Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Hannoveru

  Z ČINNOSTI KOMORY

Ve dnech 13. až 16. listopadu se tentokrát v Hannoveru, namísto obvyklé podzimní schůze v Bruselu, konala paralelně se sněmem a kongresem německé komory (BPT) shromáždění evropské Unie praktických veterinárních lékařů a shromáždění Evropské veterinární federace.

Kongresové centrum v Hannoveru je součástí obrovského komplexu Hannover Messe, kde byla v těchto dnech rovněž pořádána jedna z nejvýznamnějších evropských zemědělských výstav EuroTier 2008. Za KVL ČR se jednání zúčastnili Dr. Jan Bernardy a Dr. Karel Daniel.

Z hlediska praktických veterinárních lékařů patřily k významnějším projednávaným bodům EU Animal Health Strategy, nyní široce diskutovaná politickými strukturami Evropské unie. Dokument je členěn do následujících kapitol a zahrnuje rovněž předpokládaný časový plán uskutečňování.

    1. priority pro EU intervence;
    2. EU rámcový plán pro zdraví zvířat;
    3. prevence a kontrola;
    4. věda, výzkum a inovace.

Podrobnosti je možno nalézt na http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/docs/animal_health_strategy_en.pdf a rovněž ve článku Dr. Bernardyho o úvodní konferenci na toto téma v Bruselu.

Pro ilustraci přikládám čtenářům Zvěrokruhu (bez překladu) časový plán zmíněného programu:

1. Prioritisation of EU intervention
Categorisation of animal diseases 2010

2. The EU Animal Health framework
EU animal Health Law (legislative proposal) 2010
EU cost and responsibility sharing schemes
(animal diseases) (legislative proposal) 2011
Assessment for the need of an EU framework of financial guarantees in the feed sector (consultation process) 2008 – 2009
Negotiation EU export conditions: prioritisation and creation of locally based EU Market Access Teams 2008 – 2013
Community membership of the OIE 2010 – 2011

3. Prevention, surveillance and preparedness
Development of EU biosecurity guidelines 2009 – 2013
To explore possibilities of funding to finance and promote biosecurity measures and training for farmers 2008 – 2013
TRACES: a wider, integrated electronic system 2011
Electronic identification (bovine) 2011
Revision of import legislation: risk-based approach to border inspections – targeting illegal trade 2010
Animal Disease information System (ADIS) 2011
Evaluation of the Community Rapid response network (crisis) 2009 – 2010
Reinforcement of the Community vaccine/antigen banks 2008 – 2009

4. Science, Innovation and Research
Mobilise and coordinate scientific resources with EFSA support 2008 – 2013
Strategic Research Agenda (European Technology Platform on Animal Health) and the 7th Research
Framework Programme (2007 – 2013) 2008 – 2013
Evaluation of the Community reference laboratories 2008 – 2009
Surveillance/control of antimicrobial resistance (supported by an EFSA opinion) 2008 – 2010
More incentives to develop new medicines and diagnostic tools with EMEA support – including a revision of the Variation Regulations (Regulations 1084/2003 and 1085/2003) 2008 – 2013
2008

Partnership and communication
Animal Health Advisory Committee February 2008 – 2013
Mid term review and report

V některých okamžicích se může zdát, že svojí ambiciózností na straně jedné i množstvím triviálních obecností na straně druhé může – především dříve narozeným – připomenout odkazy na známý citát: „…a na školách v Rakousko-Uhersku budiž zavedena kázeň …“.

Přehled současné situace podle jednotlivých zemí uvádí následující tabulka:

Země
Je vakcinace proti vzteklině povinná?
Pokud ano, jaký je požadovaný interval vakcinace?
Je identifikace psů povinná?
Kdo legálně potvrzuje identifikaci?
Odkaz na zákon nebo webovou stránku
Austria
no
1 – 3 years depending the vaccine
electronical chip until 2010, also Tattoo
only Vets
§24a,44 Abs.16
Tierschutzgesetz, BGBI I
2004/118
Belgium          
Croatia          
Czech Republic
yes
1 – 3 years depending the vaccine
no obligatory identification Customarily ident.: tattoo or RID
RID regstiered vets, tattoos vets and breeders unions reps
Veterinary Act 166/1999
obligatory vaccinations and terms
Denmark
no – only for travelling abroad
dof under age of 1 year: 1 year, hereafter 3 years duration
tattoo or chip
vets and legally certified
ID-personnel
 
Estonia
yes
1 year
microship or Tattoo
vets before every vaccination
France
no
 
microship or Tattoo
for Chip only Vet
for Tattoo Vet or
approved tattooist
Code Rurale L212 – 10
Arręté du 30 juin 1992
modifié relatifŕ
l’indentification par
tatouage des chiens et chats
Arręté du 2 juillet 2001
modifié relatif ŕ
l’identification par
radiofréquence des
carnivores domestiques
Finland
yes
first vaccine: 1 year
second vaccine:
2 years
electronical chip or tattoo
vets or other
professions licensed
by finish Kennel
Club
 
Germany
no
 
no obligatory identification
n/a
 
Greece
yes
1 year
electronic microchip
vets
National law 3170/2003
Hungary
yes
n/a
vets and owners keep data in
animal passport
for travel and export microship
vets only
Ministry of Agriculture
Ireland
no
n/a
for purpose of Pet passport scheme animal requires to be microchipped
vets only
Latvia          
Luxembourg
yes
depending the vaccine
electronical chip compulsory from 1.01.2010
vet practioner
Reglement grand – ducal
from 09.05.2008
Netherlands
no
 
none excepte microship for
pedigree dogs. For all other
dogs obligatory from 2011
no restriction, except has to be done on basis of a profession
 
