Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky členství v profesních komorách v ČR

Podmínky členství v profesních komorách v ČR

Při přípravě systému celoživotního vzdělávání jsme provedli exkurzi do některých profesních komor u nás a do veterinárních komor ve světě. Dnes přináším první část – přehled z České republiky, informace o organizaci celoživotního vzdělávání ve veterinárních komorách ve světě vám přineseme hned po jejich zpracování v zahraniční komisi.

1. Podmínky vstupu do Komory

V každé níže uvedené profesi je prvním a povinným krokem pro praktickou činnost členství v profesní komoře. To je většinou podmíněno pouze ukončením příslušného magisterského studia, trestní bezúhonností a dosavadním nekonfliktním vztahem ke komoře. K zahájení samostatné činnosti (odpovídající získání našeho “osvědčení” ) je pak často požadována další praxe a případně složení zkoušek odborné způsobilosti – viz následující přehled.

a) nástupní praxe – povinnost, rozsah
b) podmínky pro zahájení samostatné činnosti

Humánní lékaři

Ihned po škole může pracovat pod vedením lékaře s atestací, samostatně po 3 letech praxe a složení specializační atestační zkoušky.

Zubaři

Ihned po ukončení studia zubní lékařství ( od r. 2004) může zahájit samostatnou činnost

Lékárníci

Ihned po ukončení studia zubní lékařství ( od r. 2004) může zahájit samostatnou činnost

Exekutoři

1. Členství v Exekutorské komoře ČR je povinné, tj. každý exekutor je ze zákona členem komory.

2. Podmínky pro výkon profese soudního exekutora i jeho zaměstnanců (kandidáta, koncipienta, dalších zaměstnanců) jsou podrobně stanoveny v § 9 až 27 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), např. Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice,
c) je bezúhonný,
d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a
e) složil exekutorskou zkoušku.

Daňoví poradci

1. podmínky vstupu do Komory daňových poradců

A) vykonání kvalifikační zkoušky §5 zákona č. 523/1992 Sb
– není podmíněno absolvováním vzdělávacích kurzů u komory
————–
Zkoušku je oprávněna skládat fyzická osoba, která:

 • získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu
 • je bezúhonná
 • má plnou způsobilost k právním úkonům
 • nevykonává zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání – nemá pracovně právní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní
 • nebyla v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky vyškrtnuta ze seznamu daňových poradců disciplinárním opatřením podle § 12 odst. 1 písm. d).

———–
Kvalifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části – zákon č.523/1992 Sb. + Zkušební řád KDP ČR

1. písemná – v současné době v jednom dni 8 hodin, znalost celé daňové problematiky k danému právnímu stavu je ověřována testem a praktickými příklady

2. ústní – cca 45 min – ověřována schopnost uchazeče poradit v oblasti daní dle aktuálního právního stavu

B) Občané z jiného členského států EU – uznávání kvalifikací – podmínky dány §8a,8c zákona č.523/1992 Sb. uchazeč dokládá odbornou kvalifikaci (pokud členský stát EU požaduje odbornou kvalifikaci v oblasti daňového poradenství) nebo praxi 2 roky v posledních 10 letech v členském státě EU. Na základě doložené kvalifikace a praxe komora má možnost požadovat vykonání rozdílové zkoušky z oblastí, jejich znalost nebyla doložena.

Autorizovaní inženýři

Členem České komory inženýrů a techniků ve výstavbě se může stát každý, kdo splní podmínky autorizace. Autorizační podmínky ( splnění podmínek vzdělání a odborné praxe – technik 5 let, inženýr 3 roky) naleznete na https://www.vetkom.cz/backoffice.php/articles/edit/sort/article-TIME_CREATED/order/DESC/page/1/auth/www.ckait.cz / Řády ČKAIT / Autorizační řád. Autorizace je povinna jenom pro “stavebníky”, kteří vykonávají vybrané činnosti ve výstavbě ( § 158 zákona č.183/2006Sb.)

