Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Povinná doba úschovy některých dokumentů

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Povinný subjekt Dokument Skartační doba Právní úprava
Zaměstnavatel Evidenční listy 3 roky po roce, kterého se týkají §35a zákona č. 582/1991 Sb.
Záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu 10 kalendářních roků po roce, kterého se týkají  
Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají  
Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu 10 kalendářních roků po roce, kterého se týkají  
Evidence o zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají §§ 95 a 96 zák. č. 187/2006 Sb.
Účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají § 22c zákona č. 589/1991 Sb.
Subjekt, který vede účetnictví Účetní závěrka a výroční zpráva 10 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají § 31 zákona č. 563/1991 Sb.
Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají  
Účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají  
Účetní doklady a jiné účetní záznamy, které se týkají záručních lhůt a reklamačních řízení Po dobu, po kterou lhůty nebo řízení trvají § 32 zákona 563/1991 Sb.
Účetní písemnosti, které se týkají nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků Do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k jejich zaplacení nebo splnění  
Plátce DPH Daňové doklady rozhodné pro stanovení DPH 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně § 27 zákona č. 235/2004 Sb.
Subjekt, který vede daňovou evidenci Daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem č. 586/1992 sb. nebo zvláštním právním předpisem Lhůta pro vyměření daně činí 3 roky od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost (neplatí u vykázané a vyměřené daňové ztráty) B zákona 586/1992 Sb.§