Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Paušální výdaje na dopravu

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA


(deset otázek a deset odpovědí)

Ing. František Elis

Kdo šetří má za tři. A to platí i v případě využití vhodného způsobu uplatnění výdajů na dopravu

Dotaz č. 1

Za zdaňovací období kalendářního roku 2009 jsem uplatňoval výdaje ve výši 60 % z dosažených příjmů. Protože se tento paušál pro rok 2010 snižuje u mě jako provozovatele nestátního veterinárního zařízení na 40 %, uvažuji o uplatnění výdajů ve skutečné, prokázané výši. Údajně je možné uplatnit k těmto skutečným výdajům ještě tzv. paušální výdaje na dopravu. Je tato informace pravdivá?

Odpověď:

Ano, počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2009 byl novelou zákona o daních z příjmů zaveden institut tzv. paušálního výdaje na dopravu, který je obsažen v § 24 odst. 2, písmeno zt) zákona o daních z příjmů (ZDP). Tuto problematiku dále řeší § 25 odst. 1 písmeno zp) a § 28 odst. 6 téhož zákona. Je na rozhodnutí poplatníka, zda uplatní výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem ve skutečné prokázané výši, nebo, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky, uplatní výdaje paušálem.

§ 24 odst. 2, písmeno zt)

paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) bodu 4 tohoto odstavce, ve výši 5000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů podle http://business.center.cz/ business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx \l par10 § 10, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného dle předchozí věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“). Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Údajně je možné uplatnit k těmto skutečným výdajům ještě tzv. paušální výdaje na dopravu

§25 odst. 1 písmeno zp)

výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20 % ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu. U silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

§28 odst. 6

Při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrná část odpisů. Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.


… jestli k cestě za zvířecími pacienty používáte trabant po dědečkovi nebo luxusní limuzínu, to by mělo být fi nančnímu úřadu jedno
 
Dotaz č. 2

Takže informace o pravdivosti paušálních výdajů na dopravu je potvrzena. Předpokládám, že pokud si přečtu jednotlivá ustanovení ZDP uvedená v předchozí odpovědi asi jim beze zbytku neporozumím. Proto se dále ptám: co si mám pod pojmem paušální výdaj na dopravu vlastně představit?

Odpověď:

Paušální výdaj na dopravu je výdaj, který lze uplatnit v rámci základu daně z příjmů za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů. Jeho výše je dána pevně stanovenou částkou, nezávislou na výši skutečně vzniklých výdajů a poplatník je povinen prokazovat splnění podmínek pro jeho uplatnění, nikoliv však samotnou výši tohoto výdaje.

Dotaz č. 3

Odpověď na předchozí dotaz vyvolává hned několik dotazů dalších. Nejprve se tedy ptám, jaká je výše paušálu?

Odpověď:

Výše paušálu činí 5000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, ve kterém poplatník využíval příslušné motorové vozidlo k dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů dosahovaných dle § 7 (příjmy z podnikání) nebo § 9 (příjmy z pronájmu) ZDP a současně nepřenechal toto silniční motorové vozidlo ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

Dotaz č. 4

No a co když nevyužívám toto motorové vozidlo výhradně pro účely podnikání, ale z části i pro soukromé účely?

Odpověď:

Používá-li poplatník silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, jen z části k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze tzv. krácený paušální výdaj na dopravu, který činí 80 % z 5000 Kč, tedy 4000 Kč. Použití kráceného paušálu na dopravu zakládá povinnost krátit ostatní výdaje, související s provozem motorového vozidla, které nejsou obsaženy v paušálu včetně odpisů rovněž o 20 %.

Dotaz č. 5.

Zdá se mi, že se to všechno nějak zamotává. Ale postupně. Na jaké vozidlo mohu vlastně zmiňovaný paušál uplatnit?

Odpověď:

ZDP umožňuje uplatnit paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem. V souladu s zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a přílohou k tomuto zákonu lze jednoznačně konstatovat, že paušální výdaj na dopravu lze za předpokladu splnění ostatních podmínek použít v případě motorových vozidel zatříděných do kategorií L, M a N.

Kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly.

Kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob.

Kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů.

Dotaz č. 6

Další dotazy mám k jednotlivým podmínkám pro použití paušálních výdajů. Přečetl jsem si je tak, jak jsou uvedena v ustanoveních zákona o daních z příjmů, uvedených při odpovědi na dotaz č. 1. Jako první podmínka je uvedeno: využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů podle § 10. Jak tomu mám rozumět?

 

… dnes už není problém použít v akutním případě soukromé letecké taxi. A některé aerokluby u nás tuto službu také nabízí

Odpověď:

Z ustanovení zákona je zřejmé, že paušální výdaj lze v případě fyzických osob použít při používání vozidla v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně, podle § 7 a podle § 9 ZDP, tzn. příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a příjmů z pronájmu. Zákon neumožňuje použít paušální výdaj na dopravu v souvislosti s ostatními (např. nahodilými nebo jednorázovými) příjmy, zahrnovanými do dílčího základu daně podle § 10 ZDP.

Zároveň platí, že za předpokladu splnění ostatních stanovených podmínek mohou paušální výdaj uplatnit i poplatníci – právnické osoby.

