Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Postřehy z jednání představenstva

  Z činnosti komory

Martin Jehlička

Trochu jiná středa

… tváře známé a zamyšlené

… čísla jsou neúprosná, čísla nikdo neoblafne

 

Ve středu 4. března bylo ve třetím patře ústavu farmakologie rušno, od 10 hodin zde zasedala vzdělávací komise KVL, o hodinu později následovaná komisí zahraniční. Zlatým hřebem bylo poté jednání představenstva. To zahájila zpráva prezidenta, v úvodu řešící distribuci čerstvého Vademeka k jednotlivým veterinárním lékařům. Bude se tak dít na Vetfairu a zbylá budou doručena v součinnosti s distribučními fi rmami léků. Návštěva komorového stánku se během Vetfairu určitě vyplatí, kromě Vademeka a cenné aktualizace vašich osobních údajů by vás mohl potěšit i drobný dárek.

Další bod zprávy prezidenta, pro mě, přiznám se, poněkud šokující a oči otvírající, se týkal neshod mezi představenstvem a RK ohledně vyplácení náhrad za práci pro KVL. Vyostřená diskuze skoro hodinu paralyzovala další jednání komory. Základem k rozporu je, pokud mohu soudit, poměrně značná benevolentnost v rámci vyplácení náhrad, mnohoznačnost výkladu řádu pro udělování osvědčení a různý přístup jednotlivých komorových funkcionářů. Ke shodě zatím nedošlo, takže bude špinavé prádlo zcela jistě přepíráno na blízkém sněmu.

takže bude špinavé prádlo zcela jistě přepíráno na blízkém sněmu

Pokud vás mé pozastavení se zaujalo, neváhejte přijet. V rámci návrhů bylo schváleno budoucí „vyvěšení“ pobíraných náhrad, popřípadě odpracovaných hodin jednotlivými členy na internetových stránkách komory, což by snad mohlo přispět k zprůhlednění.

Zpráva prezidenta se dále v neméně jiskřivé atmosféře zabývala neshody revizní komise s novou účetní komory paní Jelínkovou. Ve fi nále byla jednomyslně schválena a následovaly zprávy o činnosti revizní komise a čestné rady…

Po formálním schválení zpráv RK a ČR přišlo na řadu plnění jednotlivých úkolů, zde možná některé kolegy z ordinací potěší, že se představenstvo zasazuje o získání výhodných podmínek pro provoz platebních terminálů členy komory a vyjednávání vypadá velmi nadějně.

Dále přišly na řadu zprávy jednotlivých pracovních komisí. Legislativní komisi zaměstnaly ohlasy na aktuální reportáž o strouhání kopyt metodou Strasser v podání pana Vydry na Hněvšíně, představenstvo ústy svého prezidenta zažádá KVS o prošetření, zda se nejedná o týrání zvířat.

Zajímavou novinkou z dílny vzdělávací komise, jmenovitě doktorky Vaňousové, je snaha o pořádání webinářů pod hlavičkou komory. Jedná se o semináře přenášené přes internet, do kterých je možno interaktivně vstupovat. V naší zemi zatím využívá tuto formu pro pořádání přednášek např. fi rma Hill´s. Pokud by komora vlastnila licenci na potřebný program, umožnilo by to pravidelné pořádání krátkých seminářů, bez nutnosti cestování a ztráty času s ním související. Rovněž pro samotnou činnost komory a přístup členské základny k aktuálním profesním informacím se dají webináře velmi vhodně použít. Jednání s firmami probíhají a můžeme se snad brzy těšit na první komorový webinář.

Živou diskuzi vyvolaly dva návrhy z pléna na novelizaci řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti. V obou návrzích šlo o to, legislativně zakotvit v řádu Komory nutnost několikaleté postgraduální praxe před samotným zahájením vlastní praxe. Podle právnického rozboru JUDr. Rexy však tyto poměrně pochopitelné a logické návrhy naráží na platnou evropskou a z ní vycházející legislativu českou, kde úspěšným zakončením studia na evaluované veterinární univerzitě získáváte i právo na vykonávání samostatné léčebné a preventivní činnosti. Komora veterinárních lékařů je v tomto případě pouhý státní úřad přenesené působnosti a navrhované změny nemá pravomoc provést.

 

… ostrá diskuze – i přes přítomnost něžného pohlaví

Z tohoto důvodu byla představenstvem podpora zmíněných návrhů i přes názorovou inklinaci odmítnuta. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu absolventů produkovaných každoročně naší snad trochu sebestřednou alma mater se tedy v budoucnu můžeme těšit na přibývající veterinární pracoviště, zostřený konkurenční boj a těžší pracovní uplatnění nových veterinárních lékařů.

právo rozhodovat o vlastní budoucnosti má každý z nás

Proto bych zde opět rád apeloval na všechny veterinární lékaře, jimž není osud našeho stavu lhostejný, kteří jsou nespokojeni s panující situací a mají konstruktivní uvažování, ať neváhají a navštíví blížící se sněm komory ve Frymburku. Vždyť právo rozhodovat o vlastní budoucnosti má každý z nás a současný vývoj není radno podceňovat.

V rámci zprávy zahraniční komise nás MVDr. Daniel seznámil se stavem příprav odborného programu WVC 2013 v Praze. Podrobnosti o Světovém veterinárním kongresu pořádaném v roce 2013 v Praze můžete nalézt na již fungujících stránkách www. wvc2013.com.

Tolik snad hlavní či nejzajímavější body ze zasedání představenstva. Jednání končilo ve večerních hodinách, když již byla únava patrná na většině členů, kteří se po jednom vytratili do svých domovů.

 
V Písku dne 19. 3. 2012
Martin Jehlička