Komora veterinárních lékařů České republiky

Pár slov ke komorovým volbám

  Časopis Zvěrokruh 3/2018
     Z činnosti komory


Karel Daniel

Při rozhovoru s poslancem sněmovny princ Filip údajně prohlásil: „Vždycky jsem se domníval, že jako poslanci jsou voleni nejlepší a nejbystřejší naši spoluobčané. To ovšem jen do chvíle, než jsem se setkal s vámi …“

Tak jako každé dva roky budou v letošních komorových volbách voleni noví zástupci profese do představenstva Komory, revizní komise a do čestné rady. Tedy do orgánu exekutivního, kontrolního a disciplinárního. Jsem rád, že se v poslední době podařilo dosáhnout rozumné míry jejich koexistence, aniž by se – a kéž to do konce tohoto volebního období vydrží – nadměrně či cíleně některý z orgánů snažil interferovat či ovlivňovat činnost ostatních. Nicméně: i v komorových orgánech jsme jen lidé, takoví nebo onací, se svými názory, soubory vlastních profesních a životních zkušeností, z nichž „nemůžeme vystoupit“. Personální výměna je proto potřebná.

V posledních zhruba deseti letech byl určitý zájem o práci v představenstvu. A opravdu, zde se objevila řada nových tváří kolegů, kteří byli schopni a ochotni se aktivně zapojit. Horší je to ovšem se zájemci o práci v revizní komisi a čestné radě. Tam je obměna velmi malá. Navíc, na půdě všech tří orgánů lze při kontrolách výkazů práce pozorovat několik málo aktivních jedinců a zbytek jako by zůstával mlčícím pozorovatelem. Je jen přirozené, že uzavřená skupina osob bez obměny se případně dále „zapouzdřuje“, začíná dříve nebo později například používat sousloví „naši delikventi“ spíše než „kolegové“, a namísto úsudku vycházejícího z důkazů začne hledat důkazy pro podporu vlastního úsudku. Presumpci neviny postupně nahradí presumpcí viny a nepříjemnosti mohou klepat na dveře. Pravidla skupinového chování i vzorec stanfordského experimentu platí i pro naši „veterinární smečku“.

Potenciální zájemci o práci v komorových orgánech by měli být připraveni, schopni a ochotni alespoň dvakrát týdně sednout na hodinku či dvě večer k počítači a věnovat pozornost komorovým agendám. Zatímco schůze představenstva bývají – zpravidla na sekretariátě Komory v Brně – zhruba jednou za dva měsíce, revizní komise i čestná rada se schází prakticky měsíčně. Určitě nejen pro mimobrněnské bývá takovýto den pro obvyklou činnost v praxi ztracen. Docela značný objem činností pak zastávají pracovní komise představenstva (vzdělávací, legislativní, zahraniční a další). Ale opět – těžištěm zde dnes již není „schůzování“, ale především čas věnovaný elektronické komunikaci.

Tedy ještě jednou – úspěšná práce komorových orgánů závisí na:

a) objemu volného času, který je ten nebo onen kolega práci v orgánech Komory schopen a ochoten obětovat;

b) na jeho celkovém životním přehledu, povědomí o profesní politice, případně znalosti jazyků a komunikačních dovednostech;

c) ale především také na osobních povahových vlastnostech se schopností bezkonfliktní souhry v kolektivu vedení, což většinou odráží dosavadní osobní historie.

Nejsme ovšem firma, ale profesní asociace. Členy orgánů nevybírá personální manažer ani prezident, vybírají je voliči. Proto jako prezident Komory prosím případné kandidáty, rovněž ty, kteří je budou nominovat, a samozřejmě i jejich případné voliče, aby vážili výše uvedené řádky.

Ale možná by všichni měli vědět i o:

zák. č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) § 159

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Dobrý úsudek a šťastnou ruku při nadcházejících volbách.

Karel Daniel

Komora veterinárních lékařů České republiky