Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podání návrhu na změnu vnitřního předpisu o registraci petpasu – Okresní sdružení Praha

XXI. Sněm KVL ČR

Podání návrhu na změnu vnitřního předpisu o registraci petpasu

Okresní shromáždění OS KVL Praha – město navrhuje změnu tohoto předpisu. Navrhované změny jsou vyznačeny tučně.

Vnitřní předpis o registraci petpasu

1) Výklad pojmů

Pro účely tohoto předpisu se rozumí:

a) pověřený veterinární lékař – soukromý veterinární lékař schválený pro vydávání petpasů,

b) chovatel – osoba žádající o vydání petpasu nebo o záznam v něm,

c) centrální registr – centrální registrační místo vedené Komorou veterinárních lékařů v Brně (odkaz na zákon),

d) povinné údaje – údaje uvedené v petpasu podmiňující jeho zaregistrování v centrálním registru,

e) povinný údaj – číslo petpasu, nezaměnitelné označení zvířete, jméno a adresa chovatele, jméno a registrační číslo Komory veterinárních lékařů, veterinárního lékaře vydávajícího petpas,

f) nepovinné údaje – údaje vedené centrálním registrem na žádost chovatele,

g) nepovinný údaj – údaje o zvířeti, změny v osobě chovatele, záznamy o veterinárních zákrocích registrovaných v petpase,

h) on-line registrace – elektronické zaregistrování petpasu v centrálním registru v reálném čase,

i) off-line registrace – elektronické zaregistrování petpasu v centrálním registru do dvou pracovních dní,

f) petpas – schválená úřední listina obsahující informace o zvířeti (odkaz na směrnici EU) sloužící pro přesun zvířat v rámci EU,

g) zápis – záznam provedený pověřeným veterinárním lékařem v petpase,

h) nezaměnitelné označení zvířete – číslo čipu nebo tetování zvířete, nezaměnitelně určující jeho identitu.

2) Registrace petpasů v centrálním registru

a) Centrální registr vede Komora veterinárních lékařů v Brně

b) V centrálním registru jsou vedeny povinné údaje nutné pro registraci petpasů. Na žádost chovatele je možné re-gistrovat v centrálním registru i nepovinné údaje. Údaje vede centrální registr nejvýše po dobu 25 let od zaregist-rování petpasu.

V centrálním registru jsou vedeny petpasy vydané jednotlivým veterinárním lékařům.

c) Registrace petpasů je prováděna elektronicky v centrálním registru pověřeným veterinárním lékařem, a to on-line nebo off-line.

c) Registraci vydaných petpasů provádí pověřený veterinární lékař. Záznam o registraci je povinen uchovávat po dobu 10 let.

d) Pro účely registrace vydá centrální registr všem pověřeným veterinárním lékařů vstupní kódy pro provádění registrace.

e) Registrační formulář centrálního registru obsahuje povinné údaje, bez kterých není registrace platná, a nepovinné údaje, které lze registrovat na žádost chovatele.

f) Platnost registrace je potvrzena centrálním registrem elektronicky, okamžitě po přijetí registrace.

g) Centrální registr nezaregistruje žádost, která neobsahuje správně a úplně vyplněné povinné údaje, obsahuje dupli-citní označení zvířete nebo číslo petpasu, je registrován nepověřeným veterinárním lékařem. O nepřijetí registrace zašle centrální registr chybové hlášení okamžitě po přijetí požadavku.

h) Centrální registr zaregistruje petpas na duplicitní označení zvířete, pokud byl předchozí petpas ohlášen jako ztra-cený nebo zničený, v tomto případě je předchozí petpas označen v centrálním registru jako neplatný.

d) Má-li zvíře více nezaměnitelných označení, uvedou se v petpase všechna tato označení a pro účely identifikace zvíře-te v centrálním registru se uvede jedno z nich, přičemž přednost má označení zvířete mikročipem podle ISO normy.

3) Povinnosti pověřeného veterinárního lékaře při vydávám petpasu a jeho dalším užívání

Veterinární lékař je povinen:

a) vydat na žádost chovatele petpas s registrací v centrálním registru a to nejpozději do dvou pracovních dní od podá-ní žádosti,

a) před vydáním petpasu provést nebo zkontrolovat nezaměnitelnou identifikaci zvířete,

b) vyplnit úplně a správně všechny povinné údaje v petpasu a zaregistrovat ho ve svém centrálním registru,

bez potvrzení o přijetí registrace z centrálního registru nevydat petpas chovateli,

e) před registrací nového petpasu zaregistrovat ohlášenou ztrátu nebo zničení petpasu v centrálním registru,

c) před každým záznamem registrovaným v petpase provést identifikaci zvířete a nesouhlasí-li se záznamy v petpasu nezapsat záznam o provedeném zákroku v petpase,

e) provést úplný zápis o provedeném veterinárním zákroku, pokud je tento zákrok registrován v petpase, a v zápise uvést své jméno a registrační číslo komory veterinárních lékařů.

Schváleno na XVI. Sněmu KVL ČR 20. 10. 2007

V Praze dne 13.3.2012

MVDr. Katka Novozámská
předsedkyně

Příloha : prezenční listina