Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistná smlouva č. 503436850 o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů

  Pro praxi

Pojistná smlouva č. 503436850

o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů

1. Smluvní strany:

Pojistitel:

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Česká republika
IČ: 47 11 59 71

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

zastoupený paní JUDr. Lucií Hrabovou a paní Mgr. Gabrielou Waisserovou

(dále jen “pojistitel”)

a

Pojistník:

Komora veterinárních lékařů České republiky
Palackého třída 1 – 3, 612 42 Brno
Česká republika
IČ: 4415364
jednající viceprezidentem KVL ČR panem MVDr. Lubomírem Borkovcem

(dále jen “pojistník”)

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře ITEAD, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02, Česká republika IČ 00485829, získatelské číslo 20090545 (dále jen “makléř”)

2. Pojistné podmínky:

Soukromé pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále těmito pojistnými podmínkami a doložkami, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy:

 • Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti VPP PO 1/11 (dále jen “VPP”)

 • Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb ZPP PO VET 1/11 (dále jen “ZPP”)

3. Pojištěné osoby:

3.1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve prospěch jednotlivých soukromých veterinárních lékařů vykonávajících pojištěnou činnost na základě osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a zapsaných v seznamu členů vedeném pojistníkem podle ust. §2 odst. 1 písm. e) zákona 381/1991 Sb., Zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (dále jen “Seznam členů”).

3.2. Pojistník dále sjednává tuto pojistnou smlouvu ve prospěch právnických osob vykonávajících pojištěnou činnost založených podle obchodního zákoníku, pokud předmětem podnikání takové společnosti je výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a jejími společníky a statutárními orgány jsou veterinární lékaři, kteří jsou držiteli platného osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a jsou zapsáni v Seznamu členů.

3.3. Pojistník prostřednictvím makléře vede seznam pojištěných osob (dále jen “Seznam pojištěných”). V Seznamu pojištěných jsou evidovány fyzické osoby a právnické osoby uvedené v článku 3.1. a 3.2., v jejichž prospěch bylo pojištění sjednáno. Seznam pojištěných tvoří přílohu č. 4 této pojistné smlouvy.

4. Pojištěná činnost:

Pojištěnou činností je výkon odborné veterinární léčebné a preventivní činnosti v rozsahu odpovídajícím oprávnění pojištěného dle zákona č. 381/1991 Sb., Zákon o Komoře veterinárních lékařů České republiky, zákonu č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a dalším zvláštním právním předpisům upravujícím výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti.

5. Územní působnost pojištění:

5.1. Pojištění podle této smlouvy se sjednává s územní působností Česká republika a Slovenská republika nebo s územní působností EU.

5.2. Sjednaná územní působnost pojištění každého pojištěného je uvedena v Seznamu pojištěných.

6. Limit pojistného plnění:

6.1. Na úhradu pojistných událostí, včetně náhrad nákladů řízení, vzniklých jednomu a každému pojištěnému během jednoho pojistného roku, včetně plnění splatných až po jeho uplynutí, poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění, který je pro daného pojištěného sjednán.

6.2. Sjednaný limit pojistného plnění každého pojištěného je uveden v Seznamu pojištěných.

7. Zvláštní smluvní ujednání

V této pojistné smlouvě se sjednávají následující odchylky od pojistných podmínek uvedených v odst. 2 této smlouvy.

7.1. Ujednává se, že odchylně od ZPP čl. 2 odst. 5. písm. c) a ZPP čl. 3 odst. 1. písm. b) se pojištění vztahuje i na předepisování léků (veterinárních i humánních) v rozsahu povoleném právním předpisem a to včetně léčiv, která nejsou registrovaná pro všechny druhy zvířat, avšak jejich použití není v daném případě neobvyklé.

7.2. Ujednává se, že odchylně od VPP čl. 5 odst. 1 písm. v) se pojištění vztahuje i na škody způsobené v souvislosti s toxickými plísněmi.

7.3. Ujednává se, že výluka uvedená ve VPP čl. 5 odst. 1. písm. z) (škody způsobené v důsledku spojení a smísení vadného výrobku s jinými produkty) nebude v této smlouvě uplatněna.

7.4. Odchylně od čl. 5, odst. 1. písm. g) a písm. h) VPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu vyplývající z právních předpisů, která vznikla zavlečením nebo rozšířením infekčního onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin, a to včetně viru HIV. Pojistitel poskytne pojistné plnění za předpokladu, že odpovědnost pojištěného za rozšíření nákazy byla jednoznačně prokázána.

