Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny pro pojištění odpovědnosti veterinárních lékařů (VL) a přerušení provozu

  Pro praxi

Podklady pro zpracování pokynů: Pojistná smlouva Allianz č. 503436850, všeobecné VPP PO 1/11 a zvláštní pojistné podmínky ZPP PO VET 1/11

Právní podklad pro pojištění odpovědnosti VL: §6 odst. 2 písm. d) zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR ukládá VL povinnost pojištění odpovědnosti

Upozornění: Tyto pokyny nenahrazují pojistnou smlouvu, ale pouze zpřehledňují obsah smlouvy a usnadňují orientaci v podmínkách pojištění. Právně závazný je pouze text pojistné smlouvy č. 503436850, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky VPP PO 1/11 a ZPP PO VET 1/11

K jaké změně dochází v pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů?

Komora uzavřela novou pojistnou smlouvu číslo 503436850 o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů. Pojistitelem je Allianz pojišťovna, a.s., pojistníkem Komora veterinárních lékařů České republiky a pojištěnými jsou veterinární lékaři, kteří zaplatí pojistné. Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře ITEAD, a.s. , korespondenční adresa: Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 602783769.

Kdo je pojištěnou osobou?

Pojištěnými osobami jsou veterinární lékaři OSVČ a právnické osoby vykonávající pojištěnou činnost založenou podle obchodního zákoníku, pokud předmětem podnikání takové společnosti je výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a jejími společníky a statutárními orgány jsou veterinární lékaři, kteří jsou držiteli platného osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a jsou zapsáni v seznamu členů vedeným Komorou.

Jak je možné vstoupit do pojištění?

Pojištění vzniká úhradou pojistného, tedy přípisem pojistné částky na účet pojištění.

Jaká nová povinnost nyní vznikla pro právnické osoby?

Právnické osoby musejí navíc podat přihlášku a doložit výpis z OR.

Na jakou činnost je pojištěný pojištěn?

Pojištěnou činností je výkon odborné veterinární léčebné a preventivní činnosti v rozsahu odpovídajícím oprávnění pojištěného dle zákona č. 381/1991 Sb., Zákon o Komoře veterinárních lékařů České republiky, zákona č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči, a dalším zvláštním právním předpisům upravujícím výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti.

Jaká je územní působnost pojištění?

Česká republika a Slovenská republika nebo s územní působností EU.

Jaká je spoluúčast?

Spoluúčast činí 1 000 Kč.

Jaké je pojistné období, kdy je počátek pojištění a jak se stanovuje?

Pojistné období je roční. Pokud pojištěný zaplatí pojistné v řádném termínu splatnosti stanoveném pojistníkem, tj. do 15. 3. daného pojistného roku, počátek pojištění tohoto pojištěného je 1. 1. daného pojistného roku (příklad: pojištěný zaplatí 12. 3. 2014 a stává se tak pojištěným od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014).

Pokud pojištěný nezaplatí roční pojistné v řádném termínu splatnosti stanoveném pojistníkem, tj. do 15. 3. daného pojistného roku, stanovuje se jako počátek pojištění den následující po zaplacení pojistného. V tomto případě činí pojistné tohoto pojištěného za dobu od počátku pojištění do konce daného pojistného roku poměrnou část ročního pojistného (pro rata). (příklad: pojištěný zaplatí 26. 3. 2014, takže je pojištěný od 27. 3. 2014 do 31. 12. 2014, přičemž v období mezi 1. 1. 2014 a 26. 3. 2014 zůstává nepojištěn)

Pojištění jednoho a každého pojištěného se sjednává na pojistnou dobu určitou, od počátku pojištění dle odst. 13. 4. pojistné smlouvy, do konce příslušného kalendářního roku.

V jakém termínu by mělo být pojistné uhrazeno, aby se předešlo potenciálním problémům s identifikací platby a bylo možné včas vyřešit nesrovnalosti?

Doporučujeme z provozních důvodů úhradu pojistného do 25. 2. běžného roku, nejpozději do konce února běžného roku. Velké množství plateb bývá každoročně zmatečných, je třeba mít více času na jejich identifikaci, případně vzniká možnost doplacení neúplných plateb, což je častý problém.

Kde je zveřejněn celý text pojistné smlouvy?

