Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro udělování výjimek z Nařízení č. 6/2007

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
pro Plzeňský kraj

Družstevní 13, 301 00 PLZEŇ  Tel.: +420 377 333 820 146


Č.j. VET/1994/2007         V Plzni 11.09.2007

Věc: Podmínky pro udělování výjimek z Nařízení č. 6/2007

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj ve smyslu ustanovení odst. 2 čl. 3 Nařízení č. 6/2007 ze dne 11.09.2007 vydává v souladu s rozhodnutím Komise č. 2005/393/ES v platném znění tyto podmínky pro udělování výjimek při přemisťování přežvýkavců z uzavřených pásem ochrany a dozoru vymezených v čl. 2 výše uvedeného nařízení KVS:

1. Přesun přežvýkavců na porážku na jatka:

  1.1
  Zvířata nesmí v den přepravy projevovat žádné klinické příznaky katarální horečky ovcí.
     
  1.2
  Zvířata budou doprovázena zdravotním potvrzením vystaveným privátním veterinárním lékařem. Úřední veterinární lékař zkontroluje úplnost a pravdivost údajů ve zdravotním potvrzení, zásilku zaplombuje a do části III. vyznačí číslo použité plomby a potvrdí udělení výjimky podle rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES v platném znění s tímto textem: “Přemísťovaná zvířata splňují podmínky pro udělení výjimky podle RK č. 2005/393/ES v platném znění”. Potvrzením se rozumí uvedení data kontroly, otisk hranatého razítka KVSP se jmenovkou a podpis.
     
  1.3
  Přesun zvířat na porážku se musí uskutečnit přímou cestou z uzavřeného pásma na místo určení a to pouze za denního světla. Porážka musí proběhnout neprodleně po přísunu zvířat.
     
  1.4
  Dozorový orgán jatek musí být před přepravou informován chovatelem (dodavatelem) o každé konkrétní zásilce jatečných zvířat (datum a předpokládaný čas příjezdu). Dozorový orgán jatek zkontroluje neporušenost plomby, vyznačí ve zdravotním potvrzení datum a hodinu příjezdu zásilky, opatří razítkem a svým podpisem a odešle faxem na příslušný inspektorát KVS.
     
  1.5
  Přesun přežvýkavců k nutné porážce (možno pouze v ČR–Plzeňský kraj):

  a)
  Nutné porážky z pásma dozoru budou probíhat pouze na schválených jatkách:
    I. v Blovicích, reg. číslo: CZ 4360, číslo pro úřední evidenci CZ 32910050,
    II.
  v Horažďovicích, reg. číslo CZ 599, číslo pro úřední evidenci CZ 32910061
  b) Přesun zvířat na nutnou porážku se musí uskutečnit přímou cestou z uzavřeného pásma na místo určení tzn., že je zakázáno po opuštění území tohoto pásma nakládat další zvířata.
  c) Přesun zvířat na nutnou porážku se musí uskutečnit přímou cestou z uzavřeného pásma na místo určení a to pouze za denního světla. Porážka musí proběhnout neprodleně po přísunu zvířat. Dozorový orgán jatek musí být před přepravou informován chovatelem (dodavatelem) o každé konkrétní zásilce jatečných zvířat (datum a předpokládaný čas příjezdu). Dozorový orgán jatek zkontroluje zásilku, vyznačí ve zdravotním osvědčení datum a hodinu příjezdu zásilky, opatří razítkem a svým podpisem a odešle neprodleně faxem na příslušný inspektorát.

2. Přesun přežvýkavců v rámci ČR:

  2.1
  Zvířata určená k přesunu musí být před odesláním chráněna až do doby přepravy před napadením přenašečem – tiplíci rodu Culicoides (pakomárci) a to alespoň 60 dní před přesunem
  nebo
     
  2.2
  28 dní před přesunem, přičemž v tomto období musí být podrobena sérologickému vyšetření na přítomnost protilátek proti viru katarální horečky. Toto sérologické vyšetření může být provedeno nejdříve 28. den po započetí období ochrany před přenašečem – tiplíci rodu Culicoides (pakomárci)
  nebo
     
  2.3
  14 dní před přesunem, přičemž v tomto období musí být provedeno virologické vyšetření z nesrážlivé krve na přítomnost původce katarální horečky ovcí. Vyšetření může být provedeno nejdříve 14. den po započetí ochrany před přenašečem – tiplíci rodu Culicoides (pakomárci)
     
  2.4
  Během přepravy na místo určení musí být přežvýkavci vždy chráněni před napadením přenašečem k tomuto účelu schváleným registrovaným dezinsekčním prostředkem.
     
  2.5

  Příslušné záruky vyznačí úřední veterinární lékař do veterinárního osvědčení.

3. Přesun (obchod) přežvýkavců v rámci EU:

  3.1
  Na přesuny přežvýkavců v rámci obchodování s členskými státy EU se vztahují podmínky uvedené v bodech 2.1. až 2.4.
     
  3.2
  Další podmínkou je, aby členský stát (kompetentní autorita) místa určení vydal předem souhlas s přemístěním zvířat na své území.
     
  3.3
  Příslušné záruky vyznačí úřední veterinární lékař do osvědčení pro vnitřní obchod.

4. Přesun (export) přežvýkavců mimo EU:

  4.1
  Přesuny přežvýkavců do tzv. třetích zemí (export) se řídí veterinárními podmínkami stanovenými kompetentní autoritou země místa určení.
     
  4.2
  Tyto podmínky si v předstihu zajistí chovatel (obchodník) od svého obchodního partnera, kterého o nákazové situaci pravdivě informuje.

Tyto podmínky pro udělování výjimek mohou být v návaznosti na vývoj nákazové situace změněny nebo jinak upraveny.

Zpracoval: MVDr. J. Hrabě
                 MVDr. V. Poláček

MVDr. Richard Bílý v.r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

příloha: seznam dezinsekčních prostředků

Seznam dezinsekčních prostředků

Reg.číslo

Název

Účinná látka/ky

Držitel rozhodnutí

Indikace

Ochranná lhůta

96/063/98-C

BAYOFLY

POUR-ON

cyflutrinum

Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha, Česká republika.

Proti mouchám, střečkům, komárům, ovádům a muchničkám

0

96/069/02-C

COOPERS

SPOT-ON INSECTICIDE

deltamethrinum

Essex Tierarznei, Tomas-Dehler-Strasse 27, D-81737 München, SRN

Proti vším, mouchám, klíšťatům, kloším

Maso 7 dní

96/080/00-C

BUTOX 7.5 POUR ON

deltamethrinum

Intervet Internacional B.V., Wim de Körverstraatz 35, 5831 AN Boxmeer, Nizozemsko

Proti mouchám, vším, všenkám a kloším

Maso 18 dní

96/028/95-C

TAKTIC sol.

amitraz

Intervet Internacional B.V., Wim de Körverstraatz 35, 5831 AN Boxmeer, Nizozemsko

Proti klíšťatům, vším, svrabu, kloším

Maso 1 den