Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Petpasy se prodraží!

  Pro praxi

Petr Matušina

Tanečky okolo petpasů, které bychom si mohli ušetřit

… kolik pasů mám, tolikrát jsem zvířetem

 

Už se stalo takřka běžnou záležitostí každoroční konstatování zvýšeného počtu stížností řešených revizní komisí. Ještě donedávna se však stížnost na nevyplněný pas zvířete v zájmovém chovu (petpas) objevila jen výjimečně a většinou následovalo pouhé upozornění či domluva provinilému a případně napsání článečku do Zvěrokruhu. Jenže to už teď není pravda.

Protože oprávnění veterinárních lékařů vystavovat petpasy platí již více než pět let, byla trpělivost s ignorantstvím bohatě vyčerpána a nastoupila doba disciplinárních opatření. Vždyť jen za uplynulých 10 měsíců tohoto roku jsme v revizní komisi museli řešit 14 doručených stížností. O tom, že se začíná jednat o problém nikoliv nezávažného charakteru, nás ve své stížnosti přesvědčil chovatel, který se domáhal odškodnění poté, co mu z důvodu nedostatečně vyplněných údajů v petpasu byl odepřen vstup do Anglie. Místo výstavy se musel vrátit domů a vznikla mu nemalá fi nanční ztráta.

Abychom zastavili nárůst stížností a z toho vyplývající negativní popularitu Komory a veterinární profese, začala RK KVL ČR předávat provinilce k řešení před čestnou radou a první tresty již padly. To, že se lajdáctví a přezíravost nevyplácí, lze doložit dosavadním rozsahem již uložených trestů, od napomenutí po 2000 Kč pokuty, k čemuž je nutno přičíst ještě náhrady řízení až do výše 5000 Kč.

Bude za své činy povolán k zodpovědnosti

To vše jen proto, že ačkoliv bylo mnohokrát napsáno a na různých seminářích, školeních či sněmech vysvětleno, co vše je naší povinností, jsou mezi námi jedinci, kteří jen shrábnou peníze za vystavení pasu, ale o povinnosti s tím spojené se nestarají. Byl jsem pověřen revizní komisí stručně a jasně ony povinnosti připomenout.

Pas je především identifikační a cestovní doklad a teprve potom i doklad o provedených veterinárních úkonech (vakcinace, odčervení, vyšetření protilátek, atd). Tento doklad smí být předán klientovi jen řádně vyplněný, a to i u štěňat, o kterých víme, že jsou určena na vývoz. Před předáním musíme zajistit, aby byly řádně vypsány údaje o majiteli i o zvířeti, údaje o identifikaci včetně místa aplikace čipu a v kolonce různé i údaj, kdo a kdy pas vystavil. Stejně důležité je i zaregistrování pasu. Nezaregistrovaný doklad totiž není dokladem a v podstatě jako když neexistuje. V souvislosti s pasem bych chtěl poznamenat, že je to opravdu úřední doklad a nemůže tedy sloužit jako zápisník, což se mnohdy děje. Buďme si vědomi zodpovědnosti za každý záznam, který provedeme, a povinnosti před zápisem provést kontrolu a identifikaci zvířete.

Jestliže někoho otravuje vypisování údajů a následná registrace pasu s tím, že si za tu dobu dokáže vydělat víc jinde a jinou a lepší činností, ať pasy nevydává. Nic ho k tomu nenutí. Nechť radši vydá klasický očkovací průkaz a klienta odešle k někomu jinému, koho vystavování pasů neobtěžuje. V opačném případě musí počítat s tím, že je jen otázkou času, než bude za své činy povolán k zodpovědnosti před čestnou radu s tím, že závažně porušil svoji povinnost vystavit pas s pravdivými údaji umožňujícími jasnou identifi kaci zvířete tak, jak je stanoveno v § 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a povinnosti stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 610/2004 Sb.

 
Za RK KVL ČR
Petr Matušina