Komora veterinárních lékařů České republiky

Pozor na dovozy některých zájmových zvířat

Informace ze státní veterinární správy

Pozor na dovozy některých zájmových zvířat

V případě, že jde o zvíře uvedené na rozsáhlém seznamu CITES, nebo o turistické suvenýry vyrobené z takovýchto zvířat, vystavuje se turista nebezpečí, že mu bude vše zabaveno, zaplatí pokutu a ještě může být pravomocně odsouzen.

CITES je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou na seznamu. (www.cites.org).

Kdo chce z ciziny nějaké zvíře dovézt, musí se předem informovat o veterinárních podmínkách dovozu do EU, tj. i ČR na Státní veterinární správě ČR. Tyto veterinární podmínky dovozu (veterinární osvědčení) se totiž v některých případech týkají i dovozu zvířat pro zájmový chov. Musejí být potvrzeny úřední veterinární autoritou země původu. Jde-li o “citesové” zvíře, musí mít člověk i povolení pro vývoz z příslušné země a také doklad o legálním nabytí zvířete nebo výrobku z něj. A od nás ještě dovozní povolení z našeho ministerstva životního prostředí, které se vydává na základě vývozního povolení země vývozu. V Česku pak musí majitel zvíře podléhající registraci také zaevidovat u příslušného krajského úřadu.

Více informací lze zjistit na stránkách České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz).

Dovoz ze zemí mimo EU

Podmínky dovozu řeší nařízení Rady č. 338/97 (ES) – jeho prováděcí pravidla jsou stanovena nařízením Komise č. 865/2006 (ES). K dovozu exemplářů z přílohy A a B, dle nařízení Komise (ES) č. 1332/2005, je nutné vývozní povolení CITES ze země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU. Při dovozu exemplářů z přílohy C a D, (opět nařízení č. 1332/2005), je nutné při vstupu do EU na celním úřadě vyplnit formulář Oznámení o dovozu (formuláře jsou k dispozici na celním úřadě), při dovozu exempláře z přílohy C ze země, která jej zařadila do seznamu CITES, je nutné i vývozní povolení ze země původu.

V některých případech je možné dovoz neživých exemplářů z přílohy B (výrobky, suvenýry, lovecké trofeje aj.) považovat za dovoz osobního charakteru, pak stačí pouze vývozní povolení ze země původu (bližší informace lze získat na Ministerstvu životního prostředí).

Zákazy dovozu do EU

Pro některé CITES druhy platí zákaz dovozu na území EU – viz nařízení Komise (ES) č. 605/2006. Dovoz takových exemplářů do EU není přípustný a to ani v případě, že země původu povolí jejich vývoz.

Pokud má někdo úmysl dovézt živé živočichy (či rostliny nebo výrobky z nich), musí se informovat před odjezdem na Ministerstvu životního prostředí, zda nepodléhají Úmluvě CITES a jaké jsou podmínky pro jejich legální dovoz.

Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU sice není považován za dovoz a vývoz. nejsou nutná povolení, ale v rámci EU platí některá omezení:

Zákaz komerčního využívání

Druhy z přílohy A je zakázáno jakkoli komerčně využívat. V některých případech lze udělit výjimku.

Volně obchodovatelné druhy A

Zákaz komerčního využívání druhů A neplatí pro uměle vypěstované rostliny, starožitnosti a běžně chované druhy ptáků (seznam viz. příloha příloha X nařízení Komise (ES) č. 865/2006).

Je zakázáno komerčně využívat i druhy z přílohy B, tento zákaz neplatí pro exempláře, které byly získány legálním způsobem. S legálně získanými exempláři B se v EU smí obchodovat volně.

Přemístění exemplářů CITES v rámci EU

Přemístěním je míněn jakýkoli přesun exempláře po EU. Pokud se týká exempláře druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo určení, je nutné požádat o povolení k přemístění. Toto povolení v ČR uděluje Ministerstvo životního prostředí. U odchovaných exemplářů a exemplářů druhů z jiných příloh se toto povolení nevyžaduje.

Bližší informace týkající se ochrany “citesových” zvířat při dovozu www.cizp.cz, www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Komora veterinárních lékařů České republiky