7.5. Ujednává se, že odchylně od čl. 35 VPP se pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

a) jedná se o náhradu duševních útrap, které způsobil pojištěný vlastníkovi zvířete v důsledku ošetření zvířete,

b) tato peněžitá náhrada byla stanovena pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci, které bylo vydáno v souvislosti s pojištěnou činností,

c) tato náhrada nemajetkové újmy se váže k právu na pojistné plnění, které vzniklo v důsledku povinnosti pojištěného k náhradě škody na věci nebo při ublížení na zdraví nebo při usmrcení.

V případě, že porušení právní povinnosti, které bylo příčinou vzniku nemajetkové újmy, nastalo před počátkem pojištění sjednaným touto pojistnou smlouvou, pojistitel poskytne náhradu nemajetkové újmy za pojištěného ve výši maximálně 50 000 Kč na jednu pojistnou událost a maximálně ve výši 500 000 Kč pro všechny pojistné události z této pojistné smlouvy během jednoho pojistného roku, včetně plnění splatných po jeho uplynutí. Limit na jednu pojistnou událost je sjednán v rámci celkového limitu pojistného plnění sjednaného pro daného pojištěného. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pravomocné rozhodnutí soudu, jímž byla stanovena povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu, bylo vydáno po 1.1.2014. Pojistitel poskytne tuto náhradu nemajetkové újmy odchylně od VPP čl. 5 odst. 1 písm. gg) i v případě, že v době sjednání pojištění byla pojištěnému známa skutečnost, o které očekával, že povede k uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy.

7.6. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného vyplývající z právních předpisů za jinou majetkovou škodu, která nevyplývá ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci (tzv. čistou finanční škodu) a která nastala v době trvání pojištění a jejíž příčinou bylo profesní pochybení pojištěného.

Vyloučena však zůstává odpovědnost za škody:

a) způsobené stálými imisemi (např. hlukem, zápachem, otřesy),

b) vyplývající z plánovacích, poradenských, stavebních, montážních a zkušebních činností a z činností znalců,

c) vyplývající z peněžních, úvěrových, pojistných, leasingových nebo podobných obchodů; z obchodů s pozemky, z platebních operací všeho druhu, z vedení pokladny, jakož i ze zpronevěry svěřených hodnot,

d) vyplývající z porušení autorských práv, patentových práv, práv k ochranné známce a obdobných práv,

e) vyplývající z nedodržení lhůt, termínů a rozpočtů,

f) vyplývající z činností, které souvisí se zpracováním dat, s racionalizací a automatizací, s poskytováním informací, s překládáním do jiných jazyků, se zprostředkováním cest a cestovních pobytů,

g) vyplývající z úmyslného odchýlení se od právních předpisů nebo úředních nařízení, od příkazů nebo podmínek objednatele, zadavatele, příkazce apod., či vyplývající z jiných úmyslných porušení povinností,

h) způsobené ztrátou věcí, jakož i peněz, cenných papírů a cenností,

i) způsobené členy orgánů právnických osob.

8. Základní rozsah pojištění:

8.1. profesní odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti
Do pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti jsou zahrnuty i případy, kdy ke vzniku škody dojde v důsledku použití vadného přístroje nebo jiné věci (nástroje, léku nebo jiného přípravku).

8.2. odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností (čl. 3 VPP)

9. Rozšíření pojištění odpovědnosti a sjednané roční limity

Pojištění se vztahuje i na:

9.1. odpovědnost za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem a činnostmi souvisejícími s podnikatelskou činností uvedenou v pojistné smlouvě tj. zejména provozování jídelen, sociálních, zdravotních a sportovních zařízení sloužících zaměstnancům pojištěného, držení zvířat využívaných k zajištění ostrahy provozních objektů (čl. 23 VPP),

9.2. odpovědnost za škodu způsobenou na věcech zaměstnanců – roční limit 100 000 Kč (čl. 24 VPP),

9.3. odpovědnost za škodu způsobenou při praktickém vyučování – roční limit 500 000 Kč u varianty 1 a roční limit 1 000 000 Kč pro varianty vyšší (čl. 25 VPP),

9.4. regresy zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského pojištění – roční limit 500 000 Kč u varianty 1 a roční limit 1 000 000 Kč pro varianty vyšší,(čl. 26 VPP),

9.5. odpovědnost za škodu způsobenou na pronajatých nemovitostech (čl. 27 VPP) – do celkového limitu pojistného plnění,

9.6. odpovědnost za škodu způsobenou na věcech převzatých – roční limit 500 000 Kč u varianty 1, roční limit 1 000 000 Kč u varianty 2 a pro varianty vyšší roční limit 2 000 000 Kč (čl. 28 VPP),

