Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky za rozhlas a televizi

Poplatky za rozhlas a televizi

V poslední době se, jak jsem zjistil, obracejí na KVL členové s dotazy týkajících se povinnosti hradit poplatky za rozhlasové přijímače v ordinaci a v automobilu.

V tomto textu jsou shrnuty zákonné povinnosti týkající se této problematiky.

Rozhlasové a televizní poplatky

Povinnost hradit tyto poplatky je dána zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. V zásadě lze říci, že poplatníkem je každý, kdo vlastní rozhlasový přijímač, případně televizní přijímač.

Poplatky jsou příjmem Českého rozhlasu, resp.České televize. Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 100 Kč.

Situace 1 – poplatníkem je fyzická osoba – nepodnikatel

Vzniká povinnost hradit poplatek z jednoho televizního a jednoho rozhlasového přijímače, bez ohledu na to, kolik přijímačů osoba vlastní (samozřejmě pokud nevlastní žádný rozhlasový, resp. televizní přijímač, příslušný poplatek nehradí). Poplatek se hradí jednou za osoby žijící ve společné domácnosti. Lze tedy říci, že jedna domácnost hradí jeden rozhlasový poplatek a jeden televizní poplatek.

Rozhlasový nebo televizní poplatek je splatný nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního měsíce. První platba rozhlasového nebo televizního poplatku je splatná nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se fyzická osoba stala poplatníkem.

Situace 2 – poplatníkem je fyzická osoba – podnikatel

Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem (tedy například veterinární lékař), platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním.

Rozhlasový nebo televizní poplatek se platí čtvrtletně nejpozději do patnáctého dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Poprvé se rozhlasový nebo televizní poplatek platí počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se taková osoba stala poplatníkem, až do konce příslušného kalendářního čtvrtletí v měsíční výši a je splatný nejpozději do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce.

Obdobná je situace u poplatníka – právnické osoby.

Hrazení poplatku za rozhlasový přijímač umístěný v automobilu Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, poplatníkem je provozovatel dopravního prostředku. Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.

Pro určení povinnosti hradit poplatek za rozhlasový přijímač umístěný v automobilu je rozhodující, kdo je provozovatelem automobilu. Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je provozovatelem vozidla vlastník vozidla.

Pokud jde o vozidlo zahrnuté v obchodním majetku, je provozovatelem fyzická osoba podnikatel.

Pokud v obchodním majetku není, je provozovatelem fyzická osoba – nepodnikatel.

Pokud tedy automobil je v majetku firmy, vzniká povinnost poplatek za přijímač hradit.

Kontrolní činnost

Veterinární lékaři, kteří byli aktivně kontaktováni ohledně poplatků, se dotazují na možnost kontrolní činnosti. Podle zákona je dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům povinen na požádání sdělit provozovateli vysílání ze zákona, se kterými odběrateli uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny.

Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům předá do 30 dnů ode dne doručení žádosti vedle adresy odběrného místa následující údaje: jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, u cizinců případě dlouhodobého pobytu odběratele, který je fyzickou osobou, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo odběratele, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo a identifikační číslo odběratele, který je právnickou osobou, název, sídlo a identifikační číslo odběratele, který je organizační složkou státu nebo územního samosprávného celku.

Provozovatelé vysílání ze zákona (tedy Český rozhlas a Česká televize) jsou oprávněni předávat si navzájem údaje z evidence poplatníků za účelem jejich zjištění nebo ověření.

Sankce

Při nesplnění zákonných povinností (tedy neuhrazení poplatku za přijímač) je poplatník povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5000 Kč v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku.

Pokud tak učinil v souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážka se platí za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit rozhlasový nebo televizní poplatek.

Shrnutí

Veterinární lékař je povinen hradit poplatek za každý přijímač, který má ve zdravotnickém zařízení. V případě, že má automobil v majetku a účetnictví firmy, je povinen hradit poplatek i za přijímač zabudovaný v automobilu.

Zpracováno ze stanoviska Mgr. Jakuba Uhra, advokáta, právníka Sdružení praktických lékařů ČR

Ing. František Elis