Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací návrhy k návrhům na doplnění či úpravu řádů KVL – MVDr. Lubomír Hošek

Pozměňovací návrhy k návrhům na doplnění či úpravu řádů  KVL, které se chytají být předloženy na 28. sněmu KVL  v roce 2019 (Mikulov)

Podává MVDr. Lubomír Hošek

Profesního řádu  – Výjezdní služba

§ 7 , nový odst.  d)

Upravit  první větu:

Výjezdní veterinární služba je označení pro pracoviště, které zajišťuje veterinární …

Totéž  odst. e)

Vzdělávací řád

V celém textu zaměnit termín Autorizovaný za  Odborný (titul Odborný veterinární lékař v oboru:)

§ 5, odst. 4, 1. Věta

Komora vede seznam schválených oborů, v nichž je možné získat odbornost (autorizaci)

§ 7 , odst. 1

…praxe je nejméně 3 roky…

+ škrtnout … a předloží písemný souhlas odborné asociace se zařazením do autorizační průpravy.

Odůvodnění:

Klienti znají označení lékařů, kde je praktický lékař a pak odborný lékař – je to tradiční lékařské označení pro střední specializaci. Autorizovaný je v současnosti označení pro technické obory, kdy člen profesní komory splní všechny podmínky pro plný výkon profese a dostane kulaté razítko. I v naší profesi bych toto označení schoval pro dobu, kdy bude odlišen čerstvý absolvent pouze s osvědčením, který následně ( za 1 měsíc až rok ?) splní předepsanou praxi, případně další podmínky a dostane plné (autorizované ?) osvědčení k výkonu činnosti – pokud by se zavedla povinná praxe, pak by se takto mohli odlišit lékaři s praxí a bez praxe

Ad §7, odst. 1

  • 5 let praxe je požadováno na přijetí do rezidentury, rozběhlý absolvent by měl mít velmi rychle po škole možnost dalšího odborného růstu
  • Vyloučit odborné asociace z rozhodovacího procesu o vstupu do odborné přípravy – o něm by měla rozhodovat pouze komora ( byť v úzké spolupráci a s akceptací podmínek navržených odbornou asociací).

Certifikované posouzení zdravotního stavu koní…

Navrhují návrh nepřijmout (asi sněm rozhodne hlasováním) a převést předpis jen do metodického pokynu

Odůvodnění:

Rutinní pečlivé vyšetření koně je zde stavěno na roveň specializovaného ortopedického či oftalmologického posouzení, což považuji za dehonescenci posuzování dědičných  vad,  které vyžaduje  výrazně edukovanější a prozkoušené odborníky.

Dobře vyšetřit koně by měl umět každý Odborný veterinární lékař pro choroby koní  ( pro pojišťovny jsou k dispozici seznamy těchto odborníků, případně s oživením vzdělávacího řádu budou další nabíhat), metodika a školení pak pouze formálně pomůže upravit správný postup a rozsah vyšetření.

V Brně 6.11.2019

Lubomír Hošek, KVL 2980