Auditoři

1. Podmínky vstupu do Komory

Asistent auditora

Komora auditorů ČR (dále jen komora) zapíše na písemnou žádost do seznamu asistentů auditora toho, kdo doloží (podle § 26, odst. 1), že:

 • je plně způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný,
 • získal vysokoškolské vzdělání uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) (vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu),
 • je v pracovním poměru u auditora nebo v auditorské společnosti, jeho pracovní úvazek činí nejméně 35 hodin týdně a pod vedením a dohledem auditora vykonává práce spojené s poskytováním auditorských služeb.

Pro zapsání do seznamu asistentů je třeba na Úřad KA ČR doložit následující materiály:

 • písemnou žádost žadatele o zápis do seznamu asistentů auditora vedeného KA ČR,
 • kopii pracovní smlouvy dokládající pracovní poměr (nejméně 35 hodin týdně) u auditora či auditorské společnosti,
 • výpis z rejstříku trestů žadatele – originál nebo úředně ověřená fotokopie – maximálně tři měsíce starý k datu podání žádosti o zápis,
 • úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • vyplněný dotazník asistenta auditora
 • doklad o zaplacení příspěvku na činnost 2900 Kč (nástup do prac. poměru do 30.6.), po 30.6. – polovina (nástup do prac. poměru od 1.7.) 1450 Kč.

Auditor

Komora zapíše na žádost do seznamu auditorů toho, kdo (podle § 3, odst. 1):

získal vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu, je plně způsobilý k právním úkonům,

 • je bezúhonný,
 • pracoval po dobu alespoň 3 let jako asistent auditora zapsaný v seznamu asistentů auditora vedeném KA ČR (Směrnice pro řízenou praxi asistenta auditora), není v pracovním poměru nebo v obdobném poměru, s výjimkou pracovního poměru vysokoškolského učitele nebo pracovního poměru u auditora nebo u auditorské společnosti,
 • nevykonává činnost neslučitelnou s poskytováním auditorských služeb (§ 18)
 • složil auditorskou zkoušku -nebyl vyškrtnut ze seznamu auditorů v souvislosti s uložením kárného opatření nebo uplynula doba stanovená v § 22, odst. 2
 • uhradil poplatek ve výši stanovené Komorou nepřevyšující částku 5 000 Kč.

Pro zapsání do seznamu auditorů je třeba na Úřad KA ČR doložit následující materiály:

 • písemnou žádost žadatele o zápis do seznamu auditorů vedeného KA ČR,
 • výpis z rejstříku trestů – originál nebo úředně ověřená fotokopie – maximálně tři měsíce starý k datu podání žádosti o zápis,
 • vyplněný dotazník auditora
 • potvrzený Přehled fází řízené praxe asistenta auditora,
 • doklad o zaplacení zápisného ve výši 3000 Kč,
 • doklad o zaplacení příspěvku na činnost 2900 Kč, po 30.6. – polovina 1450 Kč.

2. Způsob specializačního růstu

c) formy specializačního růstu

Humánní lékaři

specializační příprava 3 roky zakončená atestační zkouškou – dnes 1 atestace společná nutná pro samostatnou činnost

Lékárníci

specializační příprava 3 roky zakončená atestační zkouškou nutné pro vedení lékárny, laboratoře apod.

Zubaři

specializační příprava 3 roky zakončená atestační zkouškou nutná pro specializovanou ordinaci

d) podmínky specializačních zkoušek
e) podmínky zachování specializace, udržovací povinnosti – vše viz zákon 95/2004
f) povinnost
humánní lékaři – ano pro samostatnou činnost
lékárníci – ano pro vedení lékárny a speciální činnosti
zubaři – ano pro specializované pracoviště

Exekutoři

– 0 specializace

Daňoví poradci

Evidujeme pouze dobrovolně oznámené specializace, komora nabízí širokou škálu vzdělávání včetně dlouhodobých a certifikačních projektů na dobrovolné bázi

d) podmínky specializačních zkoušek – neprovádíme testování
e) podmínky zachování specializace, udržovací povinnosti – specializaci nevyžadujeme, u jednotlivých např. certifikačních vzdělávání viz. bod c) se zachování platnosti specializace řídí podmínkami jednotlivých projektů
f) povinnost – ne

Autorizovaní inženýři

c) formy specializačního růstu (před – viz Autorizační řád, po autorizaci – https://www.vetkom.cz/backoffice.php/articles/edit/sort/article-TIME_CREATED/order/DESC/page/1/auth/www.ckait.cz / Celoživotní vzdělávání )
d) podmínky specializačních zkoušek – viz Autorizační řád
e) podmínky zachování specializace – §§ 12-16 zákona č.360/1992Sb.
f) povinnost – v případě autorizované osoby ano

