Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Postřehy z představenstva 19.6. 13

  Informace – zprávy – výzvy

Luboš Borkovec

Co nového na komoře

Prezentace dvou firem OGILVY a AMI – to byl začátek jednání pro 2. kolo výběrového řízení pro novou PR agenturu pro Komoru. Během jedné hodiny obě agentury představily své nabídky s těžištěm na 2 hlavní témata:

1. antibiotická politika,

2. velké množství absolventů,

Hned poté proběhla rozprava a i když obě agentury zaujaly, byla nakonec jednoznačně vybrána PR agentura AMI.

Během zpráv prezidenta a jednotlivých komisí se hodně probíralo výběrové řízení na pořízení nové tiskárny, která by umožnila rychlý tisk i vyhotovení celé brožury, což je velice potřebné pro přípravu sborníků z odborných seminářů Komory. Rovněž bude třeba výběrové řízení na správu počítačové sítě na sekretariátu KVL.

Pro větší bezpečnost bylo rozhodnuto, aby volné fi nanční prostředky Komory byly rozděleny na víc účtů tak, aby na kontu Komory byla pak jen částka nepřesahující výši plně pojištěné částky.

Nejbližšími tématy odborného vzdělávání bude kardiologie, sonografi e a problematika cizokrajného ptactva. Spolu s ČAVLMZ bude Komora sledovat postup dánských kolegů, jak specifi kovat:

1. Akreditované standardizované veterinární pracoviště

2. Veterinární praktik

Další jednání – pro co největší transparentnost a přímost jednání proběhlo společně s revizní komisí a čestnou radou. Na požadavek revizní komise o pravidelné vykazování příjmů a výdajů provedených Komorou v rámci WVC 2013 podali Dr. Daniel a prezident Dr. Bernardy podrobné vysvětlení fi nančních toků, aby pro revizní komisi byla jasná výše a efektivita Komorou vynaložených prostředků čerpaných z fi nančních rezerv Komory.

Dr. Frkal a Mazoch navrhují hledat další zpronevěřené finance v souvislosti s konáním p. Groška a provést forenzní audit účetnictví za roky 2012 – 2013. Většina je však pro to, nechat především proběhnout policejní vyšetřování a rozhodnout o případném forenzním auditu účetnictví až následně. Dr. Borkovec podal zprávu, jak zahájila svou činnost povodňová komise a její první případy.

Hodně se probírala žádost Dr. Špručka o jeho vystoupení k neupřesněným problémům Komory. Jeho vystoupení bylo odsouhlaseno na říjen letošního roku.

Nový systém elektronického vykazování práce pro Komoru představil prezident pro pokusný provoz od července 2013. Měl by zrychlit administrativu s tím spojenou při ročních nákladech asi 50 000 Kč.

Problémy s pořádáním webinářů a s nárůstem zájmu o tuto formu vzdělávání zajímaly Dr. Vaňousovou, Zajíce, Grymovou. Problémy s náklady na odvolací senát Komory řešili kolegové Mazoch, Frkal, Hlavová s tím, že náklady na právníka prezident podepíše až po odsouhlasení od příslušné komise.

Dr. Hošek navrhl spolu s ÚSKVBL řešit legalitu (nelegalitu) rozbíhajícího se prodeje na recept vázaných léčiv přes e-shopy.

Dr. Grymová informovala o závěru policejního šetření nelegálních odposlechů z jednání revizní komise a čestné Rady a navrhla Komoře mimosoudní vyrovnání formou uhrazení jejích právních nákladů a společné prohlášení. Představenstvo se usneslo, že usnesení o policejním šetření nelegálních odposlechů bude v časopisu Komory zveřejněno v plném znění. Všichni jsme se také dozvěděli místo a čas konání příštího sněmu KVL ČR – Hotel JEZERKA v Seči 30. 11. 2013.

   

Luboš Borkovec