Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pas zvířete v zájmovém chovu – Vyplňujeme ho správně?

Pas zvířete v zájmovém chovu

Vyplňujeme ho správně?

Vážení a milí kolegové, rozhodně mě netěší stavět se do role moralisty, který by mohl udílet rady, ale vzhledem k okolnostem nevidím jinou možnost. Již několik let existuje možnost označovat zvířata mikročipem a s tím souvisí i vystavení cestovního pasu pro možnost vyjet se zvířetem za hranice nejen všedních dnů. Nebudu zatěžovat nudnou legislativou, ale jen pro pořádek. Vše je legislativně podchyceno ve vyhlášce č. 610/2004 s přílohami (Osvědčení a Pas zvířete), která platí od 1. 1. 2005 a od letošního sněmu KVL ČR je vše upraveno i vnitřním předpisem KVL ČR (zatím poslední oficiální znění lze nalézt v podobě návrhu v 10. čísle Zvěrokruhu ). A právě v otázce správnosti vyplňování cestovních pasů stále narážíme na problémy. Neuplyne týden, aby se mi do rukou nedostal alespoň jeden špatně vystavený cestovní pas. V legislativě uvedená věta, že pas smí vystavit pouze pověřený veterinární lékař (soukromý veterinární lékař schválený pro vydávání petpasů), je přeci dána jasně. A jestliže jsem zažádal o schválení této činnosti, tak se předpokládá, že si alespoň přečtu pravidla. Myslím, že i na těchto zdánlivých drobnostech stojí naše práce a styl, s jakým tuto činnost provedeme, svědčí o naší pečlivosti, ale i profesionalitě. Jednou je cestovní pas pro zvířata určen jako oficiální dokument a jako k takovému k němu třeba přistupovat.

Jelikož se říká repetitio mater studiorum, proberme tedy ještě jednou jednotlivé kroky vyplnění cestovního pasu.

1) Cestovní pas smí vystavit pouze pověřený veterinární lékař, což je veterinář, který byl schválen příslušnou KVS, vlastní čtečku mikročipů a má přístup na internet, stejná osoba smí provádět jakékoliv úpravy a doplnění do cestovního pasu, a to vždy po předchozím ověření totožnosti zvířete!

2) Strana číslo 1 … údaje o majiteli Zde vyplníme za každých okolností jméno a adresu majitele zvířete, v případě chovatele a producenta štěňat je nutno jako majitele považovat právě chovatele. Pouze tehdy, kdy je schopen chovatel doložit jméno a adresu kupce a budoucího majitele, lze zapsat tyto údaje (i tak bych uvažoval o požadavku kopie kupní smlouvy). Rozhodně se nelze spokojit s tvrzením – majitel slíbil, že údaje doplní hned, jakmile bude znát adresu kupce. Jako pověřený veterinář jsem zodpovědný za vyplněné údaje (myslím, že nikdo nezažil situaci, že by na úřadě dostal blanket k občanskému průkazu pro doplnění údajů doma).

3) Strana číslo 2 … popis zvířete Na této straně jsou údaje specifikující zvíře jako takové (jméno, živočišný druh, plemeno, pohlaví, datum narození a popis srsti) plus zatím nepovinné foto. Tato strana by snad neměla činit obtíže. O tom, že jsou i tyto údaje povinné, snad hovořit nemusím.

4) Strana číslo 3 … identifikace Velmi důležité údaje, na jejichž základě se vydává pas. V současnosti lze cestovní pas vydat na základě označení mikročipem, nebo dočasně podle čísla tetování (jednoznačně čitelného, čili pokud si nejsem jist čitelností tetovacího čísla, není možno pas vystavit, ad absurdum, jestliže v průběhu života psa dojde ke ztrátě čitelnosti tetovacího čísla, je nutné provést označení mikročipem). Bez těchto údajů není možno pas uznat, bohužel nejsou to ojedinělé případy, kdy se tak děje.

