Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Použití vozidla pro podnikání

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Pro praxi – Daňová poradna

 

Kristýna Cajthamlová

Uplatňování výdajů na dopravu

Dnešní článek bude věnován problematice využívání vlastního vozidla pro podnikání OSVČ a následného uplatňování výdajů na dopravu. Úvodem bychom však rádi připomněli nejdůležitější informace a termíny, které jsou spojené se silniční daní.

Silniční daň se odvádí v případě, že pro podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost využíváme vozidlo, a platí se pouze za měsíce, ve kterých bylo vozidlo pro účely podnikání použito. Daň se platí vždy bez ohledu na to, zda máme auto zahrnuté v obchodním majetku, či nikoliv. Přiznání k dani silniční se podává jednou ročně a to do 31. ledna za předcházející rok.

 

Zálohy se platí čtyřikrát ročně, a to v termínech do 15. dubna (za leden až březen), do 15. července (za duben až červen), do 15. října (za červenec až září), do 15. prosince (za říjen a listopad). S termínem podání přiznání, tedy s datem 31. ledna, je spojena povinnost uhradit případný nedoplatek na dani. Silniční daň je u osobních vozidel odváděna podle jejich zdvihového motoru, u vozidel nákladních se výše odvíjí od počtu náprav a jejich hmotnosti. Sazba daně je uvedena v zákoně o dani silniční. Zároveň je zde zmíněna možnost zvýšení či snížení daňové povinnosti, která závisí na stáří vozidla.

Další část článku je věnována výdajům, které lze na dopravu uplatnit. Důležité je upozornit, že zvolenou možnost uplatňování výdajů nelze během roku u vozidla měnit. Druhy, které v České republice lze uplatňovat, jsou následující: podle dokladů, paušálem podle počtu ujetých kilometrů a paušálem na dopravu.

Při výběru možnosti podle dokladů je naše vozidlo zahrnuto do obchodního majetku. To znamená, že lze uplatňovat odpisy na hmotný majetek podle zákona o daních z příjmů.

Další výhodou této metody je, že do výdajů lze započítat výdaje za pohonné hmoty, opravy, údržbu i pojištění auta. V případě, že vozidlo je používáno pro osobní účely, ne pouze pro podnikání, jsou tyto výdaje poměrově kráceny.

Druhou metodou je uplatňování výdajů tzv. paušálem podle počtu ujetých kilometrů. Tuto možnost lze rozdělit ještě na dvě další varianty, a to na počet ujetých kilometrů u vlastního vozidla, kdy není vozidlo zahrnuto v obchodním majetku a na ostatní případy. V této metodě uplatňujeme za každý ujetý kilometr základní náhradu a náhradu za pohonné hmoty. Výše základní cestovní náhrady je každoročně stanovována ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro rok 2014 jsou cestovní náhrady upraveny ve vyhlášce č. 435/2013 Sb.

Přiznání k dani silniční se podává jednou ročně a to do 31. ledna

U již vyjmenovaných možností je důležité zmínit nutnost vedení knihy jízd, evidenci ujetých kilometrů. Kniha jízd se vede tehdy, pokud potřebujeme prokázat a doložit výdaje. Dalším důvodem pro vedení knihy jízd je nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. V knize jízd je nutné evidovat: datum, cíl, účel cesty a počet najetých kilometrů (pro každou jízdu), registrační značku vozidla, druh, stav tachometru k 1. lednu a 31. prosinci, termín zahájení a ukončení činnosti i provozu vozidla pro podnikání, záznamy o provozu vozidla, kdo jej řídil, zda se jedná o našeho spolupracovníka či zaměstnance.

Poslední výše zmíněnou možností je paušál na dopravu. Tento způsob je využíván v případě, že nechceme uplatňovat výdaje na základě dokladů. Paušál je ve v ýši 5000 Kč na jedno vozidlo a je možno jej uplatňovat maximálně na tři vozidla. V případě, že vozidlo je používané i pro soukromé účely, je výše paušálu krácena na 4 000 Kč. Důležitým omezením je to, že vozidlo nelze půjčovat ani rodinným příslušníkům. Při uplatňování výdajů paušálem smí vozidlo používat váš zaměstnanec nebo spolupracovník, nikoliv však vaše rodina. K paušálu u vozidla vlastního zařazeného do obchodního majetku lze dále uplatnit i výdaje na pojištění vozidla a opravy. V případě, že používáme krácený paušál – vozidlo je používáno i pro soukromé účely – jsou i tyto výdaje kráceny a to na 80 %. V případě používání vozidla pro soukromé účely pouze v některém z měsíců dochází ke krácení paušálu i dalších výdajů pouze v těch měsících, ve kterých bylo vozidlo pro soukromé účely používáno. Krácený paušál lze uplatit maximálně u jednoho vozidla. Výhodou metody paušálu je nesporně to, že pokud s vozidlem jezdíte pouze vy, není povinnost vést knihu jízd. Pokud je auto poskytováno zaměstnanci, je povinnost deník jízd vést. V případě uplatnění nároku na odpočet DPH je také nutné vést evidenci jízd.

Závěrem malé shrnutí. Podnikatel má tři možnosti uplatnění výdajů za vozidlo. V případě jeho zařazení do obchodního majetku lze uplatňovat odpisy hmotného majetku, výdaje na pohonné hmoty, pojištění atd. Pro tuto metodu je nezbytné vést evidenci jízd. Druhou možností je nezařadit vozidlo do majetku a uplatňovat výdaje za pohonné hmoty ve výši, kterou určuje speciální vyhláška. I u této metody je potřeba vést knihu jízd. Poslední variantou je uplatňování paušálu. Při této metodě není povinnost vést knihu jízd, pokud s vozidlem jezdíte pouze vy. Výhodná je pro ty podnikatele, kteří využívají auto pro podnikatelské účely zřídka a jejich náklady nedosáhnou hodnoty 5000 Kč (potažmo 4000 Kč).

 
Kristýna Cajthamlová