Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Postřehy z jednání představenstva z 12. 1. 2011

  Z činnosti komory

Lubica Nečasová

Schůze představenstva začala ve 12 hodin společným obědem, ale členové vzdělávací komise zasedali už od 10:00

… co by to bylo za jednání bez vzrušených debat a vysvětlujících gest. V popředí „ručně “ argumentující kolegyně Nečasová

 

Jednání komise bylo zahájeno krátkou bilancí loňských akcí – některé semináře skončily s minusovým rozpočtem, ale zejména endokrinologický seminář v říjnu se „vydařil“ a přinesl do komorové pokladny zisk. Celkově jsme tedy v loňském roce hospodařili s mírným přebytkem. Cílem vzdělávací komise není vydělat peníze pro komoru, ale poskytnout členům kvalitní semináře za přijatelnou cenu. To se v roce 2010 podařilo a doufáme, že v tomto trendu budeme pokračovat i v příštích letech.

Dále jsme pokračovali v přípravě letošních seminářů – ten nejbližší se koná již v březnu, takže bylo potřeba připravit program, materiál do sborníku, dopravu a ubytování přednášejícího. Nakonec jsme projednali návrhy ohledně dalších možných témat a přípravy podzimních seminářů. Konstatovali jsme, že odborný program na sněmu se nesetkal s velkým zájmem členské základny, a tak pro letošní sněm doporučujeme pouze možnost uspořádat seminář o komunikaci s klientem.

Po obědě začala schůze představenstva zprávou prezidenta.

Byl ukončen spor s fi rmou Sano – částka 6 125 000 Kč byla připsána na účet KVL. Dále byla doručena výpověď advokátní kanceláři Ritter-Šťastný a uzavřena smlouva s advokátní kanceláří Vácha a spol. Dostali jsme informaci o odchodu paní Horákové, která pracuje na sekretariátě KVL, do důchodu. Paní Horáková souhlasila, že na sekretariátě zůstane až do konce volebního období současného představenstva.

uspořádat seminář o komunikaci s klientem

Dále jsme pokračovali zprávami pracovních komisí, projednáním návrhů a hlasováním o některých bodech.

Revizní komise: za rok 2010 řešila 80 stížností. Narůstá počet stížností, na kterých je nutná spolupráce s orgány státní správy. Narůstá počet sporů ohledně výkonu činnosti veterinárních techniků.

Ekonomická komise: hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Peníze fi rmy Sano budou uloženy na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou šesti měsíců. Pohřebné 19,5 tisíce korun se bude vyplácet pozůstalým všech členů (i bývalých) KVL.

Legislativní komise: připravuje se novela veterinárního zákona. Probíhá novelizace občanského zákoníku – pro nás důležitý bod zvíře = z právního hlediska věc, zůstává bez změn. Představenstvo je proti zavedení nové dílčí kvalifi kace veterinární technik, kterou hodlá zavádět Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s.

Redakční rada: navrhuje inovaci webových stránek KVL. Návrh na změnu loga KVL nebyl přijat (nedávno byla prodloužena registrace loga na dalších deset let).

Vzdělávací komise: financování seminářů bude probíhat dosavadním způsobem.

Zahraniční komise: příprava WVC v Praze v roce 2013 probíhá, Mgr. Rexa bude vyslán na schůzi registračních autorit a sekretariátů, která se koná tento měsíc v Bruselu. Představenstvo přijme pozvání prezidenta KVL SR na společné zasedání v únoru t. r. Bylo schváleno pozvání dr. Jasona Aldisse a jeho související program.

Po zprávě sekretariátu, kterou přednesl Mgr. Rexa, následovala krátká přestávka.

 

… vyprahlá hrdla je třeba svlažit. Naštěstí bylo čím

Po přestávce proběhlo schválení nových osvědčení. Bylo domluveno, že bude uzavřena dohoda o provedení práce s Ing. Zdeňkem Burdou, který pro nás monitoruje dění v parlamentu. Dále byla projednána nabídka mobilních operátorů – zatím KVL oslovil pouze jeden operátor, do příštího představenstva byl pověřen jeden z jeho členů, aby nechal zpracovat nabídky ostatních operátorů. Poté budeme jednat o možnosti získání výhodných tarifů pro naše členy.

Schůze skončila jako obvykle okolo 18. hodiny s tím, že příště se uvidíme na Slovensku koncem února. Do té doby nás čeká hodně práce, odeslaných a přečtených e-mailů.

 
Lubica Nečasová