Norway
no – only for
travelling abroad
 
electronical chips for dogs
travelling out of the country.
Tattoo still legal, but will soon
be changed by law
all Veterinary practionners
Poland
yes
1 year
electronical chip
vets
 
Portugal
yes
1 year
electronical chip
vets
Legal Ref DL 91/2001 of 23 march
Slovakia
Yes
1 year
no obligatory identification
veterinary surgeon
 
Slovenia
yes
every year
electronic chip for dogs born after 1.1.2003
private practioners with concession of state admin.
Vet Act 18 april 2001, § 51, 52, 53
Spain          
Sweden
no – only
compulsory for
dogs travelling
out of the
country or
import/export
1 – 3 years depending the vaccine
chip or tattoo in the ear
no restrictons
Switzerland
no, only for
travelling
2 – 3 years depending the vaccine
electronical chip
only Vets
UK
only for animals
travelling outside
and/or coming
into the country
2 years Merial’s rabies
3 years Virbac Conigen,
Intervet Nobivac, Schering Quantum
when used (pet passport) the
id is electronic chip
non regulated, can
be done by any
“trained person”,
there is no certified
training process
 

___________________________________________________________________
Pozn. redakce: Rozhodnutím ÚSKVBL ze dne 13. 11. 2008 se rozšiřuje délka imunity u psů a koček po očkování vakcínou Rabisin z jednoho roku na tři roky.

Dalším z významných bodů diskuse byl poziční dokument UEVP o „smyslu liberálních profesí“. U tohoto bodu se nepodařilo sjednotit stanoviska týkající se vlastnictví veterinárních praxí fyzickými a právnickými osobami či zaměstnávání veterinárních lékařů neveterináři pro výkon klinické veterinární činnosti. Výchozí situace zůstává velmi různá mezi jednotlivými EU zeměmi, stejně jako zůstávají velmi různé názory vyslovované v průběhu jednání.

Bluetongue – ve všech zemích kontinentální Evropy lze konstatovat, že zvířata určená k vakcinaci (v zemích, které se pro vakcinaci rozhodly) byla nakonec ve 100 % vakcinována. Nicméně problémy, které jsme opakovaně zaznamenávali v ČR, jsou společné pro všechny ostatní země. Jsou jimi zejména: sporné body na styčné ploše mezi soukromým sektorem a státními veterinárními lékaři, způsoby distribuce vakcinační látky a finanční kompenzace soukromých veterinárních lékařů, stejně jako postoj chovatelských svazů v některých zemích. Komplikujícím činitelem je nedávný výskyt – a pravděpodobné následné šíření – nových kmenů (1 a 6) nyní v zemích Beneluxu.

Stanoviska UEVP oscilují mezi vědeckým či racionálním hlediskem – tj. význam hromadné vakcinace je velmi otazný a eradikace onemocnění pravděpodobně nemožná; a stanoviskem pragmatickým – hromadné vakcinace jsou nezanedbatelným zdrojem příjmů pro praktické veterinární lékaře.

Vzdělávání – osou diskusí bylo vystoupení prezidenta EAEVE (Evropské sdružení veterinárních vzdělávacích zařízení) profesora M. Wannera.

V současnosti platná směrnice 36/2005 stanovující požadavky na veterinární vzdělávání vychází převážně z původně platné směrnice 1027/78. Jako nejvýznamnější a při evaluacích stále se opakující nedostatek je konstatována především nedostatečná klinická a praktická připravenost čerstvých absolventů. Do evaluačního týmu je nyní kromě zástupce praktických veterinárních lékařů zařazován rovněž student. V zemích EU je k dnešnímu dni 42 veter. škol pozitivně evaluováno, tři školy schváleny s podmínkou a 17 škol evaluováno s negativním výsledkem pro významné nedostatky ve vzdělávacím programu. Členy EAEVE je nicméně celkem 93 veterinárních fakult v celkem 35 evropských zemích. Bohužel, negativní výsledky evaluace nemají doposud žádné právní následky a výsledky evaluace zůstávají do značné míry pouze „doporučením pro potenciální zaměstnavatele“.

Níže viz přehled evaluací podle jednotlivých zemí (počet evaluovaných fakult/počet pozitivně evaluovaných fakult; země mimo EU kurzívou)

UK 7/4, Ireland 1/1, The Netherlands 1/1, Spain 10/4, Portugal 5/1, Italy 13/3, Greece 2/1, Albania 1/0, Israel 1/0, Romania 4/2, France 4/3, Belgium 2/2, Germany 5/5, Austria 1/1, Switzerland 1/1, Denmark 1/1, Norway 1/1, Sweden 1/1, Finland 1/1,

Estonia 1/0, Latvia 1/0, Lithuania 1/0, Slovak Republic 1/1, Czech Republic 2/2, Hungary 1/1, Slovenia 1/1, Poland 4/4, Croatia 1/0, Bosnia-Herzegovina 1/0, Yugoslavia 1/0, Macedonia 1/0, Bulgaria 2/0, Ukraine 2/0, Turkey 11/1, Serbia 1/0

Vakcinace proti vzteklině – podle nových informací řada zemí EU (včetně ČR) nyní zvažuje ukončení zákonné povinnosti vakcinace proti vzteklině pro chovatele. Jako důvod je uváděn příznivý nákazový stav.

Mezi projednávané záležitosti interní povahy dále patřilo schválení příspěvků a rozpočtů pro následující finanční rok.

Podrobnosti a materiály k jednáním lze v případě zájmu nalézt na webové stránce http://www.uevp.org

 
MVDr. Karel Daniel