Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnání provozování privátních veterinárních praxí formou fyzické osoby nebo formou právnické osoby

   Daňová poradna

Porovnání provozování privátních veterinárních praxí formou fyzické osoby nebo formou právnické osoby

Ekonomický a daňový pohled

Zpracováno dle právního stavu ke dni 30. 6. 2007

Úvod

V současné době sice naprostá většina privátních veterinárních lékařů vykonává svoji činnost jako fyzické osoby, množí se však stále více úvahy o tom, zda by nebylo výhodnější provozovat praxi jako právnická osoba. Toto pojednání se zabývá výhradně ekonomickými dopady případné změny formy podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu. Nejsnazší a nejnázornější se jeví porovnat obě formy na schematickém případě.

Fyzická osoba

Předpokládejme, že provozovatel praxe dosahuje následujících ekonomických výsledků (v Kč):

Roční zdanitelné příjmy z provozu praxe
1 250 000
Roční daňově uznatelné výdaje související se zdanitelnými příjmy
800 000
Z toho  
Platby sociálního zabezpečení
66 600
Platby zdravotního pojištění
30 375
(Výpočet částek sociálního a zdravotního pojištění je uveden v přílohách 1 a 2)
Rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji
450 000

(Tento rozdíl mezi příjmy a výdaji je ročním základem daně fyzické osoby. Zároveň se z něj vychází pro stanovení základu pro výpočet odvodu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění)

Daň z příjmu dle § 16 zák. č. 586/1992 Sb
99 228
Snížení daně dle § 35 ba zák. č. 586/1992 Sb.
7 200
Konečná daň
92 028
Čistý roční příjem provozovatele praxe
66 600
(základ daně 450 000 – daň 92 028)
357 972

Výpočet daně z příjmů předpokládá pouze základní snížení (slevu) daně a nepočítá s případným odpočtem na manželku (manžela), vyživované dítě či se snížením základu daně za platby životního pojištění a penzijního připojištění.

Právnická osoba

Z právnických osob přichází teoreticky v úvahu forma obchodní společnosti či družstva. Obchodní společností může být akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost.

Stručná charakteristika jednotlivých forem právnických osob:

Akciová společnost

Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena jedním zakladatelem, jeli zakladatel právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč.

Společnost s ručením omezeným

Je to kapitálová společnost, společníci nemohou řídit společnost přímo, ručí za její závazky pouze omezeně. Může ji založit nejméně jeden a nejvíce 50 společníků a musí nést označení “společnost s ručením omezeným“, případně zkratku “s. r. o.“ nebo “s. s r. o.“ Společnost je právnickou osobou s povinností zápisu do obchodního rejstříku, která musí vytvářet základní jmění ve výši min. 200 000 Kč, přičemž jeden společník musí přinést vklad nejméně 20 000 Kč. Za své závazky odpovídá společnost celým svým majetkem, společník však pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceno 30 % základního kapitálu. Jeli pouze jeden zakladatel, musí být zaplacen základní kapitál v celé výši.

Veřejná obchodní společnost

Ve veřejné obchodní společnosti alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem.

Komanditní společnost

V komanditní společnosti jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5000 Kč.

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Družstvo musí mít nejméně pět členů; to neplatí, jsouli jeho členy alespoň dvě právnické osoby. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů, splňujeli družstvo podmínky předcházející věty. Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč. Z uvedeného vyplývá, že jako nejvhodnější lze doporučit formu společnosti s ručením omezeným (s. r. o.).

Vycházíme-li ze stejného schématu jako v předchozím případě fyzické osoby a zároveň předpokládáme, že s. r. o. bude založena pouze jedním společníkem (v Kč):

Roční zdanitelné příjmy z provozu praxe
1 250 000
Roční daňově uznatelné výdaje související se zdanitelnými příjmy
800 000
Změna daňově uznatelných výdajů  
Platby sociálního zabezpečení
– 66 600
Platby zdravotního pojištění
– 30 375
(Výpočet částek sociálního a zdravotního pojištění je uveden v přílohách 1 a 2)
Předpokládané výdaje na mzdu provozovatele praxe
243 000

(15 000 Kč x 1,35 x 12)
Náklad pro zaměstnavatele – s. r. o. – je uveden v příloze č. 3.
Čistá měsíční mzda zaměstnance představuje 11 924 Kč a její výpočet je uveden v příloze č. 4

Daňově uznatelné výdaje celkem po úpravách
946 025
Hrubý zisk (základ daně z příjmů fyzické osoby)
303 975
Daň z příjmu právnické osoby
72 954

(303 975 x 24 %)

Tato konstrukce předpokládá úsporu na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění oproti podnikání fyzické osoby, ale naopak navýšení nákladů o mzdu provozovatele praxe v měsíční hrubé výši 15 000 Kč.

