Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro belgické obchodníky, týkající se nákupu a prodeje psů a koček pocházejících ze zahraničí

Generální ředitelství pro zvířata, rostlinstvo a potraviny

Útvar pro welfare zvířat a CITES

VÁŠ DOPIS ZE DNE: Zaslaný CVO

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 168 522/422/11

DATUM: 04 – 01 – 2011

PŘÍLOHA: 1

KONTAKT:

TEL. : 02/524.74.10
FAX : 02/524.74.48
E-MAIL : joel.loir@health.fgov.bc

VĚC : Podmínky pro belgické obchodníky, týkající se nákupu a prodeje psů a koček pocházejících ze zahraničí

Vážený kolego

Dne 30. 7. 2009, informovala Belgie Komisi Evropské Unie (Oznámení 2009/443/B) o Královském Dekretu, kterým se z důvodů welfare zvířat a ochrany spotřebitele stanoví podmínky pro obchodníky, kteří obchodují se psy a kočkami pocházejícími ze zahraničí. Toto nové zákonné ustanovení (tímto K.D. ze dne 15. 11. 2010 se upravuje K.D. ze dne 27. 4. 2007) bylo uveřejněno v Belgickém Oficiálním Věstníku (Moniteur Belge) dne 29. 11. 2010 a vstoupí v platnost dne 1. února 2011.

Navržený postup bude uplatňován na úrovni EU v rámci očekávané harmonizace standardů v oblasti welfare zvířat pro psy a kočky.

Od 1. února 2011 budou obchodníci se zvířaty v Belgii mít povoleno prodávat pouze psy a kočky dovážené od zahraničních pěstitelů, jejichž chovná zařízení budou splňovat podmínky pro welfare zvířat podobné těm, které platí pro chovatele v Belgii. Příloha III Královského Dekretu ze dne 27. dubna 2007 uvádí seznam minimálních podmínek, které platí pro ubytování a péči o zvířata.

Prodej takovýchto psů a koček bude povolen pouze ve dvou  níže uvedených případech:

1. Buď legislativa země původu ukládá tamějším chovatelům psů a koček minimálně takové podmínky, jako jsou uvedeny v Příloze III…

V takovém případě je nutno zaslat příslušnému veterinárnímu útvaru, kompetentnímu v záležitostech welfare zvířat (na níže uvedenou adresu) v Belgii, oficiální překlad relevantní legislativy do anglického, holandského, francouzského nebo německého jazyka, a tak umožnit ministrovi rozhodnout, zdali tato legislativa požadavky splňuje. V případě, že není možno předložit legislativu kompletní, je možno akceptovat prohlášení kompetentního orgánu ze země původu, ve kterém bude potvrzeno, že platná legislativa ukládá chovatelům splnění alespoň takových podmínek, jaké jsou uvedeny v Příloze III.

2. …nebo, příslušný orgánu země původu, kterému podléhají inspektoři welfare zvířat provádějící kontrolu chovatelských stanic z nichž zvířata pocházejí, vystaví prohlášení v tom smyslu, že chovatelská stanice splňuje podmínky stanovené v Příloze III.


V takovém případě je nutno, aby potvrzení jasně uvádělo, že zvířata od chovatele, jehož jméno a adresa jsou v prohlášení uvedeny, jsou chována v souladu s ustanoveními uvedenými v Příloze III. Toto prohlášení musí být vystaveno v anglickém, holandském, francouzském nebo německém jazyce, nebo oficiálně přeloženo do jednoho z těchto jazyků. Rovněž je nutno uvést trvání platnosti tohoto prohlášení.

Belgické úřady zveřejní na internetové adrese www.health.fgov.be seznam:

 • Států, u jejichž legislativy bylo shledáno, že splňuje podmínky stanovené v Příloze III
 • Jmen chovatelských stanic, pro které kompetentní orgán vystavil prohlášení potvrzující, že dotčené chovatelské stanice splňují podmínky stanovené v Příloze III

Tento seznam bude v případě potřeby průběžně aktualizován.

