Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Postřehy ze sněmu

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Z činnosti komory

Josef Umlášek

A jaký byl letošní sněm?

 

Jako účastník XXII. sněmu KVL ČR si dovoluji zveřejnit několik mých subjektivních, a trochu nesourodých, postřehů. Protože jsem předsedou okresního sdružení ve Vyškově, zúčastnil jsem se i pátečního společného jednání představenstva a předsedů okresních sdružení. Jsem rád, že tato jednání probíhají. Předsedové okresních sdružení jsou tímto více vtahováni do dění KVL a více informací může být předáno dalším členům. Bohužel mám pocit, že tento systém v okresních sdruženích plně nefunguje. Sám cítím velké rezervy v práci okresních sdružení a v předávání informací členům. Při společném jednání měla asi většina z nás předsevzetí zlepšit práci na okresech, bohužel vytíženost veterináře v kombinaci s trochou lidské lenosti brzy toto předsevzetí utlumí. Ale nechci se zabývat problémem okresních sdružení. Spíše jednáním sněmu.

všechny evropské komory řeší shodné problémy

Vlastní sněm sice začal s malým zpožděním, ale zpočátku se zdálo, že průběh bude svižný. Zdravice hostů i volby orgánů sněmu, včetně volby volební komise, proběhly v časových limitech. I nový způsob soustřehlasování účastníků sněmu pomocí elektronického hlasovacího zařízení byl poměrně rychle přijat.

 

Myslím, že fungoval dobře a opravdu rychle. Pro objektivnost byl zvolen způsob kombinovaného hlasování elektronicky se zvednutím ruky. Účastníci sněmu si také odsouhlasili omezení časového limitu příspěvků na dvě minuty. Také první zprávy prezidenta a komisí představenstva nebyly prezentovány příliš obsáhle. S postupujícím časem se však zprávy komisí začaly prodlužovat a to nejen vinou prezentujících, ale i množstvím příspěvků z řad ostatních účastníků.

Přirozeně se to týkalo hlavně zahraniční a ekonomické komise. U zprávy zahraniční komise, kterou prezentoval MVDr. Daniel, byla logická snaha informovat členy komory o rozsahu činnosti v návaznosti na práci ostatních evropských veterinárních komor. Zajímavý příspěvek měl prezident FVE Dr. Christophe Buhot. Z jeho poměrně obsáhlého vystoupení vyplývalo, že všechny evropské komory řeší shodné problémy – přetlak nových veterinárních lékařů v Evropě a také různá komplikující nařízení EU, především snaha omezit užívání antibiotik. Najít shodu a přiměřenou regulaci v těchto oblastech se zdá být velmi těžké. MVDr. Daniel dále seznámil účastníky sněmu s předběžným hospodářským výsledkem WVCV 2013.

Zpráva zahraniční komise byla zajímavá, nicméně z její délky začínalo být jasné, že jednání sněmu se protáhne a na nejdůležitější body ohledně nové legislativy nebude dostatek časového prostoru ani dostatek pozornosti zúčastněných. Obava z prodlužování jednání se potvrdila i při projednávání zprávy ekonomické komise spojené se schvalováním hospodářských výsledků minulých let a projednáním rozpočtu na rok příští. Bylo jasné, že tyto body se nemohou obejít bez spousty připomínek. Většina byla ku prospěchu věci, z některých jsem však měl pocit nekompetentnosti a také snahy o vypořádávání osobních sporů, což bylo vzhledem k časové tísni dvojnásob nešťastné.

Projednávání důležitých bodů ohledně změn komorových řádů a předpisů se uskutečnilo až po večeři, prakticky po předpokládané hodině ukončení jednání sněmu, čemuž odpovídala účast i únava zúčastněných. A domnívám se, že schválené změny možná plně neodpovídaly vůli účastníků, protože i při vší snaze se soustředit na projednávání a hlasování jsem si občas uvědomil, že neprošlo optimální řešení. Hektickým projednáváním se občas spojilo hlasování o více změnách. Rozhodně nebyl časový prostor pro kvalitní projednání jednotlivých bodů, jak by si zasloužily. Výsledky schvalování jednotlivých bodů si lze zjistit z usnesení sněmu.

Doufám, že účastníci sněmu se po skončení jednání naladili na lepší notu při společenském večeru. Poněvadž jsem musel odjet, tak alespoň doufám, že tomu tak bylo.

Shrnutí závěrem:

Prostředí a organizaci hodnotím velmi kladně. Potěšil mne zájem mladých kolegů a kolegyň. U některých to možná byla spíše možnost setkání se, známými kolegy popřípadě spolužáky. Ale i tento důvod je v pořádku a je tomu tak dobře. Připomínky mám však k vlastnímu jednání sněmu. Bylo by dobré omezit časově i prezentace jednotlivých komisí, tak aby byl časový prostor pro projednání dalších důležitých bodů. Většinou jsou stejně předem zprávy komisí zveřejněny v komorovém časopise.

A závěrem apel na kolegy (popřípadě kolegyně). Snažme se omezit nekompetentní příspěvky (hlavně v oblasti práva a účetnictví) a také příspěvky vyplývající z osobních pohnutek. Určitě se tím zrychlí průběh a zvýší úroveň projednávání.

Všechny Vás zdraví a na další setkání se těší

 
Josef Umlášek