Z dosud uvedeného vyplývá, že čistý příjem provozovatele veterinární praxe formou s. r. o. je 143 088 Kč (12 x 11 924 Kč), který je představován jeho mzdou jako zaměstnance. Zůstává zisk s. r. o. po zdanění 231 021 Kč (hrubý zisk 303 975 Kč – daň 72 954 Kč). Pokud jej chce provozovatel praxe použít pro svoji osobní spotřebu formou podílu na zisku, musí jej dále zdanit srážkovou daní ve výši 15 %, tj. částkou 34 653 Kč, a zůstane mu k osobnímu použití 196 368 Kč. (zisk po zdanění 231 021 Kč – srážková daň 34 653 Kč).

Osobní příjem představovaný čistou mzdou ze závislé činnosti 143 088 Kč a podílem na zisku s. r. o. 196 368 Kč dosahuje konečné výši 339 456 Kč.

Z uvedených jednotlivých propočtů vyplývá, že konečný roční čistý příjem provozovatele veterinární praxe je v tomto případě 18 516 Kč ve prospěch podnikání formou fyzické osoby. To však neznamená, že se jedná o pravidlo. Záleží vždy na konkrétních podmínkách a situaci. Nelze než doporučit provést před konečným rozhodnutím, zda přejít z podnikání formou fyzické osoby na podnikání formou právnické osoby, podrobný propočet ekonomické výhodnosti uvažované změny.

Závěrečné poznámky

1) Fyzická osoba ručí celým svým majetkem, s. r. o. majetkem společnosti. 2) Fyzická osoba vede daňovou evidenci, právnická osoba (s. r. o.) účetnictví.

2) Fyzická osoba vede daňovou evidenci, právnická osoba (s.r.o.) účetnictví.

3) Fyzická osoba může využít daňových optimalizací, jakou je například “společné zdanění manželů“ či rozdělit příjmy a výdaje na spolupracující osoby.

4) Případná novela zákona o daních z příjmů může výhodnost té či oné formy podnikání výrazně ovlivnit.

Závěrečná rekapitulace

Ukazatel (údaje jsou uvedeny v Kč za kalendářní rok)

Fyzická osoba

Právnická osoba

Příjem

1 250 000

1 250 000

Výdaj (náklad)

800 000

800 000

Úprava nákladů (objektivizace)

Sociální zabezpečení

0

–66 600

Zdravotní pojištění

0

–30 375

Mzda provozovatele praxe

0

+243 00

Výdaje (náklady) po objektivizaci

800 000

946 025

Základ daně (zisk před zdaněním)

450 000

303 975

Daň

92 028

72 954

Podíl na zisku

0

196 368

Čistá mzda

0

143 088

Čistý příjem

357 972

339 456

Rozdíl čistého ročního příjmu

0

–18 516

Přílohy

Příloha č. 1

Platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Vyměřovací základ se odvíjí od § 5a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dle kterého je vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od roku 2006 částka 50 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.

Vyměřovací základ je tedy roven 50 %  
z 450 000 Kč
225 000 Kč
Odvod pojistného (225 000 Kč x 0,296)
66 600 Kč

Příloha č. 2

Platby zdravotního pojištění

Vyměřovací základ se odvíjí od § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, dle kterého je vyměřovacím základem OSVČ od roku 2006 50 % příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.

Vyměřovací základ je tedy roven 50 %  
z 450 000 Kč
225 000 Kč
Odvod pojistného (225 000 x 0,135)
30 375 Kč

Příloha č. 3

Náklady zaměstnavatele při hrubé měsíční mzdě 15 000 Kč

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
15 000 x 0,26 = 3 900 Kč
Platby zdravotního pojištění
15 000 x 0,08 = 1 350 Kč
Náklady zaměstnavatele celkem: 15 000 + 3 900 + 1 350 = 20 250 Kč

Příloha č. 4

Výpočet čisté mzdy zaměstnance při hrubé měsíční mzdě 15 000 Kč

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti placené zaměstnancem
15 000 x 0,08 = 1 200 Kč
Platby zdravotního pojištění placené zaměstnancem
15 000 x 0,045 = 675 Kč
Základ daně pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
15 000 – 1 200 – 675 = 13 125 Kč
Záloha na daň: 1 801 Kč
Sleva na dani: 600 Kč (1/12 z 7 200 Kč)
Čistá mzda: 15 000 – 1 200 – 675 – 1801 + 600 = 11 924 Kč

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056