Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní cyklus seminářů KVL ČR

  Z ČINNOSTI KOMORY

Lubomír Hošek

Malé ohlédnutí za „létajícím cirkusem“

… o zájem a pozorné posluchače nebyla nouze

 

Koncem října a počátkem listopadu proběhla série seminářů, pořádaných představenstvem KVL v pěti městech Čech a Moravy – v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně a Opavě. Snahou pořadatelů bylo seznámit co nejširší členskou základnu s aktuálním děním v Komoře, vysvětlit a objasnit nesrovnalosti, které přináší život.

Kolega Pavel Raška (alt. Karel Daniel) pohovořil o připravovaných změnách ve veterinární legislativě (zákon č. 166/99 Sb.) i v občanském zákoníku a současných postojích Komory. Dále informoval o zodpovědnosti chovatele, která je stoprocentní, jakožto majitele zvířat, který objednává veterinární péči a je zodpovědný za provádění zdravotních zkoušek. Veterinární lékař je mu nápomocen při udržování optimálního zdravotního stavu zvířat a také mu pomáhá splnit všechna požadovaná zdravotnická opatření.

Jako reakci na občasné snahy chovatelů nakupovat a skladovat léky po preskripci veterinárním lékařem upozornil na platnost vyhlášky č. 344/2008 O používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, kde je jednoznačně popsán způsob skladování a evidování léčivých přípravků, který může většinu chovatelů odradit od této činnosti a ponechat ji tak zcela v rukou veterinárního lékaře.

Bohužel , opět zopakoval starou pravdu, že veterinář vydělává peníze prací a zase jen prací

Dále byl vysvětlen pojem nucená porážka (po zmizení termínu nutná porážka) – jedná se o poražení zdravého zvířete po poranění, které znemožňuje přesun na normální porážku. Veterinární lékař vyšetří zvíře před porážkou přímo u chovatele, spolurozhodne o poražení na místě odborně způsobilou osobou a vydá potvrzení k přepravě poraženého kusu na jatka. Bližší informace mohou kolegové získat na příslušných OI KVS.

Dr. Bažant ze SVS, odbor epizootologie, zrekapituloval stav NOP (národního ozdravovacího programu) pro IBR. Program běží od 1. 1. 2006 a příspěvky na něj by měly skončit 31. 12. 2012. K 30. 6. 2010 bylo v ČR 61 % chovů prostých IBR. Při roční obměně 20–25 % by většina chovů mohla být do konce roku 2012 ozdravená. Dr. Bažant seznámil přítomné se způsobem přispívání na ozdravovací program, s podmínkami přesunů zvířat po ozdravení – především se jedná o ochranu republiky při dovozu chovných zvířat.

Kolega Jan Bernardy se ujal problematiky welfare – pohody zvířat, což zvláště ve spojení welfare porážkových míst zní velmi dekadentně. Pohoda zvířat je zmiňována od roku 1974, plán pro poslední pětiletku 2006–2010 stanoví minimální standardy pro chov zvířat, podporu alternativních testů na zvířatech, lepší informovanost chovatelů, zavádění indikátorů AW ne v m2, ale podle vzhledu porážených zvířat – otlaky, okusování uší apod.

Dr. Bureš (ev. Dr. Pokludová) ve svém vystoupení zdůraznili nárust rezistencí na AMB, zajímavé bylo upozornění na stále častější používání Ceft iofuru (nulová ochranná lhůta), které někdy vede k nárustu rezistencí vůči jiným AMB. Byly také zmíněny f luorochinolony, které mají velký potenciál k vytváření zkřížené rezistence. Kolegové upozornili, že veterinář je hlavním nositelem uvážlivého použití AMB.

Po poměrně odborné části programu jsme trošku odlehčili a věnovali jsme se našim, dalo by se říci, komorovým záležitostem. Při setkáních na komorových akcích narážím na smutné kolegy z velkých praxí, kteří jen pláčou nad svou mizerií. Podařilo se mi zlákat optimistického kolegu Aloise Franka ze Šumperska, který představil kolegům fungující horský obvod, s převahou masného skotu a koní. Bohužel, opět zopakoval starou pravdu, že veterinář vydělává peníze prací a zase jen prací. Pokud ho ale neopouští nasazení a entuziasmus, nemá o práci nouzi.

Kolega Zbyněk Dvořák reprezentoval na setkání mladé kolegy a seznámil nás s analýzou současných potenciálních příjmů absolventa, naznačil minimální mzdu absolventa, včetně možnosti čerpání příspěvků na aktivní zaměstnanost. Probral problematiku trvalých a dočasných pracovních poměrů, platby za pohotovosti a přesčasy. Bylo to zajímavé píchnutí do vosího hnízda, protože všichni máme nejrůznější zkušenosti s prací absolventů – někde pracují za almužnu a jinde požadují absolventi plat jak po 20 letech praxe.

 

… někdo u reklamních materiálů, někdo u psaní poznámek a někdo ve frontě u baru. Krátkou přestávku lze využít mnoha způsoby

Závěrem se ujal slova prezident – kolega Ondřej Rychlík. V neformální debatě byla probrána témata výhod a nevýhod zaměstnaneckých poměrů a dohod. Z bohatých diskusí vyplynulo, že žádná smlouva nikdy neošetří všechny detaily vztahu, a pokud není vzájemná úcta a korektní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je nejlepší se co nejrychleji rozejít. Přednesl několik témat týkajících se daně z příjmu VL a DPH, zejména s ohledem na prodej krmiv veterinárním lékařem a humánních léčivých přípravků. Dále pohovořil o řešení dlužníků. Zopakoval starou pravdu, že lepší je vždy prevence a pokud možno vůbec nedopustit vzniku dluhu. Zaznělo několik konkrétních doporučení v tomto směru, např. požadovat od klientů zálohu před náročnějšími výkony, být schopen přijímat platební karty, nebát se odmítnout potenciálního neplatiče – nechť dokazuje, že jej VL poškodil. Je to efektivnější než opak.

s určitými riziky lze zadržet pacienta do splacení dluhu

S určitými riziky lze zadržet pacienta do splacení dluhu narůstají náklady. Zmínil se za jakých okolností lze vzít věc do zástavy.

Lze zadržet i klienta a přizvat policii, aby pomohla s identifi kací a zajištěním dluhu (ne s platbou) – viz precedens s revizory. Pokud dluh vznikne, je doporučitelné sepsat dlužní úpis či směnku, bohužel ani tato zajištění nám nepomohou získat peníze od zcela insolventního klienta.

Na úplný závěr vystoupil Ing. Vorel a beze zbytku pomohl vyjasnit některé, dnes už drobné, nejasnosti kolem evidence petpasů a budoucích elektronických voleb.

Celkově shrnuto, byl jsem před touto akcí velký pesimista, ale účast a bohatá diskuse na každém setkání mne přesvědčily, že to nebyla zbytečná akce a že je velmi vhodné se čas od času pozastavit a beze spěchu si až do detailu vyříkat organizační věci tak, jak je život přináší. Díky paní Skálové za vzorné organizační zabezpečení a škoda, že účast nebyla dvojnásobná.

Těšíme se na vás zas při podobném komorovém kolečku.

 
MVDr. Lubomír Hošek