Úplné znění smlouvy lze najít ve Zvěrokruhu číslo 12 /2013 a v čísle 1/2014. Každý člen Komory navíc text obdrží společně s emailovými Komorovými novinkami a text je také dostupný na webu KVL ČR (www.vetkom.cz).

Je výše pojistného placeného zaměstnavatelem veterinárních lékařů závislá na počtu těchto zaměstnanců?

Ano, jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednoho pojištěného (OSVČ nebo právnickou osobu) se stanovuje podle počtu veterinárních lékařů, které pojištěný zaměstnává.

Existuje více variant pojištění v závislosti na celkovém limitu pojistného plnění, počtu zaměstnanců, na které se pojištění zaměstnavatele vztahuje, a uzemní působnosti?

Ano, tyto varianty zobrazují následující tabulky:

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu – územní působnost ČR a SR

Varianta

Celkový limit
pojistného plnění

1 lékař

2 – 4 lékaři

5 a více lékařů

1

500 000 Kč

2 850 Kč

3 449 Kč

3 876 Kč

2

1 000 000 Kč

3 600 Kč

4 356 Kč

4 896 Kč

3

2 000 000 Kč

4 200 Kč

5 082 Kč

5 712 Kč

4

3 000 000 Kč

4 530 Kč

5 481 Kč

6 161 Kč

5

5 000 000 Kč

6 300 Kč

7 623 Kč

8 568 Kč

6

10 000 000 Kč

8 700 Kč

10 527 Kč

11 832 Kč

7

15 000 000 Kč

10 440 Kč

12 632 Kč

14 198 Kč

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu – územní působnost EU

Varianta

Celkový limit
pojistného plnění

1 lékař

2 – 4 lékaři

5 a více lékařů

1

500 000 Kč

3 500 Kč

4 235 Kč

4 760 Kč

2

1 000 000 Kč

4 220 Kč

5 082 Kč

5 712 Kč

3

2 000 000 Kč

4 900 Kč

5 929 Kč

6 664 Kč

4

3 000 000 Kč

5 285 Kč

6 395 Kč

7 188 Kč

5

5 000 000 Kč

7 350 Kč

8 894 Kč

9 996 Kč

6

10 000 000 Kč

9 480 Kč

11 471 Kč

12 893 Kč

7

15 000 000 Kč

11 376 Kč

13 765 Kč

15 471 Kč

Podle jakých parametrů lze sjednat pojištění pro rok 2014?

Sjednání pojištění se uskutečňuje úhradou pojistného podle zvoleného limitu, územní platnosti a počtu zaměstnanců veterinárních lékařů, pokud pojištěný (OSVČ nebo PO) nějaké zaměstnává.

Pro koho platí tyto pokyny k pojištění odpovědnosti?

Tyto pokyny platí pro fyzické osoby OSVČ i pro právnické osoby, které mají zájem vstoupit do pojištění přes rámcovou smlouvu uzavřenou mezi Komorou a pojišťovnou Allianz.

Jak zaplatit pojistné?

Vybranou částku pojistného dle výše uvedených tabulek lze zaplatit převodem na účet 97 08 00 75 24/0600 (GE Money Bank, a.s.), variabilní symbol u fyzických osob – registrační číslo Komory, u právnických osob IČO, konstantní symbol 0558. Majitelem účtu je ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829, který následně hradí vybrané pojistné za všechny pojištěnce pojišťovně.

Úhradou pojistného se pojištěný přihlašuje do pojištění podle této pojistné smlouvy a dává s obsahem této pojistné smlouvy a jejími podmínkami souhlas.

Co před vstupem do pojištění doporučuje makléř?

Vzhledem k novému Občanskému zákoníku, který vstoupí v účinnost v roce 2014, je potřeba pečlivě zvážit limit pojistného plnění. Lze totiž předpokládat navýšené požadavky na náhradu škod z nemajetkové újmy.

Nejnižší limit (uvedeno 500 000 Kč) nelze doporučit ani vzhledem k provozní odpovědnosti, která zahrnuje například možné škody na pronajatých nemovitostech (např. zaviněný požár pronajaté – užívané nemovitosti a z toho plynoucí uplatňování náhrady škody na viníkovi), dále např. náhrada škody zdravotní pojišťovně (v současné době oznámena škoda tohoto typu a vzhledem ke zdravotní komplikaci bude požadavek na náhradu škody hodně převyšovat nejnižší limit).

