Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Plánovací seminář v Madridu

  Z ČINNOSTI KOMORY
MVDr. Jan Bernardy

Ve dnech 19. a 20. 4. proběhlo v Madridu plánovací setkání Federace veterinářů Evropy (FVE), kde je KVL ČR aktivním členem.

Hlavní město Španělska jako předsedající země EU bylo vybráno pro třetí a závěrečné kolo plánovacích workshopů; předchozí probíhaly v dalších evropských městech. Díky omezením v přepravě na schůzku dorazila zhruba polovina účastníků. Chyběla část bruselského prezidia, s předstihem přicestovavší viceprezidenti Buhot a Ware si zde naopak nedobrovolně museli čerpat dovolenou, nedorazila delegace Rakouska, Švýcarska, Itálie, Rumunska a Slovinska. Kromě pořádajících zástupců Španělska se zde účastnili kolegové a kolegyně ze zemí, kterých se omezení provozu dotklo méně (Řekové) nebo uvolnili vzdušné koridory dříve (Česko, jižní Francie) či přijeli vlakem (Portugalsko).

… zprava Apostolos T. Rantsios – státní veterinární lékař (Řecko), v zeleném Juan Jose Badiola, univerzitní profesor (Španělsko), Benoit Assema, a Catherine Roi (Řád Francouzských veterinárních lékařů)
 
Přes neúčast některých delegátů bylo rozhodnuto plánovací schůzku uskutečnit. Plánovací období FVE je pětileté; cíle stanovené členskými státy během těchto schůzek jsou vyhodnoceny bruselským ústředím a předloženy valné hromadě FVE ke schválení. Přijaté cíle jsou hlavní náplní práce pro bruselské ústředí federace po dalších pět let.

Za minulé pětileté období díky akčnímu plánu vzrostl vliv FVE na rozhodování komise, kdy dříve FVE lobbovala u evropských institucí a nyní lobbují tyto organizace u FVE.

Na předchozích schůzkách plánovacích setkání 2011–2016 v Berlíně a Bělehradě byly členskými státy navrhovány různé aktivity a k nim přiřazovány priority. Výsledky všech plánovacích setkání budou na jarním a nejpozději na podzimním valném shromáždění navrženy ke schválení.

Mezi navrhovanými prioritami pro další pětiletku jsou jednak evergreeny, obtížně řešitelné během jednoho období, jako je např. řešení postgraduálního vzdělávání (jednotný celoevropský titul, získaný postgraduálním studiem Acknowledge Vet) a zlepšení komunikace ústředí FVE s veřejností.

Bude na nás, zda dokážeme využít příkladu Evropy
Nově se zde objevilo sjednocení stanovisek evropské veterinární antibiotické politiky nebo potřeba řešit nadbytek absolventů veterinárních fakult, působící naředění kvality služeb a neblahý dopad na snižování cen za veterinární úkony v celé Evropě.

Zájem zástupců evropské veterinární veřejnosti byl dále směrován nejen na potřebu stanovení numerus clausus na všech evropských veterinárních fakultách, ale i na potřebu sjednocení pregraduálního studia a vytvoření společných vzdělávacích standardů.

Dále patřila mezi hlavní témata nutnost zaujímat realistická stanoviska ve welfare zvířat, získat tak rozhodující postavení v této oblasti a zesílit tlak na prosazení veterinárních lékařů v důležitých pozicích ve welfare zvířat.

Španělské setkání bylo díky vířícímu prachu z islandské sopky Eyjafj allajökull poloprázdné. Praha naštěstí patřila mezi města, která svůj letecký provoz mohla uvolnit sice se zpožděním, ale přece; úvodní společná večeře se tak musela obejít bez českého zastoupení.

Přesto jednání bylo vstřícné a veterinární Brusel naslouchá potřebám svých přispívajících členů pečlivě.

Kolegy z koňské praxe bude jistě zajímat, že při méně formálním jednání v malé skupině došlo i na konfrontaci řešení novely směrnice rady a nařízení 504/2008 o metodách identifi kace koňovitých. Tato novela a svérázná československá interpretace sužuje české a slovenské veterinární lékaře. Převážná většina z těch, kteří na setkání dorazili, se shodla na tom, že až na ojedinělá a nepočetná národní plemena (andaluský kůň, kde provádí značení sami chovatelé) je čipování koní zcela v rukou veterinárních lékařů.

Podobná mezinárodní setkání napomáhají společnými silami udržet precedentní oslabení veterinárních pravomocí, jak je vidět na příkladu západních kolegů, kteří dříve osamocení přišli o mnoho z úkonů pro nás dříve vcelku samozřejmých (rutinní vakcinace a opakované léčení u hospodářských zvířat).

 
…jednání pracovní skupiny: zleva Rafael Laguens – prezident Španělského řádu, Christophe Buhot (Francie) a Steven Ware (UK), oba viceprezidenti FVE
Přesto jsou nyní schopní ve spojení s ostatními si uhájit vyhrazené veterinární úkony, jakými krvavá metoda aplikace čipu ať již u koně, psa nebo dalších druhů zvířat bezesporu je.

Bude na nás, zda dokážeme využít příkladu Evropy a navrátíme provádění krvavých výkonů zcela do odborných veterinárních rukou.

 
MVDr. Jan Bernardy