Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Karel Daniel

Co se dělo v Bruselu

Ve dnech 11. až 13. listopadu se v Bruselu konala pravidelná podzimní shromáždění evropské Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace. Budova International Auditorium sloužící k podobným akcím nejen zástupcům veterinární profese je v Bruselu umístěna ve zcela modernizované části města, kde se v tomto období vítr a déšť mohou zcela volně prohánět mezi železobetonovými a skleněnými budovami připomínajícími evropský Mannhattan. Mezi čestné hosty patřili mezi jinými též Dr. Tjeerd Jorna – prezident WVA, Dr. Larry Kornegay – prezident AVMA, nový prezident EAEVE prof. László Fodor a zástupci řady zemí přímo sousedících se zeměmi Evropské unie, jako Ukrajina, Turecko nebo Makedonie. Za KVL ČR se jednání zúčastnili Dr. Jan Bernardy, Dr. Karel Daniel, Dr. Lubica Nečasová a Dr. Milan Snášil.

samozřejléčiva dodávaná vete rinárními lékaři jsou levnější a dostupnější než léčiva získávaná prostřednictvím jiných kanálů

Z jednání obou shromáždění i neformálních diskusí mezi kolegy z různých evropských zemí lze vystopovat obecné trendy, které se zdají společné a dotýkají se, nebo dříve či později budou dotýkat veterinární profese v České republice.

Jsou jimi především:

– pokračující silná feminizace veterinární profese,

– podstatný úbytek veterinárních lékařů v oblasti péče o faremní zvířata (ve Francii vládní podpůrný program pro mladé venkovské veterináře; v Británii pouhých 7,2 % veterinářů vykonávajících alespoň část pracovního úvazku u skotu, 0,5 % u prasat a 0,3 % u drůbeže),

– finanční stagnace příjmů veterinárních lékařů obecně, v jednotlivých případech potom odvislá od „fi nančního zdraví“ jednotlivých států a tedy kupní síly zákazníků,

– přesun čerstvě graduovaných veterinárních lékařů do jazykově majoritních zemí s lepší kupní silou majitelů zvířat,

– pokračující změny ve struktuře příjmů veterinárních lékařů od příjmů z prodeje veterinárních léčiv k příjmům za expertní činnost,

… nejen Manneken Pis je symbolem Bruselu, ale jsou jím také budovy evropských institucí poblíž Place Schumann

 

– na druhé straně zjištění chovatelské veřejnosti, že v konečném důsledku léčiva dodávaná veterinárními lékaři jsou levnější a dostupnější než léčiva získávaná prostřednictvím jiných kanálů,

– stále větší důraz na welfare zvířat ze strany evropských spotřebitelů (nejen spotřebitelů veterinárních služeb),

– téměř ve všech zemích bez ohledu na jejich ekonomickou úroveň zůstávají pro většinu praktických veterinárních lékařů – potenciálních zaměstnavatelů čerstvě graduovaných kolegů – „otevřenou ranou“ reálné (ne)dovednosti čerstvých absolventů nastupujících po studiích do profese,

– defi city veřejných rozpočtů znamenají v řadě zemí silnější tlak na oblast hygieny potravin, na inspekce založené více na analýze rizik než usilovnou bitvu o kompetence a ustavičnou snahu o „kontrolu všeho“ a výraznější využití soukromého sektoru pro vlastní koncové kontroly.

Dílčí zprávy z jednotlivých jednání přinesou na stránkách Zvěrokruhu další účastníci bruselských schůzí.

Podrobnosti a materiály k jednáním lze v případě zájmu nalézt i na webových stránkách www.uevp.org a www.fve.org

 
V Bruselu dne 13. listopadu 2010
MVDr. Karel Daniel