Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Postgraduální praxe – malé zamyšlení

  Pro praxi

Jan Nytra

Věčné téma Postgraduální praxe v Česku

Dovolil bych si malé zamyšlení k postgraduální praxi, která rozbouřila hladinu řek naší veterinární komory a vystupňovala vášně až bouři v části veterinární veřejnosti, ale hlavně ve vedení naší Komory.

Byť sjezd ve Frymburku jasně ukázal přání kolegů a kolegyň a zavázal představenstvo zabývat se touto otázkou, doba trvání postgraduální praxe dva roky naráží na nevůli, antipatii velké části představenstva. To se ukázalo i v návrhu „malé legislativní úpravy Zákona 381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů, která je nyní prodiskutovávána na úrovni Mze a dostává se takto do legislativního procesu.

Předkladatelé praxe měli na mysli nejen ochranu veterinárního stavu před veřejností v souvislostí s možnými odbornými chybami, neprofesionálním vystupováním nových lékařů, ale především ochranu jich při odborném „klopýtnutí“ a možnými nejen verbálními, ale i soudními postihy.

Ten z vás, kdo je v praxi delší období, ví, že podrážděnost, zlost a kritika všeho, včetně naší práce nebývalým tempem roste. Pryč je to období, kdy byli lidi pokorní, vděční za každou maličkost a vytvářeli nám mnohdy laskavé, úsměvné pracovní prostředí. V době šíleného chvatu, informačních technologii, globalizace a zhoršení ekonomiky nám to výrazně mění podmínky a na to Komora musí zareagovat.

podrážděnost, zlost a kritika všeho, včetně naší práce nebývalým tempem roste

Zcela úsměvná je argumentace, že chceme vytvořit bariéru proti nové konkurenci stran nových kolegů. Každý průměrný i podprůměrný matematik si spočítá, že by svou konkurenci oddálil jen o dva roky – a co potom. Dva roky v našem profesním životě jsou zcela zanedbatelné a nic by neřešily. Navíc, může se čerstvý absolvent souměřit s praktikem, jenž má nejen mnohaletou klientelu postavenou na osobních vztazích, který se již odborně profiloval a prošel obdobím omylů? V čem tkví velká nevůle představenstva neakceptovat vůli sněmu a nezahrnout tuto změnu do navrhované „ malé“ novely zákona o KVL ČR, byť odmítavý postoj v této otázce nezaujal ani náměstek minist- ra zemědělství RNDr. J. Mach, ani pan ministr osobně.

Celý problém vidím v tom, že velká část představenstva je celou svou profesní kariérou spjatá s praxi hospodářských zvířat. Tam, kde byl za posledních dvacet let nebývalý odborný, diagnostický, přístrojový, lékový boom, se rozpadaly zemědělské podniky, ubývaly chovy zvířat a celý náš stav se výrazně přeskupil. Tam, kde jsme před 22 lety začínali, bylo 90 % a více kolegů dělajících praxi hospodářských zvířat, dnes jsme asi na 80 % kolegů vykonávajících praxi malých. Když končí kolega svou velkozvířetnickou praxi nebo kolegové končící ve státní správě, farmaceutických fi rmách apod. míří do malých ordinaci a po večerech praktikují. Zvláštní a specifi ckou kategorií jsou kolegové specializující se na koně. Tato specializace je v mnohém podobná praxi malých zvířat. Může kolega, který zasvětil celý svůj profesní život hospodářským zvířatům, pochopit celou problematiku malých – psů, koček, malých hlodavců, ptáků, exotů? Těžko. U hospodářských zvířat se mnohdy neléčí, protože rozhodujícím kritériem je profi tabilita chovu, zvířata jsou krátkověká, nejdůležitější je produkce a s tím související zoohygienické podmínky a výživa. Nedělá se individuální diagnostika na úrovni zobrazovacích metod USG vyjma reprodukce, RTG a kontrastních technik, endoskopické či artroskopické vyšetření, ale čím dál, používané CT, MRI nebo scintigrafi e. Kde jsou kolegové specializující se na jednotlivá orgánová onemocnění. Je zcela „mimo mísu“ řešit u hospodářských zvířat geriatrického pacienta, onkologickou problematiku včetně chemoterapie a ozařování, cestovní medicínu, dělat dermatologii v takovém odborném rozsahu, jako dnes děláme, chirurgii měkkých tkání, ale i ortopedii, neurologii a neurochirurgické diagnostiky a chirurgické techniky. Mohl bych brát jeden za druhým interní obor a totéž platí pro chirurgické obory, jen mi uletěla myšlenka k zavádění stentů při kolapsu trachei a další, v souvislosti se skotem, prasaty nebo malými přežvýkavci absurdní. Poruchy chování psů a koček v souvislosti s jejich chovem v domácnosti. Zrovna jsem se v sobotu vrátil ze semináře o endokrinopatiích, kde celá tato problematika u hospodářských zvířat chybí. Dentální problematika včetně ortodoncie. V praxi malých zvířat byly léta kladeny neskutečné požadavky na prostorové vybavení ordinací, poliklinik, klinik, a to nejen přístrojové, ale především prostorové a stavebně- technické – vhodné pro zvířata. Celá tato problematika silně inklinuje k humánním pracovištím. Laboratorní vyšetření a diagnostika jde již do takových detailů, že již nestačí humánní a veterinární laboratoře, ale běžně se posílají vzorky do nadnárodních specializovaných laboratoří. Samostatnou kapitolou jsou informační technologie na pracovištích. Velký rozdíl v prezentování naší práce před veřejností, a to nejen odborný, ale i společenský. V ordinacích se setkáváme s lidmi různých profesí od lékařů, zdravotních sester přes právníky, majitele fi rem, kadeřnice, pokladní v supermarketu až po uklizečky. Tato nebývalá různorodost a škála s sebou nese velkou zátěž na psychiku, ale především na vystupování a odbornou zdatnost vysvětlit zdravotní problém lékaři, ale i člověku biologicky nevzdělanému, které spojuje strach o svého domácího kamaráda, člena rodiny.

Na praxi malých zvířat byly léta kladeny neskutečné požadavky

Nechtěl bych, aby toto pojednání vyznělo jako zlehčení práce kolegů zabývajících se praxí hospodářských zvířat, jejich těžké a mnohdy nebezpečné práce si velice vážím a vím, že jednání s vedením zemědělských podniků není jednoduché a jejich práce si myslím, není dostatečně ohodnocená (o problémech neplatičů se zmiňovat nebudu).

Toto pojednání mělo jen ukázat na to, že veterinární lékař vykonávající praxi hospodářských zvířat může mít a má jiný, pohled na postgraduální praxi než kolega, který děla praxi malou a vidí všechna ta úskalí, kterými musel projít. Je iluzí, že se během studia a pregraduální praxe student seznámí s celou výše popsanou problematikou, včetně toho, že některá onemocnění mají sezónní charakter, některá praktik vidí za dva až tři roky.

O opodstatněnosti praxe svědčí i jednoduchý test, který si můžete udělat každý na vzorku svých známých a klientech. Položte jednoduchou otázku: „Kolik let by měl mít lékař po škole praxe, než by směl samostatně léčit?“ Budete překvapeni, s jak vysokým číslem pro praxi se setkáte. Jen prosím, neříkejte dotazovanému, že veterinární lékař může po škole samostatně praktikovat bez omezení a dozoru staršího lékaře. Vznikla by menší panika a lehce bychom společensky snížili svůj kredit, protože v humánní medicíně jdou cestou několikaleté praxe a složení atestační zkoušky.

 
Jan Nytra