Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky z jednání s děkanem FVL VFU

  Z činnosti komory

Martin Grym

Počty přijímaných studentů – věčné téma

Dne 25. března 2013 proběhlo jednání zástupců KVL s profesorem Nečasem, děkanem FVL. Jednání se za Komoru zúčastnili Dr. Bernardy, Daniel, Hlavová, Vaňousová a Grym, za zástupce fakulty byl kromě profesora Nečase jednání přítomen i proděkan Dr. Crha a za mezinárodní studentskou organizaci (IVSA) slečna Tereza Kafková.

Obsahem setkání byla vzájemná koordinace Světového veterinárního kongresu (WVC), diskuse nad počty absolventů fakulty a výměna názorů na pregraduální výuku a postgraduální praxi.

Profesor Nečas navrhl, aby studenti měli zvýhodněný přístup na Světový veterinární kongres za cenu 200 až 300 Kč na osobu. Dr. Daniel přislíbil, že pokud se studentů nashromáždí signifi kantní množství (tj. 40 a více), lze diskutovat o zvýhodněném vstupném pohybujícím se okolo částky 1000 Kč na osobu, kterou partnerům navrhne. Dále byla diskutována možnost zvýhodněného vstupu pro autory abstraktů, přičemž někteří by mohli být vybráni, aby své referáty přednesli na tomto fóru. Profesor Nečas přislíbil koordinaci zájemců ze všech kateder, přičemž volných míst pro tento typ pozice bylo v době jednání přibližně třicet. Zástupce IVSA – Tereza Kafk ová přislíbila, že do poloviny dubna dodá seznam zájemců z řad studentů.

Další téma jednání se týkalo počtu přijímaných studentů na FVL a samotné výuky. Na grafu počtů přijímaných studentů bylo názorně demonstrováno, že v současné době je cílem snížit počty přijatých na úroveň 90. let minulého století, kdy byl děkanem prof. Kudláč a kdy se počty pohybovaly okolo 120 lidí ročně; studium tehdy dokončovalo asi o deset lidí méně, než bylo přijato. V průběhu výkonu funkce prof. Hořína došlo k mírnému nárůstu. Poté (počátek 21. století až přibližně do současnosti) se ale v průběhu funkce prof. Svobody a doc. Pavlaty výrazně navýšily počty přijímaných studentů (175, resp. 198; studium dokončilo v různých letech 108–148 studentů) a navíc byla akceptována možnost přestupů z hygienické fakulty. Dlužno podotknout, že v těchto letech hojnosti (do roku 2007) byla ze strany ministerstva školství šířena strategie výrazného navyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí. Současným trendem je naopak výrazné přibrzďování počtu přijímaných studentů na všechny vysoké školy v ČR. Profesor Nečas zdůraznil, že pro něj osobně je důležitá kvalita výuky a že hodlá rapidně snížit počty studentů. Tyto efekty však budou samozřejmě patrné až při dobíhání studia takto redukovaných ročníků, čili za 5–6 let. V současné době studium stále dokončují silné ročníky z dob minulých. Cílem je tedy přijímat přibližně 130 studentů ročně. Profesor Nečas dále informoval, že došlo k výrazné změně kurikula s cílem dosáhnout vyšší kvality studia a že se již nepovolují přestupy ze sesterské fakulty ani z jiných škol (např. Košic). Dále sdělil, že byla zavedena výuka dovedností prvního dne (DOS) a že tento rok proběhne evaluace fakulty na úrovni 1 i 2, čili akreditační proces, který je obecně považován za velmi náročný a pro fakultu za bezprecedentní. Do seznamu povinně volitelných předmětů byly navíc zařazeny klinické předměty, což dříve nebylo. Výuka se podle profesora Nečase neustále zkvalitňuje, pochvalně konstatoval, že studenti si sami trénují laparoskopické techniky na prasatech, navíc se všichni dostanou i k takovým zákrokům, jako je trojitá osteotomie pánve (TPO), což údajně způsobuje „jaw-dropping“, tedy pokleslou čelist, u mnohých pedagogů v zahraničí.

Současným trendem je naopak výrazné přibrzďování počtu přijímaných studentů na všechny vysoké školy v ČR

Posledním tématem byla povinná postgraduální praxe. Dr. Grym uvedl tuto problematiku ujištěním, že nikdo nezpochybňuje zavedením praxe kvalitu školy, nicméně že se vychází z premis, že žádné pregraduální studium není s to připravit absolventa na samostatnou činnost ihned po studiu a že 24měsíční praxe by ochránila absolventy před nepříjemnými důsledky odborných pochybení a dodala jim jistotu do další kariéry veterinárního praktika. S tímto názorem profesor Nečas veskrze nesouhlasí, a domnívá se, že zavedením postgraduálních praxí by se „vytratil smysl všeho, co s rektorem Večerkem provádí“. Svůj postoj zdůvodňuje tím, že studium je koncipováno jako tzv. core – čili základní předměty (bazum či fundament znalostí veterinárního lékaře) a poté jako studium diferenciační, kdy už si student z předmětů, které mu fakulta nabízí, skládá jím preferované kurikulum a sám sebe směruje tam, co ho zajímá. Do pregraduální výuky je zařazeno podle profesora Nečase dostatek praktické výuky, navíc bylo studium prodlouženo na šest let, což není v zahraničí obvyklé. Student tak získává podle profesora Nečase dostatek vědomostí a schopností na to, aby se mohl vydat na dráhu samostatně působícího veterinárního lékaře ihned po studiu. Dr. Daniel uvedl, že při případném zavedení postgraduální praxe musí být tato koncipována jako pomoc čerstvým absolventům, nikoli omezování jejich vstupu do praxe, nutno se soustředit na faktor odbornosti a není na místě určovat nebo zasahovat do ekonomického nebo daňového režimu vzájemného poměru praktikujícím lékařem a školitelem; čili zda bude praktikující osoba před výkonem samostatné činnosti působit jako praktikant, zaměstnanec nebo OSVČ. Dr. Bernardy pozval všechny zúčastněné na přednášky Stephena Warea – bývalého prezidenta britské veterinární komory a koordinátora a děkana postgraduálních praxí v UK, který bude na toto téma přednášet 10. dubna na půdě VFU a 12. dubna v Hradci Králové u příležitosti akce VETfair.

Dominantou jednání byl pozitivně vnímaný počin děkana ve snižujících se počtech absolventů jedné z fakult, jednání však neposunulo vzájemné pozice obou stran o nějaký významný kus, nicméně je nutné přiznat, že byla snášena fakta, což není při jednání na půdě almy mater vůbec samozřejmé. Zdá se, že se v určitých záležitostech díváme na realitu každý z jiného zorného úhlu, ale kde není průsečík zájmů, nelze ani očekávat opak. Rovněž některá spíše sebechvalná sdělení jsou poněkud obtížně akceptovatelná; samostatná cvičení laparoskopických technik a trojité osteotomie pánve poněkud blednou ve světle neznalostí prostých vakcinačních schémat, ať už pregraduálních praktikantů či čerstvých absolventů.

 
Jan Bernardy, Karel Daniel, Martin Grym