Auditoři

2. Způsob specializačního růstu

a) Cílem práce asistenta auditora pod vedením a dohledem auditora je získat dostatečné teoretické a praktické zkušenosti potřebné pro složení auditorské zkoušky a osvojit si zkušenosti potřebné k poskytování auditorských služeb
b) viz bod č.1
c) formy spec. růstu – školení před vstupem do profese, auditorské zkoušky
d) 10 písemných auditorských zkoušek + 1 ústní,
e) pro vykonání auditorských zkoušek je lhůta 3 roky, v případě, že asistent auditora nestihne tříletou lhůtu pro vykonání zkoušek, může se znovu zapsat do zkouškového systém po dvou letech
f) povinnost – ne (asistent auditora není povinen vykonat auditorskou zkoušku, vše záleží na jeho rozhodnutí)

3. Kontinuální vzdělávání

Představitelům komor byly položeny následující otázky

a) způsoby kontinuálního vzdělávání
b) hodnocení účasti v kontinuálním vzdělávání
c) systém evidence kontinuálním vzdělávání
d) výstup účasti v kontinuálním vzdělávání ( diplom, bonusy v pojištění, apod….)
e) povinnost ano – ne

Humánní lékaři

Je upraveno Vnitřním předpisem ČLK č. 16 , je povinné, obdrží diplom Celoživotního vzdělávání, za posledních 5 let musí obdržet min 5 certifikátů etc ( viz velmi dlouhý a složitý předpis č.16, § 11, odst.2)

Zubaři

Název: Osvědčení odbornosti
– nepovinné pro výkon povolání

Podmínky pro zisk Osvědčení:
– souvislý výkon činnosti praktického zubaře
– disciplinární bezúhonnost
– bezdlužnost vůči komoře
– poprvé -24 měs. příprava + profesní zkouška
– další – každé 3 roky splnit kreditní podmínky

Lékárníci

a) způsoby kontinuálního vzdělávání ( semináře, e – learning, přednášky, publikační činnost, vedení praxí)
b) hodnocení účasti v kontinuálním vzdělávání ( tříletý cyklus – 90 bodů)

c) systém evidence kontinuálním vzdělávání ( načítání bodů v členské evidenci, certifikáty)
d) výstup účasti v kontinuálním vzdělávání – motivačně (v řešení)
e) povinnost – ano – pro všechny členy pracující v lékárně)

Exekutoři

Vzdělávací akce Komory nejsou povinné pro exekutory a kandidáty, jsou však povinné pro koncipienty.

EK ČR organizuje pravidelná školení, semináře a přednášky, na kterých lektorsky působí významní právní odborníci z právnických fakult či soudů nebo i soudní exekutoři. Vzdělávací akce jsou určeny nejen koncipientům, ale i kandidátům, exekutorům a jejich dalším zaměstnancům.

Daňoví poradci

a) způsoby kontinuálního vzdělávání – zatím nestanoveno
b) hodnocení účasti v kontinuál. vzdělávání – ne
c) systém evidence kontinuál. Vzdělávání – zatím nestanoveno
d) výstup účasti v kontinuálním vzdělávání – navrhuje se, že každý, kdo splní stanovenou hodinovou dotaci, obdrží vždy k 1.1. POTVRZENÍ
e) povinnost – ne

Auditoři

a) způsoby kontinuálního vzdělávání – školení, e-learning
b) hodnocení účastní v KPV – auditor musí splnit 40 hodin za rok z toho 20 hodin je na povinných na akcích komory, může se účastnit školení pořádaných Komorou Auditorů ČR nebo jinými institucemi
c) systém evidence- auditor dokládá evidenci o plnění školení, v případě nesplnění je kárný postih
d) výstup účasti – prezenční listina, certifikáty, slevy na další školení
e) povinnost- Ano

Děkuji všem příslušným funkcionářům výše jmenovaných komor za laskavé poskytnutí nezbytných informací.

Zpracoval Lubomír Hošek

Komora veterinárních lékařů České republiky