Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

PETPASY – věc záludná

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     Soudnička

Marie Vranková

Soudnička popisuje skutečný případ z činnosti revizní komise

Majitelka psa se na jaře chystala na dlouhodobý pobyt v Irsku. Rozhodla se vzít si s sebou svého psího kamaráda, osmiletého Ferdu. Před cestou do zahraničí si zjistila všechny potřebné údaje nutné k vycestování se psem do Irska přes Francii jako tranzitní zemi. Se zjištěnými údaji se vypravila na veterinární kliniku, kam dlouhodobě chodila se svými zvířaty.

Veškeré informace týkající se transportu do Irska získané z portálu Státní veterinární správy předala ošetřujícímu veterinárnímu lékaři a majiteli kliniky a požádala ho o vybavení všech náležitostí týkajících se dané cesty se psem. Datum odjezdu nebylo pevně stanoveno, majitelka uvažovala o odjezdu ke konci března. Ošetřující veterinář přislíbil zařídit vše potřebné tak, aby paní s Ferdou mohli bezproblémově absolvovat cestu do Irska.

 

Na druhý den se paní s Ferdou dostavila na domluvený zákrok na kliniku, kde Ferdovi odstranili zubní kámen, očipovali ho a vystavili mu petpas se všemi náležitostmi, jak přislíbili. Paní se na klinice věnovala veterinární lékařka – zaměstnankyně kliniky, neboť pan doktor, se kterým dosud věc projednávala, nebyl přítomen. Majitelka si po úspěšně provedeném zákroku převzala od sestry Ferdu i s nově vystaveným pasem a záznamem o očkování proti vzteklině, ošetření ektoparazitiky a odčervení, které v době výjezdu bylo povinné učinit před vstupem na území cílové země.

Doma si ovšem všimla, že záznam o odčervení a aplikaci ektoparazitik neodpovídá požadovanému rozmezí maximálně 48 hodin před překročením státní hranice cílové destinace. Rovněž i datum vakcinace proti vzteklině bylo z prosince minulého roku. Proto se vrátila na kliniku, kde jí pan doktor ochotně upravil záznam o provedeném ošetření ektoparazitiky a odčervení. Zároveň se majitelka ujišťovala u pracovníků kliniky, zda na jejich pracovišti provedli i očkování proti vzteklině, jak je uvedeno v informacích SVS pro cestu do Irska, kde se praví, že zvíře při vystavení petpasu musí být nejprve očipováno a následně očkováno proti vzteklině. Sestra majitelce sdělila, že pejska není nutno přeočkovat, jelikož má očkování platné na rok z prosince předešlého roku. Tuto skutečnost přece pan doktor do nově vystaveného pasu osvědčil a dal tam nálepku ze starého očkovacího průkazu. Tak je přece podle kliniky vše v pořádku.

Senát čestné rady rozhodl za přítomnosti žalovaného veterinárního lékaře, že je vinen

Strastiplná cesta

Majitelka se po ujištění ze strany veterinární kliniky, že je vše v souladu s požadovanými podmínkami, vydala se svým psem Ferdou na cestu do Irska přes Francii 29. 3. a 30. 3. se měli společně nalodit v přístavu v Calais na cestu lodí do Irska.

Jaké ovšem bylo nemilé překvapení pro majitelku, když jí Ferdu v přístavu při veterinární kontrole zabavili a sdělili jí, že má neplatné očkování proti vzteklině. Její pes měl být nejprve očipován a následně přeočkován! Majitelka, pokud chtěla dále pokračovat v cestě spolu se svým psem, musela vyhledat francouzského veterináře, který psa naočkuje, a obstarat pro něj na 21 dnů karanténu. Teprve po ukončení karantény jí bude dovoleno pokračovat na cestě do Irska. Za očkování zaplatila 45 eur a za pobyt 21 dnů po očkování před vstupem do Irska dalších 50 eur.

Co na to uvedl veterinární lékař a jak věc zhodnotily disciplinární orgány?

„Celá záležitost mne mrzí, ale musím uvést, že stížnost na moji osobu je mírně zkreslená.“ Podle veterinárního lékaře jeho pracoviště zjišťovalo potřebné informace pro výjezd psa do Irska na SVS příslušného okresu a měli tedy dostatek informací pro řádné odbavení klientky a jejího psa. Ferda byl osm let starý a každoročně řádně vakcinovaný, takže byl v imunitě. Co se stalo v zahraničí, nemohl pan doktor hodnotit, jelikož tam nebyl. Ale připustil, že v případu hrály velkou roli emoce, když paní psa odebrali a francouzská veterinární služba jí nechtěla povolit cestu dále. Také uvedl, že to není první případ, který řešil v zahraničí. Vždy se domluvil na tamním přeočkování zvířete na vzteklinu a dalším pokračováním v cestě. Veterinární lékař odmítal svoje pochybení a vyslovil podezření na diskriminaci majitelů psů cestujících s pasem vystaveným na území střední a východní Evropy.

Revizní komise celý případ zhodnotila, prostudovala veškeré dostupné materiály, rozhodla o podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení a případ předala k projednání čestné radě.

Senát čestné rady rozhodl za přítomnosti žalovaného veterinárního lékaře, že je vinen, jelikož provedl očkování proti vzteklině a údaje o provedeném očkování zapsal, potvrdil a podepsal do pasu zvířete z doby, kdy pas ještě nebyl vystaven a zvíře nebylo řádně označeno.

Datum očkování a nálepku přelepil z původního očkovacího průkazu do pet pasu. Neuvědomil si ovšem, že pes naočkovaný před čipováním nebyl v době vakcinace označený. Došlo tedy k naočkování zvířete s neznámou identitou, což je nepřípustné a očkování se tím stává neplatným.

Veterinární lékař porušil § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 610/2004, jíž se veterinární lékař vystavující veterinární osvědčení, kterým petpas je, musí řídit a dodržovat její znění.

Závěrem

Ani tak na první pohled banální věc, jako je přepsání data očkování z původního očkovacího průkazu a jeho potvrzení do dalšího dokladu, kdy z hlediska medicínského lze předpokládat, že zvíře je v imunitě, nelze provést, pokud se jedná o úřední doklad typu pasu zvířete v zájmovém chovu. Je nutné pečlivě dodržovat veškeré právní předpisy upravující cestování se zvířaty, jinak mohou komplikace na cestě majitele zvířete výrazně rozladit, s nepříjemnými následnými dopady na zodpovědného veterinárního lékaře.

 
Marie Vranková