Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

  Z činnosti komory

Karel Daniel

Každoroční setkání zástupců veterinární profese v Bruselu. Tentokrát ze 44 zemí světa

 

V Bruselu se ve dnech 14.–16. listopadu setkali jako každoročně zástupci veterinární profese celkem 44 evropských zemí. K významným bodům jednání patřily diskuse a závěry k welfare exotických domestikovaných i nedomestikovaných zvířat, léková politika se zřetelem na možnosti omezování narůstajícího množství bakteriálních rezistencí, návrh na standardizaci postgraduálního vzdělávání a aktuální návrhy Evropské komise na modernizaci prohlídky zvířat a masa na jatkách. Podrobnější zprávy k jednotlivým bodům přinesou účastníci bruselských jednání – MVDr. Nečasová, MVDr. Bernardy a MVDr. Daniel.

VETCEE – nabídka standardizace kontinuálního vzdělávání

Po obsáhlé diskusi přijalo shromáždění FVE s menšími výhradami možnost cesty ke standardizaci a harmonizaci postgraduálního vzdělávání. Tento VETCEE (Veterinary Continuing Education in Europe) program nyní ukončil fázi pilotní studie a je k dispozici jednotlivým národním asociacím k využití na lokální úrovni.

 

 

 

Doporučení zahrnuje návrh programu postgraduálního vzdělávání pro „střední třetinu“ veterinárních lékařů; tedy pro skupinu kolegů, kteří mají ukončeno pregraduální vzdělávání, avšak neusilují prozatím o specializace nebo diplom ve smyslu evropského (EBVS) specialisty. Účast v pilotní studii přijala britská Asociace veterinárních lékařů malých zvířat (BSAVA), polská veterinární fakulta při univerzitě v Lublinu a dánská Veterinární asociace spolu s kodaňskou veterinární fakultou.

Pilotní studie zahrnula program kontinuálního vzdělávání veterinárních lékařů v chovech prasat, připraveny jsou programy rovněž pro veterinární lékaře malých zvířat, koní a laboratorních zvířat.

Účelem VETCEE programů je nabídka ucelených a standardizovaných programů kontinuálního vzdělávání, v žádném případě však neřeší povinnost či doporučení kontinuálního vzdělávání, přidělování bodů či kreditů nebo re-registrace. Stejně tak není účelem systému ověřování kvalifikací nebo udělování jakýchkoliv dodatečných titulů.

Podrobnosti standardizované nabídky VETCEE programů bude předána k případnému dalšímu využití vzdělávací komisi Komory.

Prodeje antibiotik klesají bez jakékoliv korelace se způsoby jejich distribuce

Třetí zpráva European surveillance of veterinary antimicrobial consumption (ESVAC) obsahuje data o prodejích z 25 evropských zemí (bez Řecka, Rumunska a Chorvatska) v roce 2011. Zmíněných 25 zemí zahrnuje zhruba 95 % populace hospodářských zvířat v zemích EU/EEA.

Pro korekci údajů byl použit koefi cient stanovující velikost populace zvířat, která mohly být vystavena léčení antimikrobiálními látkami (PCU).

Přibližně 92 % antibiotik je používáno pro hromadná ošetření: 36 % premixy, 48 % oral pulvisy a 8 % perorální roztoky. Zbylých 8 % jsou injekčně podávaná antibiotika a 1 % lokálně používaná léčiva – například pro intramammární nebo intrauterinní ošetření.

19 ze 20 zemí, které poskytly data pro následující rok, vykazovalo pokles v používání antibiotik, a to v rozsahu od 0,4 % do 28 %. Nicméně až 100násobný rozdíl ve spotřebě byl pozorován mezi zeměmi s nejvyšší a nejnižší spotřebou ATB; a to v rozsahu od 3,7 do 408 mg/PCU. V tabulce vede jednoznačně Kypr se 408 mg/PCU,

http//www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2013/10/WC500152311.pdf

 
V Bruselu 16. listopadu 2013
K. Daniel