Pro usnadnění činnosti chovatelů a v zájmu co nejvyšší možné úplnosti tohoto seznamu ještě před tím, než vstoupí shora uvedený Dekret v platnost si Vás dovoluji požádat o laskavé zaslání legislativy uvedené v bodě 1 nebo o informování kompetentních úřadů, které budou vystavovat prohlášení uvedené v bodě 2.

V příloze zasílám modelové prohlášení, které by mělo být vyplněno kompetentním orgánem a které potvrzuje, že chovatelská stanice odkud pochází dotčená zvířata splňuje jako minimum podmínky stanovené v Příloze III.

Jakékoli požadavky na dodatečné informace prosím směřujte na veterinární útvar, který je v Belgii kompetentní v záležitostech welfare zvířat, na níže uvedenou adresu :

Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment
Directorate-General for Animals, Plants and Foodstuffs
Animal Welfare and CITEC Unit
Eurostation Block II
Place Victor Horta 40, box 10
B-1060 Brussels

Tel.: 32 / 2 / 524 74 10
Apf.welfare@health.fgov.be

S pozdravem

Podpis.

Náměstek CVO.


Podmínky pro marketing psů a koček dovezených do Belgie z jiných zemí v souvislosti s Královským Dekretem ze dne 27. dubna 2007 (upraveným K. D. ze dne 15. 11. 2010), který stanoví podmínky pro schválení chovatelských zařízení a podmínky pro marketing zvířat.

1. Ustájení

Zvířata jsou chována v klecích, které musí vyhovět níže uvedeným standardům. Požadavek na přirozené osvětlení se střídáním dne a noci musí být splněn za všech okolností, a to i v případech, kdy je chov umístěn v uzavřeném prostoru.

I. MINIMÁLNÍ PLOCHY (v m2) PRO CHOV PSŮ (1)

Počet psů

Výška v kohoutku

Méně než

25 cm

Méně než

30 cm

Méně než

40 cm

Méně než

60 cm

Méně než

75 cm

Více než

75 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

10

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

10

12

2

2,5

3

4

5

6

7

12

15

20

3

4

6

8

12

18

25

30

34

38

5

7

10

12

20

25

42

50

60

70

7

10

12

18

24

40

50

65

80

95

(1) Pokud jsou psi různých velikostí drženi ve společné kleci, je pro výpočet minimální plochy rozhodující výška v kohoutku největšího plemene.

II. MINIMÁLNÍ PLOCHY KLECÍ PRO PSY SE ŠTĚŇATY DO DOBY, KDY ŠTĚŇATA DOSÁHNOU VĚKU 7 TÝDNŮ

Výška matek v kohoutku

Méně než

25 cm

Méně než

35 cm

Méně než

40 cm

Méně než

60 cm

Méně než

75 cm

Více než

75 cm

1 m2

1,5 m2

2 m2

3 m2

3,5 m2

5 m2

 

III. MINIMÁLNÍ PLOCHY KLECÍ PRO PSY SE ŠTĚŇATY DO DOBY KDY ŠTĚŇATA DOSÁHNOU VĚKU 10 TÝDNŮ

Výška matek v kohoutku

Méně než

25 cm

Méně než

35 cm

Méně než

40 cm

Méně než

60 cm

Méně než

75 cm

Více než

75 cm

1,5 m2

3 m2

4 m2

6 m2

7 m2

10 m2

 

IV. MINIMÁLNÍ VÝŠKA KLECÍ PRO PSY

Klece pro psy musí mít minimální výšku, která nebude nižší než dvojnásobek výšky v kohoutku nejvyššího plemene, nejméně však 75 cm.