9.7. odpovědnost za škodu způsobenou na věcech odložených – roční limit 100 000 Kč (čl. 29 VPP),

9.8. odpovědnost za škodu způsobenou na převzatých dokladech, listinách a datových nosičích – roční limit 100 000 Kč (čl. 33 VPP),

9.9. odpovědnost za nemajetkovou újmu (dle odst. 7.5. této smlouvy) – roční limit 500 000 Kč u varianty 1 roční limit 1 000 000 Kč pro varianty vyšší,

9.10. odpovědnost za škodu způsobenou na užívaných věcech movitých – sublimit 500 000 Kč (čl. 32 VPP),

9.11. odpovědnost za jinou majetkovou škodu, která nevyplývá ze škod usmrcením na zdraví a na věci (tzv. čisté finanční škody) – v rozsahu odst. 7.6. této pojistné smlouvy,

9.12. odpovědnost za škodu vyplývající z uložených pokut, penále a správních sankcí v souladu s ZPP čl. 2 odst. 4.

9.13. Roční limity rozšíření pojištění odpovědnosti jsou sjednány v rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnění.

10. Spoluúčast:

Spoluúčast činí 1 000 Kč.

11. Časová působnost pojištění odpovědnosti

11.1. Pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem pojištěné činnosti se vztahuje na pojistné události za předpokladu, že:

a) k porušení povinnosti, které bylo příčinou vzniku škody (ke škodné události), došlo v době od retroaktivního data do konce pojištění a

b) nárok na náhradu škody byl poprvé uplatněn v době trvání pojištění a

c) uplatnění nároku na náhradu škody bylo pojistiteli oznámeno nejpozději do 30 dnů po zániku pojištění

11.2. Retroaktivní datum pro pojištění profesní odpovědnosti se sjednává pro každého pojištěného individuálně, a to takto:

a) 1.1.2010, pokud pojištěný zahájil výkon pojištěné činnosti nejpozději 1.1.2010

b) datum zahájení výkonu pojištěné činnosti daným pojištěným, pokud pojištěný zahájil výkon pojištěné činnosti po datu 1.1.2010.

Retroaktivní krytí se sjednává v souladu s VPP čl. 2 odst. 7. Ujednává se, že v případě, že v době porušení právní povinnosti, které bylo příčinou vzniku škody, neměl pojištěný platnou pojistnou smlouvu pro pojištění profesní odpovědnosti, pojistitel pojistné plnění neposkytne.

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností pojištěného se vztahuje na pojistné události, které nastaly v době trvání pojištění.

12. Pojištění přerušení (omezení) provozu

12.1. Nad rámec pojištění odpovědnosti může pojištěný sjednat i pojištění přerušení (omezení) provozu z důvodu

a) škody na zdraví pojištěného (OSVČ) nebo fyzické osoby uvedené v Seznamu pojištěných a

b) úředního zásahu

12.2. Pojištění přerušení (omezení) provozu se sjednává v souladu s VPP čl. 36.

12.3. Informace o sjednání pojištění, o osobě, na jejíž zdraví se pojištění přerušení (omezení) provozu vztahuje, sjednané denní dávce a spoluúčasti jsou uvedeny v Seznamu pojištěných.

12.4. Pojištění přerušení (omezení) provozu může sjednat pouze osoba, která má sjednáno rovněž pojištění odpovědnosti v rámci této pojistné smlouvy.

13. Trvání pojištění:

13.1. Tato pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou od 1.1.2014 do 1.1.2019.

13.2. Pojistné období: roční

13.3. Odchylně od VPP čl. 8 odst. 4 se ujednává, že podmínkou zániku pojištění výpovědí této pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období je skutečnost, že výpověď je druhé smluvní straně doručena nejpozději 3 měsíce před koncem pojistného období.

13.4. Počátek pojištění jednoho a každého pojištěného se stanovuje takto:

a) Pokud pojištěný zaplatí roční pojistné v plné výši v řádném termínu splatnosti stanoveném pojistníkem, tj. do 15.3. daného pojistného roku, počátek pojištění tohoto pojištěného je 1.1. daného pojistného roku.

b) Pokud pojištěný nezaplatí roční pojistné v plné výši v řádném termínu splatnosti stanoveném pojistníkem, tj. do 15.3. daného pojistného roku, stanovuje se jako počátek pojištění den následující po zaplacení pojistného. V tomto případě činí pojistné tohoto pojištěného za dobu od počátku pojištění do konce daného pojistného roku poměrnou část ročního pojistného (pro rata).

13.5. Pojištění jednoho a každého pojištěného se sjednává na pojistnou dobu určitou, od počátku pojištění dle odst. 13.4. do konce příslušného kalendářního roku.

