Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Postřehy z jednání představenstva s předsedy OS KVL

  Z činnosti komory

Dalibor Kříž

Jednání předsedů OS KVL ČR, VFU Brno, 16. března 2013

… jednání představenstva očima kamery

 

Po poměrně dlouhé době se opět uskutečnilo řádné celodenní jednání předsedů OS KVL. Setkání se tentokrát konalo na VFU Brno ve velké posluchárně pavilonu Farmacie, a to v sobotu 16. března 2013. Občerstvení během celého jednání vzorně zajistily pracovnice sekretariátu komory.

Ze 68 okresů naší republiky se zúčastnilo 29 předsedů okresních komor.

Jednání začalo přesně popodle programu v 10.30 hodin, a to vystoupením dr. Gryma–předsedy legislativní komise, který nás docela podrobně seznámil se současnými legislativními úskalími:

Spor s ÚHOS: tomuto úřadu se nelíbí paragrafy 11, 9 a 2 současného profesního řádu; § 11 se týká ošetřování pacientů jiných veterinárních lékařů, v podstatě hovoří o tom, že pokud majitel nezaplatí stávajícímu veterináři, nesmí v jeho chovu léčit nový veterinář; § 9 mluví o podbízení se veterinářem, nesmí se hlásit do konkurzu – oba výše uvedené paragrafy navrhuje legislativní komise odstranit, aby bylo možno zachovat § 2, ve kterém se píše o zákazu vlastnictví veterinární praxe laickými osobami – tento bod je zatím uhájen, ale do konečného rozhodnutí ÚHOS se na jeho základě nesmí vést disciplinární řízení.

může se stát, že konečný výsledek bude diametrálně odlišný od našich vlastních návrhů

ÚHOS nám tyto paragrafy vytýkal již v minulosti – nedošlo k jejich odstranění, což úřad nese poměrně těžce: je možno se s ním soudit – prohraný soud: pokuta 700 000 Kč uznání viny bez soudu: pokuta 400 000 Kč (zde je údajná 20% sleva!).

ATB problematika: známý návrh Rosbach Report o omezení prodeje antibiotik veterináři – veterinář jen napíše recept a antibiotikum vydá lékárna: toto již platí v severských zemích, komora se snaží tlačit na naše europoslance (je jich asi 20 ze 700), návrh postupuje legislativním procesem a pomalu, ale asi jistě se sune k Evropské komisi, která pak vydá závaznou směrnici a ta bude implementována do národních legislativ. Projevuje se zde poměrně velký tlak humánních a lékárenských lobby: humánní lékaři chtějí pro veterinární použití zakázat některé molekuly antibiotik: cefalosporiny, fl orfenikol, colistin.

Rýsují se určité možnosti jak nařízení naplnit a přitom prodávat antibiotika: absolvování povinných seminářů, koncese na ATB, legalizace malé lékárny apod.

Návrh změn zákona o Komoře: současný zákon platí od roku 1991, proto je snaha o novelizaci – změnit celý zákon trvá 2–3 roky, legislativní komise zvolila cestu dílčí novely zákona o pět podstatných změn:

1. usnášeníschopnost okresního sdružení nadpoloviční většinou přítomných (ne všech) členů,

2. uzákonit korespondenční volby; ale zůstane, že sněm jako vrcholný orgán může odvolávat i volit, 3. veterinární lékař nesmí být zaměstnancem laické osoby; v právnických osobách s předmětem veterinárního podnikání musí být společníci, jednatel i prokurista veterináři s osvědčením,

4. vymahatelnost pokut podle exekučního zákona (je-li někdo potrestán čestnou radou a nezaplatí)

5. každý veterinární lékař musí dodržovat platné řády.

Všechny body jsou skoro bezproblémově průchodné, kromě bodu č. 2 o korespondenčních volbách – náš právní řád tento termín nezná.

Výše uvedené změny by byly přiloženy k jinému zákonu jako tzv. přílepek, ale je zde riziko různých pozměňovacích návrhů od jednotlivých poslanců – může se stát, že konečný výsledek bude diametrálně odlišný od našich vlastních návrhů.

Po chutném obědě v závodní kantýně následoval odpolední program.

od Nového roku platí nový vzdělávací systém

Dr. Daniel nás stručně informoval o průběhu příprav na WVC – 31. světový kongres v Praze, na průběžném účtu je utraceno asi 2 700 000 Kč, bude-li do jednotlivých sekcí přihlášeno dostatek českých a slovenských veterinářů, bude zajištěn překlad do češtiny.

Dr. Hlavová nás seznámila s ekonomickými informacemi: v roce 2012 vyčerpáno na činnost OS 820 000 Kč z 1 milionu možných, pro letošní rok zůstává příspěvek 500 Kč na člena a rok, nárokovat rozpočet na rok 2014 je třeba do 31. srpna 2013.

Dr. Zajíc jako předseda revizní komise promítl tabulky řešených případů, stručně zhodnotil činnost revizní komise a zdůraznil nutnost placení pojištění odpovědnosti za škody, v současné době je asi 300 neplatičů – budou jim zaslány 2 upomínky a pak bude následovat žaloba (chybí asi 1 milion Kč za platby pojistek).

Dr. Mazoch probral činnost čestné rady: nárůst počtu případů, nutnost vést řádnou zdravotní dokumentaci! a stručně pohovořil o vyplňování petpasů.

Dr. Vaňousová měla velmi efektivní a přehlednou přednášku o vzdělávacím programu Komory: od Nového roku platí nový vzdělávací systém: certifi kace přednášek, přidělování kreditů – vše dopodrobna viz www.vetkom. cz; informovala o probíhajících webinářích – nový systém vzdělávání přes internet, lze zhlédnout i z archivu; představila program jarních putovních seminářů organizovaných Komorou za aktivní účasti SVS – účast na nich lze jen vřele doporučit každému praktikovi.

A nakonec zajímavě pohovořil pan Stehno z naší PR agentury: 90 % jejich činnosti tvoří interní marketing (informace o veterinárním dění pro veterináře), 10 % pak zastavování mediálních kauz o veterinárních lékařích, sdělil nám tajnou a důvěrnou informaci, že povolání veterinárního lékaře má ohromnou prestiž ve společnosti – 5. místo, což ale s sebou nese i přijímání sedminásobku studentů, než je každoročně třeba veterinářů; důrazně varoval před tříštěním veterinárního stavu, jelikož koaliční potenciál veterinářů je velmi omezený.

Do jednotlivých vystoupení podle potřeby vstupoval prezident dr. Bernardy a upřesňoval nám předkládané informace, svými znalostmi, schopnostmi i zjevem představuje typického veterinárního lékaře (podle slov pana Stehna) a v 16.30 hodin se s námi rozloučil.

 
Dalibor Kříž,
předseda OS Ústí nad Orlicí