V. MINIMÁLNÍ ROZMĚRY PRO KOČKY

Minimální plocha : 1 m2 na kočku

Minimální výška : 1,80 m

VI. MINIMÁLNÍ PLOCHY KLECÍ PRO KOČKY S KOŤATY DO DOBY, KDY KOŤATA DOSÁHNOU VĚKU 10 TÝDNŮ

Minimální plocha : 1 m2 na kočku s koťaty

Minimální výška : 1,80 m

2. Péče o zvířata

Zvířata se kontrolují alespoň dvakrát denně.

Samice nerodí více, než dvakrát do roka.

Péči o zvířata vykonává kompetentní a dostatečně početný personál. Zvláštní pozornost je věnována socializaci zvířat.

Samicím v závěrečném stádiu březosti nebo pokud ošetřují svá mláďata jsou poskytovány adekvátní materiální podmínky pro porod. Mláďata mají přístup k manipulovatelným předmětům za účelem obohacení jejich životního prostředí.

Prohlášení :

Orgán kompetentní v oblasti welfare zvířat země jejich původu tímto prohlašuje, že chovná stanice, odkud pocházejí dotyčná zvířata, splňuje podmínky stanovené v Příloze III Královského Dekretu ze dne 27. dubna 2007, který ukládá podmínky pro schvalování zařízení pro chov zvířat a podmínky pro marketing zvířat (v Belgii).

Země původu :

Jméno a adresa chovné stanice původu zvířat:

Jméno :

Adresa :

 • Psy
 • Kočky

Oficiální certifikace:

Podpis:

Razítko:

Datum:

Místo:

Datum vypršení platnosti:

 


VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ A ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ K PŘEMÍSTĚNÍ ZVÍŘETE

VETERINARY CERTIFICATE AND HEALTH STATUS CONFIRMATION FOR TRANSFER OF ANIMALS

No. číslo …………
platí do …….. hod. ……
Expiry date   Hour

I. POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU ZVÍŘETE/ZVÍŘAT
HEALTH STATUS CERTICATE FOR ANIMAL/ANIMALS

Chovatel
Breeder

Adresa/sídlo
Address/Registered address
………….
PSČ
Postal code
………….
Telefonní číslo
Telephone number
………….

Reg. no.
………….

Adresa místa původu nebo odeslání přemísťovaných zvířat
Place of origin or address from which the animals are dispatched

PSČ
Postal code
………….
Katastrální území
Catastral area
………….
Kraj
Region
………….
Registrační číslo hospodářství CZ
Farm registration number
………….

Zvíře/zvířata
Animal/animals

druh
Species
………….
počet
Number
………….

Současný zdravotní stav
Current status of health

Bez klinických příznaků ano – ne
Free of clinical symptoms Yes – No
Dg.:
Diagnosis
………….
Akutní – chronické,
Acute – chronic
od …… do …. dnů ….
From   Till      Days

II. NÁKAZOVÁ SITUACE V MÍSTĚ PŮVODU
EPIDEMIOLOGICAL SITUATION AT THE PLACE OF ORIGIN

Je hlášen výskyt nákazy přenosné na výše

uvedené druhy ano – ne
Infection transferable to above
listed species is reported
Yes – No
Druh nákazy
Type of infection
………….

Účel vydání (přemístění)
Purpose for certificate delivery (transfer)

do jiného hospodářství ………….
volně žijícího zvířete k chovu ………….
ryb k zarybňování ………….
pokusného zvířete ………….
nad svod ………….
do ZOO ………….
na jatky ………….
do shromažďovacího střediska ………….
na nutnou porážku ………….
jiný účel ………….

Příjemce
Consignee

Adresa/sídlo
Address/Registered address
………….
PSČ
Postal code
………….
Telefonní číslo
Telephone number
………….

Reg. no.
………….

Místo určení
Destination

Jméno/název
Name/Title
………….
Adresa
Address
………….
Registrační číslo CZ
Registration number
………….

Použité přípravky nebo látky, které mohou nepříznivě ovlivnit živočišné produkty
Administered products or substances that might negatively affect animal products

Název
Name
………….
Datum poslední aplikace
Last administration date
………….
Ochranná lhůta
Withdrawal time
………….