14. Udržovací pojištění profesní odpovědnosti

Každý pojištěný je oprávněn sjednat v případě ukončení (přerušení) aktivního výkonu činnosti veterinárního lékaře udržovací pojištění profesní odpovědnosti na dobu až 4 let. Roční pojistné za udržovací pojištění se sjednává za 50% ročního pojistného za poslední rok, kdy pojištěný vykonával aktivně činnost veterinárního lékaře, přičemž limit pojistného plnění zůstává stejný.

15. Povinnosti pojistníka – evidence pojištěných osob

15.1. Pojistník vede prostřednictvím makléře Seznam pojištěných, který tvoří přílohu této smlouvy.

Seznam pojištěných se skládá ze dvou částí:

a) Seznam pojištěných pro pojištění odpovědnosti, který obsahuje tyto údaje a informace o každém pojištěném:

 • Identifikační údaje (Název, adresa, registrační číslo KVL ČR v případě OSVČ a IČ v případě právnických osob)
 • Datum počátku pojištění
 • Sjednaný limit pojistného plnění
 • Sjednanou územní působnost pojištění
 • Počet veterinárních lékařů činných pro pojištěného
 • Výši ročního pojistného za pojištění odpovědnosti

b) Seznam pojištěných pro pojištění přerušení (omezení) provozu, který obsahuje tyto údaje a informace o každém pojištěném:

 • Identifikační údaje (Název, adresa, IČ)
 • Datum počátku pojištění
 • Sjednanou denní dávku
 • Sjednanou časovou spoluúčast
 • Jméno a rodné číslo fyzické osoby, na jejíž zdraví se pojištění vztahuje
 • Výši ročního pojistného za pojištění přerušení (omezení) provozu

15.2. Pojistník je povinen prostřednictvím makléře předložit tento Seznam pojištěných (obě jeho části) pojistiteli v elektronické podobě vždy k datu 1.4. každého pojistného roku a na požádání pojistitele kdykoliv.

15.3. Přihlášení zájemce o pojištění do této pojistné smlouvy se řídí vnitřními předpisy pojistníka.

15.4. Počátek pojištění kteréhokoliv pojištěného je pojistník povinen doložit na vyžádání pojistiteli.

15.5. Pojistník je povinen informovat zájemce o pojištění o veškerých podmínkách této pojistné smlouvy. Přihlášením k pojištění pojištěný s těmito podmínkami souhlasí.

15.6. Pojistitel je oprávněn kontrolovat správnost údajů uvedených v Seznamu pojištěných, pojistník a pojištění jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost.

16. Postup při škodné události

16.1. Škodnou událost hlásí pojištěný prostřednictvím makléře bez zbytečného odkladu pojistiteli.

16.2. V hlášení škodné události uvede pojištěný veškeré údaje, kterou jsou o něm uvedeny v Seznamu pojištěných. Přílohou hlášení škodné události je písemná žádost poškozeného o náhradu škody.

16.3. Pojištěný ve spolupráci s makléřem, shromáždí veškerou dokumentaci potřebnou pro šetření pojistné události, kterou pojistitel vyžádá, a dále postupuje v souladu s VPP.

16.4. V případě škody vzniklé v důsledku veterinárního zákroku uhynutím zvířete nebo jeho utracením nařízeným podle předpisů o veterinární péči je pojištěný povinen průkazným způsobem doporučit poškozenému provedení pitvy specializovaným pracovištěm a upozornit ho (též průkazným způsobem), že v případě odmítnutí tohoto doporučení je poškozený povinen prokázat své nároky na náhradu škody jiným prokazatelným způsobem.

17. Pojistné a jeho splatnost:

17.1. Pojistné za jednoho a každého pojištěného je stanoveno jako jednorázové, na pojistnou dobu jednoho roku.

17.2. Pojistník je povinen uhradit pojistiteli pojistné za každého pojištěného uvedeného v Seznamu pojištěných.

17.3. Pojistné je splatné na účet makléře (dále jen “účet pojištění”).

17.4. Pojištěný hradí pojistné na účet pojištění dle pokynů pojistníka k platbě zveřejněných v časopise Zvěrokruh, na webových stránkách pojistitele www.vetkom.cz a rozeslaných prostřednictvím emailového zpravodaje “Komorové novinky.”

17.5. Úhradou pojistného se pojištěný přihlašuje do pojištění podle této pojistné smlouvy a dává s obsahem této pojistné smlouvy a jejích podmínek souhlas.

17.6. Výše ročního pojistného pro jednoho pojištěného podle zvolených parametrů je uvedena v Sazebníku pojistného, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy.