5) Strany číslo 4 – 27 Nahrazují běžné očkovací průkazy a zahrnují údaje o vakcinacích, dehelmintizacích, ošetření proti vnějším parazitům, potvrzení klinického stavu (v případě cestovního pasu ho vystavuje pouze soukromý veterinární lékař pro možnost vycestování) a pro některé země EU potvrzení o vyšetření na protilátky proti vzteklině. Ovšem je nutno zdůraznit, že i tyto údaje suplující funkci očkovacího průkazu by měl zapisovat do petpasu opět pouze pověřený veterinář, a to po předchozím ověření totožnosti zvířete.

6) Strana číslo 28 … jiné záznamy Neméně důležitá stránka, kde je nutné vyplnit datum vystavení cestovního pasu a umístit razítko veterinárního lékaře, který petpas vyplnil. Že razítko musí obsahovat číslo KVL, snad zdůrazňovat nemusím.

7) Těmito body jsme zvládli vyplnění cestovního pasu pro zvíře jako takové, ale naše povinnosti pověřeného veterinárního lékaře tímto nekončí. Je nutno takto vystavený a potvrzený dokument zaregistrovat v centrálním registru, který spravuje pouze KVL ČR (jakkoli se to některým firmám spravujícím údaje o zvířatech a jejich čipech může nelíbit). Tato registrace se provádí buď elektronicky prostřednictvím stránek www.petpas.com online anebo offline do dvou pracovních dnů. Každý pověřený veterinární lékař obdrží pro tuto činnost od KVL při schválení svůj vstupní kód pro přístup na stránky registru. Bez registrace je opět cestovní pas považován za neplatný.

Jen pro představu, v současnosti je v centrálním registru zadáno 39 144 cestovních pasů. Je schváleno celkem 13 subjektů, které mají oprávnění vydávat a distribuovat cestovní pasy.

Jen KVL ČR doposud vydala a prodala 36 500 kusů. Všechny tyto subjekty by měly zasílat KVL ČR informace o množství jimi vydaných a prodaných petpasů. Přesnou informaci jsem získal pouze od jedné z nich (nebudu zde uvádět její jméno, když mi jako jediná vyšla s informací vstříc), a ta vydala dalších 39 000 kusů. Velice hrubé odhady mluví cca o 150 000 vydaných a prodaných kusech cestovních pasů. Tato informace mi připadne sama o sobě tristní. Mám být natolik naivní a myslet si, že všechny čekají v zásuvkách veterinárních ošetřoven na své vyplnění a zapsání do registru? Má za takového stavu vůbec význam hovořit o funkčním systému centrální evidence zvířat a tahat z klientů nemalé peníze za bezchybný způsob označení a registrace jejich miláčků?

V poslední řadě musíme zmínit všechny důsledky neúplného či nedůsledného vystavení a registrace cestovního pasu. Jakmile dojde ke zjištění nedostatku v petpasu, měl by být tento petpas zadržen a nedostatky by měly být odstraněny opět pověřenou osobou. Takto špatně vyplněný petpas je dokonce možné odeslat na příslušnou KVS nebo přímo na SVS se všemi důsledky pro kolegu, který pochybil. Doufám, že k těmto represívním krokům bude nutno přistupovat jen zcela vyjímečně. Já osobně jsem zatím řešil dané případy formou telefonického upozornění kolegy a doplněním informací za něj (ale číše nejen mé trpělivosti není bezedná).

Co říci závěrem. Myslím, že by neuškodilo se nad těmito fakty zamyslet. Je poměrně jednoduché kritizovat práci druhých a přitom ignorovat daná závazná pravidla. Při současném totálním nezájmu členské základny o dění v KVL (účast 376 hlasů z 2708 platných voličů při posledních komorových volbách je více než výmluvná) nemohu asi očekávat zásadní změnu tohoto stavu. Ale až bude každý z nás pro příště mít na jazyku kritickou slinu, zameťme si nejdříve před vlastním prahem!

Mnoho radosti nad vyplňováním cestovních pasů pro naše miláčky!

MVDr. Radek Mašín

Na této informaci nic nemění ani vstup do schengenského prostoru (pozn. red.).