Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní zasedání FVE v Hannoveru

  Z ČINNOSTI KOMORY

Podzimní jednání valné hromady Federace veterinárních lékařů, obvykle konané v deštivém Bruselu, se letos přesunulo do Hannoveru.

Zde souběžně probíhaly třídenní podzimní odborné semináře německého sdružení praktických veterinárních lékařů (bpt), spojené s výstavou farmaceutických firem a rozdělené podle skupin zvířat, podobně jako náš jarní Hradec, nicméně v prostorách, kde nalezly všechny pracovní skupiny a přednášející komfortní a mnohočetné prostory. Výstava vybavení stájí byla svým rozsahem a zastoupením největší v Evropě, nicméně hospodářských zvířat zde bylo pomálu, méně než na brněnském Techagru, vzhledem k nákazové situaci.

Vlastní zasedání FVE proběhlo o víkendu 14 a 15. listopadu a byly zde projednány některé dokumenty, které mohou být dále jako stanovisko evropských veterinářů tlumočeny Komisi Evropské unie. FVE je zvána k připomínkování evropských právních norem se vztahem k profesi. Jednalo se o vyhlášku o transportu zvířat, kterou připravila skupina vedená britským státním veterinářem Johnem Williamsem a připomínky k této novele (FVE\08\doc\16_rev_oct) byly schváleny bez dalších výhrad.

Komentář a pozici FVE k vyhlášce o welfare zvířat a označování živočišných produktů prezentovala vedoucí pracovní skupiny Corneli Rossi-Broy, německá státní veterinární lékařka z Berlína a doplnila ji Catherine Roy, francouzská soukromá veterinární lékařka. Označování produktů by nemělo být povinné, mělo by být vynuceno jako služba zákazníkům a prosazováno distributory a obchodníky s živočišnými produkty; nicméně informace by měly být faktické a jejich správnost kontrolována nezávislými odborníky.

Vyhláška o porážení a omračování zvířat, která přichází k projednávání k pracovní skupině při Evropské komisi byla připomínkována FVE skupinou vedenou hygienikem Robertem Huyem ze Severního Irska. FVE by ráda, aby do vyhlášky byly zahrnuty další druhy, které jsou využívány k laboratorním a jiným účelům – reptilia, cephalopodes, crustacea a amphibia. Metodologie by měla být sladěny s dvěma hygienickými balíčky a legislativou týkající se transportu zvířat.

FVE rozhodně nesouhlasí, aby byla porážena zvířata bez omráčení, ať již jsou důvody pro takovou porážku motivovány náboženskými důvody – jak islámu (halal) tak židovského náboženství (košer). Měly by být vypracovány standardní operační protokoly porážení, které by měly být kontrolovatelné a kontrolované veterináři.

 

Měl by být kladen důraz na školení personálu. Pro malé zpracovatele by měly být zachovány úlevy v evidenci a některých dalších ustanoveních. FVE komentovala technická ustanovení koncentrace plynů užívaných k omračování prasat apod. České prezidentství EU bylo posouzeno jako vhodná delegace k uzavření této vyhlášky a vyzváno k důrazu na omračování zvířat před porážkou.

Původně český návrh na změnu volebního systému předsednictva, který by umožnil „klouzavou“ obměnu, vznesený v Krakově v r. 2007 byl přepracován představenstvem jako prosté prodloužení možnosti být zvolen na další volební období a v této nové podobě nebyl přijat.

Jako pozvaný řečník vystoupil prezident Světové veterinární asociace Tjeerd Jorna. Označil organizaci, které předsedá, za globální veterinární organizaci, hájící zájmy veterinárních lékařů celého světa. Seznámil přítomné zástupce evropských asociací s plány a strategiemi veterinárních lékařů na celosvětové úrovni, šířením informací o chorobách, které se díky transportu nebo změnám klimatu v Evropě mohou objevit. Hovořil o plánech na kontroly zoonóz, o potřebě globální akreditace veterinárních škol, o požadavcích na absolventy (day one skills), o globální potřebě celoživotního vzdělávání pro veterinární lékaře. Rovněž hovořil o českém pořádání Kongresu Světové veterinární asociace v roce 2013. Přítomní veterináři z více než třiceti států Evropy byli vyzváni k vyjádření svých názorů na preferenci odborného a doprovodného programu.

V nedělním jednání byly projednány zprávy z jednání jednotlivých sekcí, zpráva ze setkání komor a asociací, oprávněných k registraci veterinárních lékařů, podobně jako KVL ČR (na tomto jednání, které proběhlo s měsíčním předstihem v Bruselu, se ČR neúčastnila, neboť nebyly projednávány otázky týkající se našich zájmů).

Valná hromada FVE byla seznámena s konáním konference pořádané organizací TAIEX na kontrolu vztekliny v balkánských státech a vznik platformy podporující prohlubování poznatků o welfare zvířat na západobalkánských univerzitách.

Na podzimním setkání zástupci téměř čtyřiceti zúčastněných států při formálních i neformálních rozhovorech a setkáních potvrdili společnou dobrou vůli nalézat řešení s přihlédnutím k národním zájmům. Byla zde dohodnuta jednak bilaterální schůzka s nově zvoleným rakouským prezidentem komory, který přijal pozvání do Brna, a jednak schůzka zástupců středoevropského regionu do Dolného Kubína na pátek 30. ledna 2009, kam slovenským organizátorům přislíbil přijet vrcholný zástupce Polska, Rakouska, Maďarska a Česka, pozváni byli i Slovinci a Ukrajinci. Předmětem jednání by měla být možnost společné lékové politiky, nápomoc autonomní spolupráci v příhraničních oblastech a lepší vzájemná informovanost o dění v profesi vůbec.

 
MVDr. Jan Bernardy