občas i blíže (a hůře) se mohou politikové projevovat jako „podivní tvorové s tykadly“ a některé „nákazy“ se dovedou bryskně šířit přes hranice politických celků, svědčilo emotivní vystoupení nizozemského delegáta s názvem: Jak může holandský veterinář ekonomicky přežít? Tamější politická reprezentace šla ještě dále než zmíněný „Amendment 50“ novely evropské směrnice a navíc:

 • vládním rozhodnutím má být (nějak!) snížena spotřeba veterinárních léčiv v roce 2011 o 20 %,

 

 • v roce 2013 o 50 % – obojí oproti roku 2009,

 • tj. návrat na úroveň roku 1999; bez ohledu na strukturu a početní stavy zvířat,

 • zákaz prodeje veterinárních léčiv veterinárními lékaři chovatelům zvířat neprošel v nizozemském parlamentu o jediný hlas.

Podíl příjmů nizozemských veterinárních praxí z úkonů a prodeje léčiv podle druhů zvířat je následující:

Nizozemská veterinární asociace podle Dr. Vaarkampa v této situaci diskutuje a zvažuje možné směry „záchrany“:

 • provádět „akreditaci“ jednotlivých veterinárních praxí pro určité druhy zvířat,

 • požadovat umožnění výkonu dozorových činností veterinárním praxím (welfare, epizootologie),

 • požadovat zavedení povinné registrace chovatele u veterinárního lékaře,

 • umožnění fi xace marží z prodeje veterinárních léčiv na určité regulované úrovni,

 • zavedení monitoringu používání léčiv v centrální databázi.
SPECIES
% TURNOVER
% BRUTO MARGIN
 
consultation
selling pharm
consultation
selling pharm
Companion animals *
45
55
60
40
Horse
50
50
65
35
Bovine
35
65
50
50
Swine
15
85
30
70

 
Karel Daniel