Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pasy, pasová legislativa a připravované změny

  Časopis Zvěrokruh 10/2014
     Pro praxi

Martin Grym

Ukončení platnosti stávajících pasů pro zvířata v zájmovém chovu

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

29. prosince 2014 vejde v účinnost nová legislativa týkající se pasů pro psy, kočky a fretky. Tato legislativa vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 576 a 577/2013. V našich podmínkách se změna promítne do novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a i nové prováděcí vyhlášky. V době psaní těchto řádků ještě neprošly tyto normy celým legislativním procesem, nicméně se dá předpokládat, že se tak stane bez obstrukcí.

Předkládám zde deset nejdůležitějších bodů, které je nutné vzít na vědomí:

1/ Systém se bude celkově zpřísňovat, státní správa bude přísněji kontrolovat povinnosti každého článku řetězce, tj. výrobců, distributorů i schválených veterinárních lékařů. Soukromé veterinární lékaře schvaluje za účelem vystavování pasů krajská veterinární správa.

2/ Mění se vzor pasu. Uvnitř budou vysvětlivky, jak pas správně vyplnit. Oddíl Označení zvířete se bude muset přelepit přiloženou fólií či zalaminovat tak, aby nebylo možné údaje později změnit.

3/ Původní (současný) vzor pasu bude nadále platit, pokud bude vystavený s datem do 29. 12. 2014. Od tohoto data pak původní vzor pasu již nebude možné vystavit a vystavit bude možné pouze novou formu pasu.

4/ Nepodařilo se sjednat nějaké delší přechodné období, ve kterém by bylo možné nakupovat novou formu před 29. 12. 2014. Z tohoto důvodu bude přechod na novou formu pasu poměrně ostrý.

5/ Pas bude muset, podle připravované vyhlášky, schválený veterinární lékař zapsat do evidence pasů vedené Komorou do tří dnů od vystavení pasu.

6/ Označením zvířete se zamýšlí jeho očipování či tetování. Tetování musí být čitelné a provedené v období do 3. 7. 2011, tetování provedená po tomto datu se neuznávají. Datum označení zvířete, které uvádíme do pasu, nesmí nikdy následovat po datu očkování proti vzteklině uvedené v pasu. Jinými slovy – očkuje se vždy a pouze zvíře, které lze v čase vakcinace identifikovat podle čipu či tetování. Schválený veterinární lékař má povinnost před novým záznamem do již vystaveného pasu kontrolovat totožnost zvířete (tedy zkontrolovat čtečkou čip nebo přečíst tetování).

7/ Platí základní zásada, že štěně lze proti vzteklině očkovat od tří měsíců věku a na vývoj ochranné imunity je potřeba 21 dní. Před uplynutím této doby by štěně nemělo vycestovat, nicméně konkrétní stát má možnost povolit výjimku.

8/ Zvláštní pozornost by se měla věnovat vyplňování údajů o majiteli zvířete, a to zvláště u obchodních přesunů, u kterých je za prvního majitele považován vždy majitel matky štěněte, tedy původní chovatel. U neobchodních přesunů lze jako prvního majitele uvést tu osobu, která si štěně od majitele matky štěněte koupila.

9/ Vystavovat pasy mohou de iure pouze schválení veterinární lékaři, tedy OSVČ, kteří provádějí veterinární léčebnou a preventivní činnost jako fyzické osoby. Pokud schválený veterinární lékař touto činností někoho pověří (např. svého zaměstnance), musí tato pověřená osoba používat razítko schváleného veterinárního lékaře a do evidence musí být zadány údaje o pasech na jméno schváleného veterinárního lékaře. Plná zodpovědnost tak zůstává na schváleném veterinárním lékaři a také jedině on může nakupovat pasy na své jméno od distributora pasů.

10/ U obchodních přesunů lze doporučit značnou pečlivost a bdělost při vyplňování údajů do pasu a spolupráci s místně příslušnou KVS, která v těchto případech vydává tzv. TRACES, což jsou dokumenty legalizující přeshraniční obchodní přesun zvířat. Nicméně i u neobchodních přesunů se stává, že veterinární lékař zaviní chovateli v zahraničí velké nepříjemnosti v důsledku špatně vyplněného pasu či špatných instrukcí. Proto je vhodné této problematice věnovat náležitou pozornost a pravidelně konzultovat i webové stránky státní veterinární správy www.svscr.cz.

… strana číslo 6 pasu zvířete v zájmovém chovu (III. OZNAČENÍ ZVÍŘETE) se musí přelepit přiloženou fólií

xxx

… strana číslo 10 pasu zvířete v zájmovém chovu (V. OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ) má v upraveném pasu jednu kolonku navíc, kolonka č. 3

 
Martin Grym