Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Petice pro veterinární lékaře

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego.

Dovolujeme si Vám zaslat petici týkající se plánované novely veterinárního zákona, a prosíme Vás o pomoc se zajištěním podpisů.

V příloze naleznete text petice a podpisové archy. Petice musí být vytištěna OBOUSTRANNĚ!!!

Petice je určena pro veterinární lékaře, přičemž není nutné, aby šlo o členy KVL ČR.

Kolegové ochotní petici podepsat musejí své jméno a adresu vyplnit čitelně hůlkovým písmem a modrou propiskou. Nepoužívejte prosím fixy a mazatelná školní pera. Toto je velmi důležité, nečitelné a neúplné údaje znamenají neplatný podpis!

Petici mohou podepsat i cizí státní příslušníci (veterinární lékaři), s uvedením adresy přechodného pobytu v ČR.

Záležitost novely veterinárního zákona považujeme za klíčovou pro další osud naší profese. Velmi Vás proto prosíme o získání co nejvyššího počtu podpisů.

Podepsané archy laskavě zašlete poštou na adresu člena petičního výboru:

MVDr. Jan Nytra, Ukrajinská 1536, 708 00 Ostrava.

Sběr podpisů bychom chtěli ukončit k 31.3.2016.

MVDr. Jaroslav Kučera,
MVDr. Jan Nytra,
MVDr. Petr Falta,
MVDr. Josef Polák,
MVDr. Luboš Kucharovič

P E T I C E

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním,
adresovaná Úřadu vlády České republiky, ministru zemědělství a Poslanecké sněmovně PČR

My, níže podepsaní veterinární lékaři, prostřednictvím této petice žádáme v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, dle plánu legislativních prací vlády na rok 2015, který byl schválen usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014, aby:

 1. Bylo povolání veterinárního lékaře, který vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost, nadále povoláním svobodným, jehož výkon je kontrolován a regulován pouze samosprávnou stavovskou organizací, tedy Komorou veterinárních lékařů ČR, a Státní veterinární správou ČR.

  Tento princip by byl narušen v případě, kdyby byl v rámci pracovně právního vztahu veterinární lékař v závislé činnosti k fyzické osobě, která není členem Komory veterinárních lékařů ČR, nebo k právnické osobě, jejíž společníci a jednatelé nejsou členy Komory veterinárních lékařů ČR.

  Závislé postavení veterinárního lékaře by znamenalo přímé ohrožení nezávislosti jeho odborného úsudku, neboť by se dostal do konfliktu s nejlepším zájmem pacienta, ochranou veřejného zdraví a životního prostředí na straně jedné, a ekonomickými zájmy svého zaměstnavatele na straně druhé.

 2. Byla v připravované novele zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči explicitně deklarována nezávislost veterinárního lékaře vykonávajícího veterinární a léčebnou činnost na základě zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

  Nezávislost chápeme tak, že výše uvedená novela zákona neumožní, aby byl veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost v závislé činnosti (tedy zaměstnán) u fyzické osoby, která není členem Komory veterinárních lékařů ČR, nebo u právnické osoby, jejíž společníci a jednatelé nejsou členy Komory veterinárních lékařů ČR.

 3. Nebylo chovatelům zvířat umožněno prostřednictvím novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a prováděcích předpisů vykonávat odborné veterinární činnosti, které doposud mohl dle platné právní úpravy vykonávat pouze soukromý veterinární lékař nebo soukromý veterinární technik.

  Umožnění chovatelům zvířat provádět odborné veterinární činnosti na základě několikahodinových vzdělávacích seminářů považujeme za bezprecedentní devalvaci středního veterinárního školství, které pro stejné účely vychovává absolventy 4 roky a studium je ukončeno maturitou.

 4. Nebylo chovatelům zvířat umožněno svévolně používat a aplikovat veterinární léčivé přípravky, a to zvláště veterinární léčivé přípravky vázané na předpis veterinárního lékaře.

  Zásadu, že léčbu zvířete řídí veterinární lékař, a chovatel léčiva aplikuje na základě doporučení veterinárního lékaře, považujeme za jedinou správnou.

  Všechny snahy o omezení nezávislosti veterinárního lékaře a rozvolnění pravidel používání veterinárních léčivých přípravků považujeme principiálně za špatné a ohrožující nejen zdraví zvířat, ale ohrožující i veřejné zdraví a životní prostředí.

Děkujeme. Dne 1. října 2015

Petiční výbor:

MVDr. Jaroslav Kučera, Běloruská 2, 625 00 Brno; MVDr. Jan Nytra, Ukrajinská 1536, 708 00 Ostrava; MVDr. Petr Falta, Pod Kalvárií 1199, 547 01 Náchod; MVDr. Josef Polák, Sekaniny 1796, 708 00 Ostrava; MVDr. Luboš Kucharovič, Velký Beranov 297, 588 21.

PETICE veterinárních lékařů ze dne 1. října 2015 v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči dle plánu legislativních prací vlády na rok 2015 adresovaná Úřadu vlády ČR, Ministru zemědělství a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.