 

V ………….
At
Dne ………….
Date
čas ………….
Time

registrační číslo lékaře ………….
Registration number of issueing veterinary surgeon

…………………………………………..

razítko a podpis soukromého veterinárního lékaře
Rubber stamp and signature of private veterinary surgeon

Seznam zvířat
List of animals

pořadové číslo
Consecutive Nrs.
identifikační číslo zvířete
Animal ID numbers
pohlaví (M/F)
Gender
poznámka (např. březost)
Note

1.

2.

3.

4.

5.

počet příloh …. registrační číslo lékaře ………….

Number of annexes Vet surgeon registration number

V ………….
At
Dne ………….
Date
čas ………….
Time

razítko a podpis soukromého veterinárního lékaře ………….
Rubber stamp and signature of private veterinary surgeon

III. NÁKAZOVÁ SITUACE V KRAJI
INFECTION SITUATION IN REGION

V ………….
At
Dne ………….
Date

KVS/MěVS rubber stamp and signature Official Vet Surgeon ………….

IV. BREEDER’S STATEMENT

Není mi známo podání látek nebo přípravků, jejichž působením by mohly být ovlivněny živočišné produkty (např. s thyreostatickými, estrogenními, androgenními a gestagenními účinky).

I am not aware of administration of any substances or preparations that might affect animal products (such as thyrostatic,estrogenic, androgenic and gestational effects)

Dne ………….
Date

podpis chovatele ………….
Breeder’s signature

Přeprava
Transport

Název nebo obchodní firma dopravce
Name of the carrier or the carrier company
………….
registrační číslo dopravce CZ
Registration number of the carrier
………….
druh přepravy
Type of transport
………….
registrační značka vozidla
Vehicle registration number
………….

datum a hodina odjezdu
Date and time of departure

dne ………….
Date
čas ………
Time

podpis (chovatel/dopravce)*) ………….
Signature (breeder/carrier) *)

* nehodící se škrtněte
* Delete if not applicable

12 POŽADAVKÚ CERTIFIKACE – POTVRZENÍ VETERINÁRNÍM LÉKAŘEM

  1. Veterinární lékař může osvědčit pouze skutečnosti získané na základě jeho vlastního zjištění nebo osvědčení jiného veterinárního lékaře. Fakta známá pouze chovateli, dopravci apod. musí být osvědčena těmito osobami.

  2. Veterinární lékař, chovatel, ani další osoby nemohou podpisem potvrdit žádná fakta, která nemohli osobně ověřit a takovéto potvrzení nesmí být od nich požadováno.

  3. Veterinární lékař nesmí vydat osvědčení, které by mohlo přivodit konflikt zájmů, např. osvědčení pro svoje zvířata.

  4. Potvrzení, osvědčení a dobrozdání musí být napsáno jednoduše a srozumitelně.

  5. Potvrzení, osvědčení a dobrozdání nesmí obsahovat slova nebo věty, které mohou být vykládány více způsoby.

  6. Veterinární potvrzení, osvědčení a dobrozdání :

a) musí být napsáno na jednom listě papíru nebo na více listech, které jsou zřetelně částí celku a nepoužitelné izolovaně.

b) Musí být zřetelně označeno jménem vydávajícího veterinárního lékaře, který musí vést záznam, komu bylo osvědčení vydáno.

  1. Potvrzení, osvědčení a dobrozdání musí být napsáno v jazyce veterinárního lékaře, který je vydává. V případě potřeby může být doplněno úředním překladem v jazyce, který požaduje země určení.

  2. Ve veterinárním potvrzení, osvědčení a dobrozdání musí být uveden individuální označení zvířat, s výjimkou případů, kdy je toto neproveditelné ( např. kuřata).

