Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Plán inventarizací


Plán inventarizací

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho následné změny a doplňky ukládá povinnost provádění inventarizace majetku a závazků vedených v účetnictví a operativní evidenci.

Inventarizací majetku a závazků se ověřuje, zda stav majetku a závazků vedený v účetnictví a operativní evidenci odpovídá skutečnosti.

1. Druh a lhůty inventarizace

Inventarizace majetku a závazků jsou:

a/ Řádné periodické inventarizace:

 • majetku a závazků se provádějí dle termínovaného plánu inventarizací, který je přílohou této směrnice

 • pokladny (peněžních prostředků v hotovosti a cenin) provádí čtyřikrát ročně.

b/ Mimořádné inventarizace se provádí:

 • při uzavření nebo zániku dohody o hmotné odpovědnosti,

 • při mimořádných událostech (živelná pohroma, krádež, vloupání, zpronevěra apod.),

 • na základě rozhodnutí představenstva

 • na základě rozhodnutí revizní komise (např. při nesrovnalostech z namátkových kontrol)

2. Inventarizační komise

Inventarizační komisi jmenuje představenstvo nebo revizní komise (viz.příloha).

3. Provádění inventarizací

a/ Postup při inventarizacích se musí organizovat tak, aby se provedlo úplné a správné zjištění skutečných stavů majetku a byl minimálně narušen provoz KVL ČR.

b/ Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují inventurou:

fyzickou u majetku hmotné povahy, vychází se při tom z jednotek použitých v účetnictví,

dokladovou u závazků a pohledávek a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Dokladová inventura spočívá v prověření správnosti stavu příslušného účtu nebo stavu podle zápisu v operativní evidenci na základě dokladů, které ověřují tento stav.

c/ Předseda inventarizační komise si vyžádá před zahájením inventarizace stav účetní evidence, případně stav operativní evidence inventarizovaného majetku. Odpovědné osoby za vedení účetní nebo operativní evidence jsou povinny požadované materiály předložit v termínu stanoveném předsedou inventarizační komise.

d/ Pracovník odpovědný za hospodářské prostředky musí spolupracovat při provádění inventarizace s inventarizační komisí.

e/ Stavy hospodářských prostředků se zaznamenávají v inventurních soupisech. Inventurní soupisy se vyplňují čitelně inkoustem, propisovací tužkou nebo strojem. Jednotlivé stránky se pořadově číslují a musí být podepsány hmotně odpovědnou osobou a všemi členy inventarizační komise. Soupisy se vyhotovují minimálně s jednou kopií, z toho originál je předán s ostatními písemnostmi inventarizační komise ke kontrole prezidentovi. Kopie zakládá a archivuje hmotně odpovědná osoba.

f/ Inventurní rozdíly se zaznamenávají v inventurních soupisech. Inventurní rozdíl je buď manko nebo přebytek. U všech rozdílů (manko i přebytek) se musí hmotně odpovědní pracovníci písemně vyjádřit k důvodu jejich vzniku.

g/ Inventarizační komise označí v inventurních soupisech všechen poškozený, znehodnocený či jinak neplnohodnotný majetek. Hmotně odpovědná osoba písemně odůvodní vznik neplnohodnotného majetku.

h/ Po skončení inventarizace inventarizační komise zpracuje zápis o provedení inventarizace (vzor zápisu o provedení inventarizace pokladní hotovosti a cenin viz příloha), který doloží předepsanými písemnostmi ověřujícími správnost a průkaznost provedené inventarizace a toto vše předá zástupci orgánu, který inventarizační komisi jmenoval do 7 kalendářních dnů po skončení inventarizace.

4. Vypořádání inventarizačních rozdílů

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám je vyúčtovat ještě do běžného účetního období. Postupy účtování stanovuji závazný způsob jejich účtování:

a) přebytky do mimořádných výnosů (účet 688-Ostatní mimořádné výnosy) s výjimkou:

 • přebytky hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, který se zaúčtuje: u odepisovaného dlouhodobého majetku :01-, 02-/07-, 08-,

 • u neodepisovaného hmotného dlouhodobého majetku 03-/413 – Ostatní kapitálové fondy,

 • přebytku nakoupených zásob, pokud k němu došlo chybným účtováním při jejich vyskladnění, který se vyúčtuje na D příslušného účtu účtové skupiny 50,

 • přebytku u zásob vytvořených vlastní činností, který se vyúčtuje na D příslušného účtu účtové skupiny 61,

b) manka do mimořádných nákladů (účet 582 – Manka a škody) s výjimkou

 • úbytku zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků, který se podle charakteru vyúčtuje na 501, 504,61-,

 • schodku pokladní hotovosti a cenin, který se zaúčtuje vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě (335 – Pohledávky za zaměstnanci),

 • chybějících cenných papírů, kdy je nutné úbytek z tohoto titulu vést v oddělené analytické evidenci k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 “Cenné papíry v umořovacím řízení ” a zahájit umořovací řízení

5. Postup představenstva

Představenstvo zkontroluje veškeré písemné materiály, které mu byly předány inventarizační komisí a rozhodne o návrhu na vypořádání inventurních rozdílů nejpozději do termínu řádné roční závěrky KVL ČR.

6. Závěrečná ustanovení

Nedodržování stanovených postupů a ustanovení této směrnice bude posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky z toho plynoucími.


Termínovaný plán inventur:

Druh položky

Způsob inventury

Termíny

Účet, skupina

Majetek

fyzická, dokladová, 1x ročně

31.12.

01, 02, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Zásoby

fyzická, 1x ročně

30.11. **)

132, 19

Finanční účty

fyzická, dokladová, 1x ročně

31.12.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 29

Peníze-hotovost (Kč i valuty)

fyzická, 4x ročně

31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

211

Zúčtovací vztahy-pohledávky, závazky, přechodné účty,

dokladová

31.12.

3, 4

*) u DNIM s pořizovací cenou od 20001,- Kč a u DHIM s pořizovací cenou od 3000,- Kč

**) Stav majetku se opraví o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, aby byl prokázán stav ke dni účetní závěrky.

Poznámka: rozvahový den = 31.12. běžného roku


Příkaz představenstva (revizní komise)

k provedení inventarizace hospodářských prostředků v rozsahu:

 • podkladní hotovost a ceniny,

 • dlouhodobý hmotný majetek,

 • drobný dlouhodobý hmotný majetek,

 • dlouhodobý nehmotný majetek,

 • drobný dlouhodobý nehmotný majetek,

 • zásoby.

 

kde hmotně odpovědnou osobou je: …………………………………………………………….

 

Inventarizace bude provedena ke dni: ……………………………

Datum zahájení inventarizace: ……………………………

Datum ukončení inventarizace: ……………………………


Inventurní soupis pokladní hotovosti

Dne ………………… byla provedena inventura pokladny CZK. Stav pokladní hotovosti k uvedenému datu činí …………………..

Výčetka

Počet

Druh

m

5000,–

m
m

2000,–

m
m

1000,–

m
m

500,–

m
m

200,–

m
m

100,–

m
m

50,–

m
m

20,–

m
m

10,–

m
m

5,–

m
m

2,–

m
m

1,–

m
m

0,50

m
m

0,20

m
m

0,10

m

Celkem

m

 

Zjištěný stav pokladní hotovosti odpovídá stavu zjištěnému v účetnictví.

 

 

…………………………..

Odpovědná osoba

…………………………….

Schválil

 

Plán inventarizací

Termínovaný plán inventur

Příkaz představenstva (revizní komise)

Inventurní soupis pokladní hotovosti