Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatel, nebo zaměstnanec?

  Časopis Zvěrokruh 9/2014
     Soudnička

Marie Vranková

Soudnička popisuje skutečný případ z činnosti revizní komise

Na KVL na začátku onoho roku dorazila na sekretariát KVL stížnost na dva veterinární lékaře. Stížnost byla podána chovatelem na majitele veterinární kliniky a na ošetřující veterinární lékařku, z důvodu chybného provedení chirurgického zákroku amputace prvního prstu na hrudních končetinách jednodenního vrhu štěňátek vipeta.

Majitelé dodali rozsáhlou dokumentaci týkající se provedení amputace zmíněného prstu a následného ošetřování komplikací vzniklých po chirurgickém odstranění za použití elektrokauteru u deseti jednodenních štěňat vipeta, pocházejících z krytí zahraničním psem. Dokumentace obsahovala kromě popisu provedeného zákroku a další léčby štěňat mnoho diplomů, dokládajících úspěchy na výstavách a ve sportu obou rodičů. Dále posudky poradce chovu a RTG snímky z jiného veterinárního pracoviště, svědčící o deformitách ošetřených prstů různého klinického projevu: od zkrácení a hyperextenze až po zřetelnou hypoplazii os metacarpale V, případně její úplnou aplazii a nižší osifikaci distálních kostí II prstu postižených končetin. Podle přiložených posudků znalce a odborných vyjádření dalších veterinárních pracovišť se dalo předpokládat, že uvedené deformity u 9 z 10 štěňat jsou trvalého charakteru.

Celková částka požadovaná chovatelem po veterinárním pracovišti jako náhrada škody dosáhla sumy přesahující částku 230 tis. Kč.

RK požádala oba veterinární lékaře o dodání zdravotnické dokumentace a vyjádření se k případu.

 

Vyjádření majitele kliniky Majitel kliniky dodal ke stížnosti následující vyjádření: „Uvedená veterinární lékařka, která prováděla zákrok, pracuje na mé veterinární klinice na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor jako OSVČ, tedy na své IČO a svou zodpovědnost, což dokládám kopií smlouvy o pronájmu nebytových prostor za účelem provozování veterinární péče.

O případu komplikací po odstranění paspárků jsem se od majitelky dověděl e-mailem s týdenním odstupem od provedení zákroku. Po vyšetření štěňat jsem shledal, že skutečně u osmi štěňat byly infikované rány v místě chirurgického zákroku vzniklé jednak použitím kauteru, jednak olizováním ran fenou, a došlo k hojení per secundam.“ Tolik citace z vyjádření majitele kliniky, který majitelce navrhl léčbu antibiotiky, laserem a další medikaci na vlastní náklady. V odpovědi na požadavek majitelky uhradit výše uvedenou částku přesahující 230 tis. Kč, ji odkázal na revizní komisi KVL.

komise dospěla k závěru, že veterinární lékařka pochybila

Vyjádření veterinární lékařky

Veterinární lékařka, která zákrok prováděla, uvedla ve svém vyjádření následující fakta:

„Na uvedeném veterinárním pracovišti pracuji krátce, v době zákroku necelé dva měsíce. Jsem po promoci necelého půl roku. Zákrok jsem prováděla na žádost majitele za asistence veterinární techničky, pracující na daném pracovišti již několik let.“

Pouze u jednoho štěněte veterinární lékařka provedla amputaci prstu metodou, kterou používala na předchozím pracovišti, a to odstřižením paspárku a suturou rány. Po provedení zákroku u prvního štěněte byla veterinární techničkou upozorněna, že takto se to na daném pracovišti neprovádí, ať použije na zastavení krvácení elektrokauter. Jelikož s daným přístrojem nikdy nepracovala a důvěřovala veterinární techničce, nezkontrolovala nastavení hodnot na elektrokauteru a použila jej na pozastavení krvácení u ostatních jednodenních štěňat. Veterinární lékařka uznala, že má plnou odpovědnost za svou práci a je jí velmi líto, že byla ochotna se přizpůsobit postupům na daném pracovišti.

Expertní posudek

Revizní komise si vyžádala expertní posudek a zhodnocení celého případu. Oslovený odborník se vyjádřil následovně:

• Šetrné použití elektrokauteru v daném případě neodporuje lege artis postupu. Nicméně vzniklé komplikace mohou souviset s možným pochybením ošetřující veterinární lékařky v souvislosti s chybným nastavením přístroje, nebo jeho poruchou.

• K estetickému handicapu následkem komplikací v hojení ran došlo ve třech případech a u těchto zvířat nebude možné jejich využití ve sportu, ale v chovu ano.

• Požadovaná náhrada ze strany chovatele je nepřiměřená.

Závěrem

Na základě všech dostupných důkazů revizní komise dospěla k závěru, že veterinární lékařka pochybila. Byl proto podán návrh na zahájení disciplinárního řízení před čestnou radou. To proběhlo za účasti obviněné veterinární lékařky. Čestná rada rozhodla, že veterinární lékařka v souvislosti s prováděním amputace prvního prstu hrudních končetin u vrhu deseti jednodenních štěňat nezkontrolovala jako odpovědná odborně způsobilá osoba nastavení elektrokauteru, a tím odborně pochybila při výkonu povolání veterinárního lékaře. Jako disciplinární opatření jí bylo uloženo písemné napomenutí.

Co se týká finanční náhrady majiteli, byla veterinární lékařka odkázána tuto situaci řešit s pojišťovnou. Zde nastal zásadní problém. Veterinární lékařka provádějící zákrok neměla pojistnou smlouvu, neboť jak řekla, myslela si, že je pojištěná u majitele kliniky, vzhledem k tomu, že její pracovní náplň a způsob práce v podstatě odpovídaly pozici zaměstnance. Sama si jako OSVČ pojištění nezaplatila. Majitel veterinární kliniky se vyjádřil tak, že pouze pronajal prostory k podnikání jiné veterinární lékařce, a nepřiznal jakýkoli svůj podíl na pojistné události. Pojišťovna v tomto případě nemohla plnit škodu za veterinárního lékaře.

Mladá začínající veterinární lékařka nakonec situaci vyřešila tak, že si půjčila peníze od svých rodičů a velkou část požadované sumy (v řádu šestimístné částky) chovateli uhradila.

Z uvedeného sledu událostí jasně vyplývá, že veterinární lékař je plně odpovědný za svou práci, pokud ji formálně vykonává jako OSVČ, a je nutné mít platné pojištění v rozsahu stanoveném KVL a výší odpovídající vykonávané praxi.

V neposlední řadě je k zamyšlení, zda je vhodné, aby absolvent krátce po ukončení studia mohl samostatně vykonávat praxi veterinárního lékaře, byť mu to zákonné normy umožňují, tak jak se stalo v tomto případě.

 
Marie Vranková