Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podali jste řádně a včas daňové přiznání?

  Pro praxi – Daňová poradna


Slovo úvodem

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové,

předem mi prosím dovolte pozastavit se nad skutečností, že mnozí z vašich řad již během měsíce března využili nabídky našich služeb vč. 15% slevy, kterou všem členům KVL ČR poskytujeme. Jsme velice rádi, že z jejich pohledu je naše služba chápána jako prospěšná, a zároveň se velice těšíme i na další potenciální klient y z vašich řad.

Článek do květnového vydání časopisu Zvěrokruh se věnuje problematice daňových přiznání. Chceme poukázat zejména na možné sankce, kter ým je lépe se vyhnout. Zároveň jsme pro vás připravili miniseriál, kter ý vás blíže seznámí s neblahými následky daňových kontrol vč. varování, na co si v jednotlivých případech dávat největší pozor. Těšíme se, že i vy nám napíšete o svých problémech, nebo třeba s žádostí o radu. Vaše dotazy mohou pomoci i ostatním. Braňte se s námi!

Dotazy prosím zasílejte na adresu adamovic@zadaas.cz

S úctou a srdečným pozdravem

Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a. s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail: adamovic@zadaas.cz
internet: www.zadaas.cz

Zada

I kdyby se příchod jara o půl roku opozdil, na termíny k podání daňového přiznání to bohužel žádný vliv mít nebude

S příchodem jara se neodvratně hlásí o slovo i podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2010, v letošním roce ovlivněné zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nabyl účinnosti 1. ledna 2011 a zavedl řadu změn. Pro dobrou orientaci přinášíme malý přehled potřebných informací.

Aktualita

Většina z vás, našich čtenářů, jistě neopomněla podat své daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období roku 2010 v řádném termínu, tedy do 1. dubna 2011. Tuto lhůtu je možné prodloužit o tři měsíce v případě, že vám daňové přiznání bude zpracovávat a podávat daňový poradce, tj. nejpozději do 1. července 2011. Toto platí pouze, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím řádné tříměsíční lhůty.

Víte však, jaké důsledky může mít, pokud nepodáte včas daňového přiznání, byť máte ze zákona povinnost je podat? Je-li prodlení delší než pět pracovních dnů, vzniká vám povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně, či 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

bude uložena sankce v podobě úroku z prodlení

Vzhledem ke způsobu podání daňového přiznání, neboť jej lze podat nejen osobně (prostřednictvím zástupce) nebo poštou, a to na tiskopise Ministerstva fi nancí ČR (konkrétně vzor č. 17) nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisem, ale i elektronicky formou datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, opatřené uznávaným elektronickým podpisem, nebo odesláním prostřednictvím datové schránky (viz www.cds.mfcr.cz), je takovéto riskování sankce zcela zbytečné.

Zároveň lze předpokládat, že daň zaplatíte také se zpožděním. Za pozdní platbu daně vám bude uložena sankce v podobě úroku z prodlení, jehož aktuální výše činí 14,75 % p. a. Úrok je počítán z dlužné částky daně od pátého pracovního dne po dni splatnosti daně do dne platby včetně.

V případě, že potřebujete pomoci, neváhejte se obrátit na svého daňového poradce.

neoprávněným podnikáním prováděným ve větším rozsahu může být i neúspěšné podnikání

Ze života s daňovou kontrolou

Náš příběh se stal na přelomu let 2001 a 2002 ve Východočeském kraji. Drobnému podnikateli panu XY vlastnícímu malou firmu se specializací na kovoobrábění byla oznámena kontrola na daň z příjmů. Při hloubkovém auditu jeho účetnictví byla nalezena nesrovnalost ve vystavovaných fakturách.


… jak praví pranostiky: Jedna vlaštovka jaro nedělá. Ovšem jedno nesprávně použité slovo vám ovšem může způsobit i pěknou „průhonici”, jak správně podotýká Jan Werich
 

Problémem se stalo jedno slovo, a to slovo „výroba“, které podnikatel běžně používal při fakturaci, ačkoliv jeho živnostenské oprávnění bylo vydáno na obrábění kovů, nikoliv na výrobu.

Kontrola proběhla bez dalších průtahů. Na konci daňové kontroly mu byl předložen protokol včetně zprávy o výsledku daňové kontroly s nulovým doměrkem a zároveň byl upozorněn, že by toto jednání mohlo být považováno za neoprávněné podnikání. Podnikatel protokol souhlasně podepsal, a to aniž by si řádně přečetl zaprotokolovaná zjištění. Nebyl to tím pádem konec, ale naopak začátek problémů…

Neuplynulo ani čtrnáct dní od ukončení kontroly a podnikateli bylo poštou doručeno obvinění z neoprávněného podnikání. Při konzultaci se svým právním zástupcem se podnikatel dozvěděl, že souhlasným podpisem uznal své pochybení a obhajoba bude v tomto případě velice složitá.

Následovalo několik soudních přelíčení s konečným verdiktem – vinen. Vysoká pokuta za neoprávněné podnikání a podmíněný trest byly odměnou za jeho dlouholetou práci a stačí pouze jedno, jediné slovo.

Poučení

Trestný čin neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1 trestního zákoníku může spáchat i ten, kdo sice byl držitelem určitého oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu), ale prováděl ve větším rozsahu podnikatelskou činnost překračující rámec tohoto oprávnění. To platí i tehdy, jestliže pachatel prováděl některé práce či poskytoval služby prostřednictvím tzv. subdodavatelů, kteří rovněž neměli příslušné podnikatelské oprávnění.

K naplnění skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání se nevyžaduje způsobení škody ani získání prospěchu v určité výši, jeho zákonný znak je naplněn již tím, že pachatel neoprávněně podnikal po delší dobu a jeho cílem bylo získat trvalejší zdroj finančních prostředků.

Výše konečného výdělku pachatele však není pro spáchání trestného činu neoprávněného podnikání významná, neboť neoprávněným podnikáním prováděným ve větším rozsahu může být i neúspěšné podnikání, které z nejrůznějších příčin skončilo bez dosažení zisku, resp. bylo dokonce ztrátové.

Závěrem

Máte problémy či dotazy a potřebujete pomoci?

Neváhejte a korespondujte na emailovou adresu: adamovic@zadaas.cz.

Vždyť jediné slovo vám je schopno změnit celý život!

Proto se braňte! Neboť, kdo se nebrání, vždy prohrává!

 
E. Štěpánková, V. Duchková,
D. Adamovič, R. Dulava