Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro nucenou porážku mimo jatky:

Podmínky pro nucenou porážku mimo jatky:

1. Jinak zdravé zvíře utrpělo zranění, které z důvodu respektování dobrých životních podmínek zvířat brání jeho přepravě na jatky.

1. Veterinární lékař musí provést prohlídku zvířete před porážkou.

2. Poražené a vykrvené zvíře musí být přepraveno na jatky hygienicky a bez zbytečného odkladu. Na místě smí být za dozoru veterinárního lékaře odstraněny žaludek a střeva; další úprava nesmí být provedena. Všechny odstraněné vnitřnosti musí být s poraženým zvířetem přepraveny na jatky a musí být shledáno, že patří dotyčnému zvířeti.

3. Pokud mezi porážkou a přepravou na jatky uběhnou více než dvě hodiny, musí být zvíře zchlazeno. Pokud to klimatické podmínky dovolují, není aktivní zchlazení nezbytné.

4. K poraženému zvířeti musí být při dodání na jatky přiloženo prohlášení chovatele, který zvíře choval, v němž musí být uvedena identifikace zvířete, všechny podané veterinární léčivé přípravky a provedená ošetření zvířete, data podání léčivých přípravků a ochranné lhůty a prohlášení, že zvíře nebylo ošetřeno formou nedovoleného ošetření.

5. K poraženému zvířeti musí být při dodání na jatky přiloženo prohlášení vydané veterinárním lékařem, v němž prohlašuje, že výsledek prohlídky před porážkou je příznivý, uvádí datum, čas a důvody nucené porážky a povahu všech ošetření provedených veterinárním lékařem.

6. Poražené zvíře musí být vhodné k lidské spotřebě na základě prohlídky po porážce provedené v souladu s nařízením (ES) č. 854/2004 na jatkách, včetně všech dalších doplňujících testů požadovaných v případě nucené porážky. 7. Provozovatelé potravinářských podniků musí dodržet všechny pokyny týkající se použití masa, které vydá úřední veterinární lékař po prohlídce po porážce.

MVDr. Leoš Grejcar

Zdravotní potvrzení pro zvířata poražená v hospodářství

Příslušný útvar:……………………………………………………………………………….

Č.:……………………………………………………………………………………………

1. Identifikace zvířat

Druh:…………………………………………………………………………………………

Počet zvířat:…………………………………………………………….…….………………

Identifikační značky:………………………………………………………………………….

2. Původ zvířat

Adresa hospodářství, ze kterého pocházejí:……………….……………………………….….

Identifikace stáje:……………….……………………………………………………………

3. Místo určení zvířat

Zvířata budou přepravena na tyto jatky:………………………………………………………

tímto dopravním prostředkem:………………….……………………………………………

4. Jiné příslušné informace (důvod nucené porážky)

5. Prohlášení

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že výše uvedená zvířata byla před porážkou vyšetřena ve výše uvedeném hospodářství

dne …………………………… v…………… (hodin) v…………. (hodin) a porážka

Byla poražena v hospodářství a vykrvení byla provedena správně, dne……… a jsou vhodná pro lidskou spotřebu,
záznamy a doklady týkající se těchto zvířat splňují právní požadavky a nebrání porážce zvířat.

Vystaveno v:…….…………………………………………………………………… (místo)

dne:……………………………………………………………………………..…… (datum)

razítko …………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis úředního veterinárního lékaře nebo schváleného soukromého veterinárního lékaře)

Poznámky ke zdravotnímu potvrzení pro zvířata poražená v hospodářství:

„Příslušný útvar:“
Soukromý veterinární lékař uvede svoje jméno a adresu včetně čísla, které mu bylo přiděleno příslušnou krajskou veterinární správou.

„Č.:“
Soukromý veterinární lékař zde uvede číslo (pořadové nebo jiné), pod kterým dané potvrzení eviduje ve své dokumentaci.

„Identifikační značky:“
Identifikačními značkami se myslí u individuálně značených zvířat identifikační čísla jednotlivých zvířat (v případě potřeby se přiloží zvláštní seznam těchto čísel) u ostatních zvířat se uvede údaj, podle kterého je možné jednoznačně provázat zvířata s dodaným zdravotním potvrzením. Nevyžaduje se od chovatele jednoho prasete.

„Identifikace stáje:“
Identifikací stáje se rozumí registrační číslo hospodářství původu.

„Tímto dopravním prostředkem:“
Stačí uvést druh dopravního prostředku, který bude použit k přepravě zvířat na jatky.

„Porážka a vykrvení:“
Průdušnice a jícen musí zůstat při vykrvení nedotčeny. Musí být přijata opatření k tomu, aby nedošlo k výtoku obsahu trávicího ústrojí při vykolení a po něm, a musí být zajištěno, aby vykolení bylo provedeno co nejdříve po omráčení.