  3. Osvědčení nemůže obsahovat potvrzení veterinárního lékaře, že zvířata vyhovují požadavkům zákonných norem vlastní země nebo jiné země, pokud tyto požadavky nejsou písemnou součástí tohoto osvědčení nebo k němu připojeny

  4. V některých případech musí osvědčujícímu veterinárnímu lékaři odpovědné orgány stanovit rozsah vyšetření, které je požadováno a oznámit způsob interpretace výsledků těchto vyšetření.

  5. Veterinární osvědčení musí být vždy vydáno jako originál, fotokopie jsou pro použití jiné než informační nepoužitelné.

a) Kopie musí být označena jako KOPIE

b) Pokud je z jakéhokoliv důvodu zapotřebí vystavení duplikátu (poškození původního osvědčení apod.), musí být tento označen jako DUPLIKÁT  a autorizován vydávajícím veterinárním lékařem.

  1. Veterinární lékař podepisující veterinární potvrzení, osvědčení a dobrozdání :

a) Je podepisuje jinou než černou barvou, aby bylo možno rozeznat fotokopie

b) Nemění text osvědčení škrtáním nebo přepisováním. Pokud tak z jakéhokoliv důvodu učiní, musí být změna verifikována jeho podpisem a případně razítkem.

c) Musí toto orazítkovat razítkem se svým zřetelným jménem, registračním číslem KVL ČR, případně adresou.

d) Musí uvést na osvědčení místo a datum, kde bylo osvědčení vydáno, v některých případech taky dobu platnosti.

 

12 PRINCIPLES OF CERTIFICATION – VERIFICATION BY VETERINARY SURGEON

  1. Veterinary surgeon may only certify to the facts established by his/her own findings or based on certification of another veterinary surgeon. Facts known only to the breeder, carrier etc. must be certified by these persons.
  2. Veterinary surgeon, breeder or other persons may not certify by their signature to any facts that have not been verified by them personally, and no such certification may be requested from them.
  3. Veterinary surgeon may not issue certificates that might bring about conflict of interest, such as certification of his/her own animals.
  4. Verification, certificate and expert’s report must be written in plain and understandable language.
  5. Verification, certificate and expert’s report may not include any words or sentences that could be interpreted in various ways.
  6. Veterinary verification, certificate and expert’s report:
  7. a) must be written on one sheet of paper or on more sheets of paper that are clearly part of a whole, and may not be used in isolation;

   b) must clearly indicate the name of the issuing veterinary surgeon, who must keep records of to whom the certificate has been issued.
  1. Verification, certificate and expert’s report must be written in the language of the veterinary surgeon who is issuing the certificate. If required, it may be appended by an official translation to the language required by the country of destination.
  2. Veterinary verification, certificate and expert’s report must indicate specification of individual animals. Exceptions are allowed in the cases, where this is not practicable (e.g. in case of chickens).
  3. Certificate may not include verification by veterinary surgeon indicating that the animals comply with the requirements of legal standards of own country or any other country, unless these requirements form a written part of the certificate or are attached to it.
  4. In some cases, the competent authorities shall stipulate for the certifying veterinary surgeon the extent of examinations that are required and inform him/her of how to interpret the results of such examinations.
  5. Veterinary certificate must always be issued as an original document; photocopies are not usable for other than merely informational purposes.
  6. a) All copies must be marked as a COPY.

   b) If it is for any reason necessary to issue a duplicate (damage to the original certificate or similar), it is necessary to mark such a document as a DUPLICATE, and it must be authorised by the issuing veterinary surgeon.
  1. Veterinary surgeon signing the veterinary verification, certificate and expert report:
  2. a) shall sign in other than black colour pen, to discern a photocopy,

   b) shall not alter the certificate text by crossing it or by over-writing it. If, for any reason, it is necessary to do so, the change must be verified by his/her signature and his/her rubber stamp.
   c) must stamp it with his/her own rubber stamp stating clearly his/her name and the KVL CR registration number, and possibly his/her address
  d) must indicate the place and date of issuing of certificate and in some cases the expiration date.

Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění psů a koček do Belgie DOC

Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění psů a koček do Belgie PDF