V případě, že je poplatník využívající paušální výdaj zároveň plátcem daně z přidané hodnoty, nezbavuje ho uplatnění paušálního výdaje povinnosti vést evidenci pro účely DPH a to dle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty.

Paušální výdaj naopak nemohou použít poplatníci, kteří vozidlo pronajímají, vypůjčují nebo poskytují bezplatně

Dotaz č. 7

Další podmínkou je, že poplatník nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce vozidlo k užívání jiné osobě. To znamená co?

Odpověď:

To znamená, že paušální výdaj mohou použít poplatníci, kteří využívají vozidlo pouze v souvislosti s vlastní výdělečnou činností, nebo (krácený paušální výdaj) i pro vlastní soukromé použití. Tato podmínka je splněna i v případě, kdy vozidlo řídí spolupracující osoba – druhý z manželů, pokud je vozidlo v SJM, nebo zaměstnanec poplatníka (ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP). Paušální výdaj naopak nemohou použít poplatníci, kteří vozidlo pronajímají, vypůjčují nebo poskytují bezplatně či za cenu nižší než tržní svým zaměstnancům k používání pro služební i soukromé účely. V této souvislosti je třeba upozornit, že paušální výdaj na dopravu se dle výkladu Ministerstva fi – nancí ČR vztahuje na automobil, nikoliv na poplatníka.

Dotaz č. 8

Další podmínkou je, že poplatník využívá vozidla vlastní, zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku, nebo vozidla v nájmu. Lze to blíže vysvětlit?

Odpověď:

Jistě, paušální výdaj mohou použít poplatníci, kteří využívají vozidlo vlastní zahrnuté do obchodního majetku, vlastní nezahrnuté do obchodního majetku a to včetně vozidla ve společném jmění manželů a v nájmu, formou operativního nebo fi nančního leasingu. Paušální výdaj nelze použít u vozidel používaných na základě smlouvy o výpůjčce. V případě vozidel nezahrnutých do obchodního majetku je možné uplatnit sazbu základní náhrady. Další výdaje spojené s provozem vozidla, se v základu daně uplatňují v prokázané výši, včetně výdajů na dlouhodobý pronájem parkovacích míst nebo stání na plochách a v garážích. Zde je rovněž nutné upozornit, že při uplatnění sazby základní náhrady do daňových výdajů je třeba vést evidenci ujetých kilometrů při pracovních cestách.

Dotaz č. 9

Ještě by mě zajímalo, jak to bude v případě, že v některých kalendářních měsících budu vozidlo používat výhradně k podnikání a v jiných jej budu používat k podnikání jen z části?


… i tímto způsobem lze v jistých koutech naší zeměkoule cestovat za pacientem. Účtenka od benzínky v nákladech na dopravu bude v tomto případě poněkud podezřelý dokument
 
Odpověď:

Jak již bylo dříve řečeno, poplatník, který uplatňuje paušální výdaj u vozidel, která používá pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, může uplatnit paušální výdaj ve výši 4000 Kč za každý celý kalendářní měsíc a 80 % ostatních výdajů včetně daňových odpisů. V případě, že poplatník použije vozidlo i k soukromým účelům pouze v některých měsících, krátí se pouze výdaje vzniklé v těchto měsících. Ale roční daňové odpisy lze uplatnit i v těchto případech pouze ve výši 80 %.

Dotaz č. 10

Takže pro tuto chvíli poslední dotaz, jak je to v případě uplatnění paušálních výdajů na dopravu s knihou jízd?

Odpověď:

Novelou zákona o dani z příjmů byla zcela nově zakotvena možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Pokud se daňový subjekt pro možnost uplatnění tohoto paušálního výdaje rozhodne, nemusí pro účely daně z příjmů vést evidenci, která by prokazovala jeho výdaje v souvislosti s provozem silničního motorového vozidla (tzv. kniha jízd).

Uplatnění předmětného paušálního výdaje na dopravu je na volbě daňového subjektu. Považuji za důležité upozornit, že pravidla uplatnění jmenovaného paušálu a s tím spojené důsledky platí v oblasti daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem dotčená novela v zásadě nijak nedopadá. U plátců, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, se tedy tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Pro DPH platí stejný režim a pravidla jako před novelou, umožňující u daně z příjmů zvolit dotčený paušální výdaj. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 z. č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat. Použití paušálního výdaje na dopravu pro účely daně z příjmů, neznamená automaticky, že plátce prokázal použití pro ekonomickou činnost, pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH. Zákon o dani z přidané hodnoty, neurčuje a nikdy exaktně neurčoval, jaké důkazní prostředky pro prokázání správnosti daňové povinnosti má plátce daně předložit, stejně tak neobsahoval, k doložení užití motorového vozidla pro ekonomickou činnost, povinnost vedení právě tzv. knihy jízd. Bylo a je vždy na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží. Vzhledem k uvedenému, je třeba shrnout, že pouze volba a užití paušálních výdajů na provoz silničního motorového vozidla pro účely daně z příjmů neprokazuje pro účely daně z přidané hodnoty správnost uplatněného nároku na odpočet DPH.

 
Na dotazy odpovídal: Ing. František Elis
Daňový poradce evid. č. 0057