Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

  Časopis Zvěrokruh 1/2015
     Z činnosti komory

Karel Daniel

Každoroční setkání zástupců veterinární profese evropské sedmadvacítky

V Bruselu se ve dnech 20.–22. listopadu setkali jako každoročně zástupci veterinární profese evropských zemí. K významným bodům těchto jednání patřily diskuse a závěry k budoucí strategii pro nadcházející léta včetně změny systému pro kalkulace a rekalkulace členských příspěvků, léková poli.. ka se zřetelem na očekávané legisla.. vní změny připravované evropskou komisí tentokrát ve formě nařízení, možnos.. omezování narůstajícího množství bakteriálních rezistencí i zpřesnění požadavků na informace o potravním řetězci, nahrazující ve většině případů veterinární cer.. fi kace i aktuální návrhy Evropské komise k modernizaci a racionalizaci prohlídky zvířat a masa na jatkách. Podrobnější zprávy k jednotlivým bodům přinesou účastníci bruselských jednání – MVDr. Nečasová a MVDr. Daniel.

Evropská komise ohlásila modernizaci lékové legislativy

Komise přijala 10. září návrh přímo aplikovatelného nařízení k veterinárním léčivům (nahrazující směrnici 2001/82/EC ve smyslu doplnění směrnicí 2004/28/EC).

K hlavním změnám veterinární lékové novely patří:

a) Preskripce a výdej veterinárních léčiv: Návrh bohužel neharmonizuje defi nici osoby kvalifi kované k preskripci veterinárních léčiv: «Veterinární předpis je vydáván kvalifi kovanou osobou podle národní legislativy» (článek 110). Veterinární preskripce tedy explicitně neurčuje veterinární lékaře jako jediné osoby oprávněné k preskripci veterinárních léčiv.

Text ani neuvádí harmonizovanou defi nici osob oprávněných k výdeji veterinárních léčiv: „Výdej veterinárních léčiv musí být prováděn osobami, které jsou k tomu oprávněny podle národní legislativy” (článek 107).

Kromě toho osoby oprávněné dodávat veterinární léčiva v členském státě se stávají rovněž oprávněny prodávat léčiva na Internetu, nicméně „na standardní úrovni“ preskripce (článek 108).

b) „Kaskáda”: Systém kaskády byl silně přepracován. Pokud v určitém členském státě například není k dispozici veterinární léčivo pro určitou indikaci u potravinových zvířat, ošetřující veterinární lékař může k léčbě použít kterékoliv léčivo uvedené v článku 116.

Toto léčivo může být použito v rámci „kaskády“ veterinárním lékařem nebo „jinou osobou na zodpovědnost veterinárního lékaře”.

 

c) Mikrobiální rezistence: Přes verbální snahu o omezování vzniku rezistencí Evropská komise explicitně nezmiňuje veterinárního lékaře jako osobu výlučně předepisující nebo vydávající veterinární léčiva: „Osoby oprávněné předepisovat veterinární léčiva podle národní legislativy mohou vydávat antimikrobiální látky pouze pro zvířata pod vlastní péčí a pouze v množství potřebném pro danou léčbu” (článek 107). Pro snížení používání antimikrobiálních léčiv se předpokládají další části „delegované“ legislativy – tedy směrnice spíše než nařízení.

d) Jednotná databáze veterinárních léčiv: Ke zjednodušení a zpřístupnění informací o všech registrovaných veterinárních léčivech ve všech členských státech kompetentní autority jednotlivých států budou zpřístupňovat jejich registrační údaje v jednotné databázi a dojde k harmonizaci SPC a ochranných lhůt.

Jean-Claude Juncker nedávno oznámil zrušení záměru přesunout agendu léčiv z DG SANCO do DG ENTR. Návrh je výsledkem kuloárních politických „tlaků a výměn“ mezi prezidentem Evropské komise a Evropským parlamentem. Výsledkem je, že veterinární léčiva budou v referátu komisaře Andriukaitise.

Vytenis Andriukaitis – frakce S & D, Lithuania, stáří 63

Politická kariéra: ministr zdravotnictví (2012–2014)
20 let poslancem  
Původní povolání kardiochirurg
Místo v Evropské komisi direktorát SANCO
Osobní motivace zajistit, že komise za každých okolností splní svoji roli v krizových situacích pandemií nebo bezpečnosti potravin

Co dále?

Veterinární lékaři musí prostřednictvím FVE zformulovat jak svoje technická stanoviska pro lobování na úrovni rezortů a národních zastoupení, tak stanoviska politická pro lobbování na úrovni národních členů Evropského parlamentu a úrovni vyšších byrokratických struktur Evropské komise:

Technická stanoviska odrážející detailní znalost prostředí výkonu veterinární profese.

Politická stanoviska pro média a pro získání podpory „třetích stran“.

 
K. Daniel
V Bruselu 21. listopadu 2014