Co je to udržovací pojištění profesní odpovědnosti?

Každý pojištěný je oprávněn sjednat v případě ukončení (přerušení) aktivního výkonu činnosti veterinárního lékaře udržovací pojištění profesní odpovědnosti na dobu až 4 let. Roční pojistné za udržovací pojištění se sjednává za 50 % ročního pojistného za poslední rok, kdy pojištěný vykonával aktivně činnost veterinárního lékaře, přičemž limit pojistného plnění zůstává stejný.

Význam udržovacího pojištění tkví v tom, že podle Občanského zákoníku lze uplatňovat náhradu škody na VL za škody, které vznikly v období proběhlých čtyř let. Pokud by VL z důvodu přerušení činnosti vystoupil z pojištění a chovatel by se následně začal domáhat škody, která vznikla v minulosti, nebude se na tuto událost pojištění vztahovat, přestože byl VL v době vzniku škody pojištěn.

Lze se v rámci rámcové smlouvy pojistit ještě na jiná rizika kromě profesní odpovědnosti?

Ano, nad rámec pojištění odpovědnosti může pojištěná fyzická osoba sjednat i pojištění přerušení (omezení) provozu z důvodu (1) škody na zdraví pojištěného (OSVČ) uvedené v Seznamu pojištěných a (2) úředního zásahu. Délka doby odškodnění činí max. 3 měsíce.

Pojištění přerušení (omezení) provozu v souladu s VPP PO 1/11 čl. 36 může sjednat pouze osoba, která má sjednáno rovněž pojištění odpovědnosti v rámci této pojistné smlouvy.

Jaké jsou parametry pro jednorázové pojistné za pojištění přerušení (omezení) provozu?

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednu fyzickou osobu, tj. v případě OSVČ pro pojištěného, v případě právnické osoby pro jednu fyzickou osobu označenou v Seznamu pojištěných jménem a rodným číslem, je zpřehledněno v tabulce:

Denní dávka

500 Kč

750 Kč

1 000 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

2 000 Kč

Pojištění přerušení (omezení) provozu
časová spoluúčast 15 dní (min. 5 000,- Kč)

3 600 Kč

5 400 Kč

7 200 Kč

9 000 Kč

10 800 Kč

14 400 Kč

Pojištění přerušení (omezení) provozu
časová spoluúčast 28 dní (min. 5 000,-)

2 320 Kč

3 480 Kč

4 640 Kč

5 800 Kč

6 960 Kč

9 280 Kč

Jak lze toto pojištění uhradit?

Vybranou částku pojistného dle výše uvedené tabulky lze zaplatit převodem na účet 97 08 00 75 24/0600 (GE Money Bank, a.s.), variabilní symbol je registrační číslo Komory, konstantní symbol 0558; specifický symbol: rodné číslo. Do poznámky (zprávy pro příjemce) je nutné uvést IČO, zvolenou denní dávku a spoluúčast (např. 64331891, 500 Kč a 15 dní). Majitelem účtu je ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829, který následně hradí vybrané pojistné za všechny pojištěnce pojišťovně.

Na koho je možné se obracet s dotazy ohledně těchto pojištění i v případě ohlašování pojistné události?

S dotazy se obracejte na zástupce společnosti ITEAD a.s. – Zdeňku Hanelovou, tel. 602783769; email: hanelova@itead.cz.

Informace k platbě pojistného

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k novému Občanskému zákoníku, který vstoupí v účinnost v roce 2014, je potřeba pečlivě zvážit limit pojistného plnění – nelze doporučit sjednání nejnižšího limitu 500 000,- Kč.

Platba pojistného – pojištění profesní odpovědnosti / fyzické a právnické osoby

číslo účtu:  97 08 00 75 24/0600 (GE Money Bank, a.s.),
variabilní symbol : fyzické osoby – registrační číslo Komory/právnické osoby IČO
konstantní symbol: 0558
majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829

Platba pojistného – pojištění přerušení provozu / fyzické osoby

číslo účtu:  97 08 00 75 24/0600 (GE Money Bank, a.s.),
variabilní symbol : fyzické osoby – registrační číslo Komory
specifický symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 0558

Do zprávy pro příjemce uvést: IČO, zvolenou denní dávku a spoluúčast (např. 64331891, 500 Kč a 15 dní)
majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829