Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Z činnosti komory

Jan Bernardy, Karel Daniel

Zpráva ze zahraniční cesty

V Bruselu se ve dnech 12.–14. listopadu setkali jako každoročně zástupci veterinární profese evropských zemí. Agenda jednání se tentokrát více obrátila dovnitř profese s prezentacemi a diskusí na téma: výsledky průzkumu zaměstnanosti veterinárních lékařů, dopady profese na mentální zdraví či erotický kapitál jako faktor profesního života. Jako čestný řečník vystoupila Nathalie Welschbilligová, (Rada pro oblast zemědělskou, veterinární a fytosanitární Lucemburského velkovévodství). Z odborného hlediska byl nejzajímavějším příspěvek norského profesora mikrobiologie H. Soruma na téma možností minimalizace dopadů mikrobiálních rezistencí. Relevantní prezentace jsou členům Komory k dispozici na vyžádání. Podzimního jednání se za KVL ČR zúčastnili MVDr. Bernardy a MVDr. Daniel.

… pohled do sálu

 

Modernizace lékové legislativy

Plánované nařízení k veteri nárním léčivům (potenciálně nahrazující směrnici 2001/82/EC ve smyslu doplnění směrnicí 2004/28/EC) prošlo jednáním komise AGRI, jejíž hlasování se očekává 30. listopadu, a míří do komise ENVI, která mezitím zaznamenala 401 pozměňovacích návrhů a jejíž hlasování se očekává na jaře 2016.

Z hlediska profese stále patří k nejdůležitějším bodům oblasti, které FVE systematicky sleduje:

• preskripce (prováděná pouze veterinárními lékaři, v současné době však s výjimkou pro Spojené království a skandinávské země, umožňující preskripci v oblasti např. farmového chovu ryb „jiným odborně způsobilým osobám“),

• vymezení možností profylaktického používání veterinárních léčiv (ATB zvláště),

• mikrobiální rezistence především ve vztahu k CIA (= kriticky důležitým antibiotikům),

• opuštění striktního znění kaskády.

Pověst veterinární profese a etická hlediska

Součástí programu byly i dva paralelní workshopy: „Pověst veterinární profese a důvěra veřejnosti“ a „Etika ve veterinární medicíně a pozice profese ve společnosti“. Obě témata odhalila obrovské rozdíly mezi chápáním těchto abstraktních kategorií mezi členskými zeměmi.

Welfare

Zvláštní pozornost byla věnována situaci toulavých psů v balkánských zemích, spolu s organizací FECAVA mezinárodnímu obchodu se štěňaty a výsledkům průzkumu k metodám kastrace selat, který vycházel z původního úmyslu zakázat chirurgické metody kastrace selat od roku 2018. Tento plán byl postupně změněn v podporu chirurgických metod kastrace za použití prostředků omezujících bolest (vesměs NSAIDs s analgetickými účinky).

Bezpečnost potravin

Zajímavým příspěvkem byla diskuse k možnostem využití proteinu původem z hmyzu k efektivní výrobě potravin a krmiv v budoucnu. Polská delegace navíc vyjádřila silný nesouhlas s návrhem deregulace úředních veterinárních kontrol na jatkách a posun jejich financování na operátory porážek.

K. Daniel,
v Bruselu 14. listopadu 2015

Koncept lucemburského předsednictví přednesla dr. Nathalie Welschbilligová, veterinární lékařka ze zastupitelství lucemburského parlamentu. Ve veterinárním oboru je připravován veterinární zákon (Animal Health Law), dále nařízeni Evropského parlamentu (EP) a Komise (EC) k přenosným onemocněním, připravené k přijetí na počátku roku 2016 v oblasti veterinárních léčiv je to projednávaná léková legislativa, v oblasti medikovaných krmiv je chystaná směrnice s cílem harmonizovat standardy, dále je to např. směrnice EP pro dovoz čistých linií chovných prasat. Kromě průběžné agendy, jakou je potsdamská skupina a Codex alimentarius, zajišťuje předsednický tým také rostlinolékařskou legislativu.

Jan Bernardy

 

… Dr. Nathalie Welschbilligová, veterinární lékařka ze zastupi telství lucemburského parlamentu