17.7. Při předložení Seznamu pojištěných pojistiteli dle odst. 15.2. (k 1.4. každého pojistného roku) předloží pojistník prostřednictvím makléře pojistiteli též vyúčtování pojistného, a to za pojištěné osoby s počátkem pojištění 1.1. příslušného roku.

17.8. Doúčtování pojistného za pojištěné, kteří zaplatí pojistné po řádném termínu splatnosti, pojistník prostřednictvím makléře zpracuje a zašle do 15.1. roku následujícího pojistiteli.

17.9. Pojistné za každého pojištěného je vypočteno formou pro rata za každý den trvání pojištění.

18. Schéma bonus, malus

18.1. Na základě škodného průběhu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou uplatní pojistitel bonus (slevu na pojistném) nebo malus (přirážku na pojistném).

18.2. Škodným průběhem se rozumí podíl vyplaceného pojistného plnění a zaslouženého pojistného za celou dobu trvání pojištění. Škodný průběh se vyhodnotí každoročně k 31.8.

18.3. Sleva i přirážka podle odst. 1. tohoto článku se vypočítávají z ročního pojistného stanoveného pro následující pojistné období.

18.4. Podmínky uplatnění bonusu:

Pojistný rok
Škodný průběh do
Sleva
2. pojistný rok
20 %
5 %
50 %
2,5 %
3. pojistný rok
20 %
10 %
50 %
5 %
4. pojistný rok
20 %
15 %
50 %
10 %
5. pojistný rok
20 %
20 %
50 %
10 %
6. pojistný rok
20 %
25 %
30 %
20 %
50 %
15 %

18.5. Podmínky uplatnění malusu:

Škodný průběh
Přirážka
100 % – 150 %
10 %
151 % – 200 %
20 %
201 % a více
30 %

19. Pojišťovací makléř:

Tato pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře:

ITEAD a.s., se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02, Česká republika

IČ: 00485829

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 25

Korespondenční adresa: Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 585207224

20. Prohlášení pojistníka:

20.1. Pojistník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem. Pojistník současně potvrzuje, že mu před uzavřením této smlouvy byly oznámeny informace dle § 66 zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a že převzal pojistné podmínky uvedené v odst. 2. této smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem.

20.2. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí členy a statutární zástupce právnických osob, rovněž členy KVL ČR s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

20.3. Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zák. č 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a řídí se právním řádem ČR. V tomto rozsahu zprošťují Allianz pojišťovnu, a.s., její zaměstnance a jiné osoby pro ni činné povinnosti mlčenlivosti.

20.4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s makléřem smlouvu, na jejímž základě makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Pojistník dále prohlašuje, že pověřil makléře výběrem pojistného od jednotlivých pojištěných, vedením Seznamu pojištěných, zpracováním vyúčtování a doúčtování pojistného a ohlašováním škodných událostí pojistiteli.

V Brně dne 13. 11. 2013

MVDr. Lubomír Borkovec v.r.
.………………………………

Pojistník

 

V Praze dne 11. 11. 2013

JUDr. Lucie Hrabová v. r. a Mgr. Gabriela Waisserová v. r.
.………………………………

Pojistitel

Přílohy:

 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti VPP PO 1/11

 2. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb ZPP PO VET 1/12

 3. Sazebník pojistného

 4. a) Seznam pojištěných pro pojištění odpovědnosti

  b) Seznam pojištěných pro pojištění přerušení (omezení) provozu


Příloha č. 3 pojistné smlouvy č. 503436850

Sazebník pojistného

1. Jednorázové pojistné za pojištění odpovědnosti

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednoho pojištěného (OSVČ nebo právnickou osobu se stanovuje podle počtu veterinárních lékařů činných pro tohoto pojištěného.

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu – územní působnost ČR a SR:

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu – územní působnost EU

2. Jednorázové pojistné za pojištění přerušení (omezení) provozu

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednu fyzickou osobu, tj. v případě OSVČ pro pojištěného, v případě právnické osoby pro jednu fyzickou osobu označenou v Seznamu pojištěných jménem a rodným číslem.

Denní dávka

500 Kč

750 Kč

1 000 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

2 000 Kč

Pojištění přerušení (omezení) provozu
časová spoluúčast 15 dní

3 600 Kč

5 400 Kč

7 200 Kč

9 000 Kč

10 800 Kč

14 400 Kč

Pojištění přerušení (omezení) provozu
časová spoluúčast 28 dní

2 320 Kč

3 480 Kč

4 640 Kč

5 800 Kč

6 960 Kč

9 280 Kč