Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla penzijního a životního pojištění

   Daňová poradna

Pravidla penzijního a životního pojištění

Platby penzijního a životního pojištění mohou sloužit jako prostředek určité daňové optimalizace u provozovatelů privátních veterinárních praxí a současně jako stimulační faktor pro zaměstnance v případě, že jim na toto pojištění bude přispívat.

Vymezení pojmů:

Penzijním pojištěním je míněno penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Životním pojištěním je míněno soukromé životní pojištění.

Penzijní pojištění

1. Pojistné zaplacené za poplatníka – provozovatele privátní veterinární praxe (veterinárního lékaře)

Dle § 15 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění lze od základu daně na zdaňovací období odečíst platbu příspěvků poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období, sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč.

Příklad č. 1

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. A zaplatil v roce 2005 na penzijní připojištění 18 000 Kč v 12ti měsíčních splátkách po 1 500 Kč.

Od daňového základu odečte částku 12 000 Kč (18 000 Kč skutečně zaplacených minus 6 000 Kč, o které je nutno částku snížit dle zákona o daních z příjmů).

Příklad č. 2

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. B zaplatil v roce 2005 na pezijní připojištění 30 000 Kč v 12ti měsíčních splátkách po 2 500 Kč. Od daňového základu odečte částku 12 000 Kč, neboť je to maximum, které lze dle zákona o daních z příjmů uplatnit.

Příklad č. 3

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. C si začal platil penzijní připojištění od 1. července 2005 v měsíčních splátkách ve výši 1 000 Kč. Protože v roce 2005 zaplatil celkem 6 000 Kč, nemůže si žádný odpočet od daňového základu daně z příjmů uplatnit.

Upozornění:

Splnění podmínek pro uplatnění odpočtu prokazuje poplatník kopií smlouvy, pokud nebyla tato smlouva již dříve u správce daně založena, a potvrzením penzijního fondu o zaplacených částkách na toto pojištění. Jedná se o povinné přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

2. Pojistné zaplacené za zaměstnance

Z pohledu provozovatele privátní veterinární praxe problematiku řeší § 24 odst. 2 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, dle kterého výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů je také příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, maximálně však do výše 3 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo jeho část.

Provozovatel privátní veterinární praxe může tedy příspěvek na penzijní připojištění za svého zaměstnance uplatnit do daňově uznatelných výdajů tehdy, nepřesáhne-li úhrnu 3% jeho hrubé mzdy za zdaňovací období. Posuzuje se za každého zaměstnance samostatně.

Příklad č. 4

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. D vyplácí svému zaměstnanci měsíční hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč. Roční úhrn jeho hrubé mzdy je tedy 180 000 Kč. Současně mu přispívá měsíčně částkou 400 Kč (4800 Kč ročně) na penzijní připojištění.

Vzhledem k tomu, že příspěvek ve zdaňovacím období nepřevyšuje 3% hrubé mzdy (3% z 180 000 Kč je 5 400 Kč), je celý příspěvek ve výši 4 800 Kč pro provozovatele privátní veterinární praxe daňově uznatelným výdajem.

Příklad č. 5

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. E vyplácí svému zaměstnanci měsíční hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč. Roční úhrn jeho hrubé mzdy je tedy 180 000 Kč. Současně mu přispívá měsíčně částkou 1 000 Kč (12 000 Kč ročně) na penzijní připojištění.

Vzhledem k tomu, že příspěvek ve zdaňovacím období převyšuje o 6 600 Kč 3% hrubé mzdy (3% z 180000 Kč je 5 400 Kč), je daňovým výdajem provozovatele privátní veterinární praxe pouze částka 5 400 Kč. Částka 6 600 Kč je výdajem daňově neuznatelným.

Příklad č. 6

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. F vyplácí svému zaměstnanci měsíční hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč. Současně mu přispívá měsíčně částkou 400 Kč (4800 Kč ročně) na penzijní připojištění. Zaměstnanec však v průběhu roku onemocněl, takže roční úhrn jeho hrubé mzdy je pouze 150 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že příspěvek ve zdaňovacím období převyšuje o 300 Kč 3% hrubé mzdy (3% z 150000 Kč je 4 500 Kč), je daňovým výdajem provozovatele privátní veterinární praxe pouze částka 4 500 Kč. Částka 300 Kč je výdajem daňově neuznatelným.

3. Zaměstnanec

Dle § 6 odst. 9 písm u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění je od daně z příjmů fyzických osob za závislé činnosti osvobozen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, maximálně však do výše 5 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (pro zjednodušení hrubá mzda).

Důležité upozornění:

Způsob, který se použije pro posouzení zdanitelného příjmu zaměstnance, je odlišný od způsobu posuzování daňové účinnosti výdajů provozovatele privátní veterinární praxe.

1. Liší se procento

5 % osvobozených od daně u zaměstnance

3 % daňových výdajů u provozovatele privátní veterinární praxe

2. Liší se frekvence ( období ) u zaměstnance každý měsíc u zaměstnavatele pouze jedenou za rok

Příklad č. 7

Zaměstnanec pracuje v privátní veterinární praxi MVDr. D (příklad č. 4). Jeho hrubá měsíční mzda činí 15 000,-Kč. Měsíční příspěvek na penzijní připojištění je 400,- Kč.

Vzhledem k tomu, že příspěvek nečiní více než 5% hrubé mzdy (5% z 15 000 Kč je 750 Kč), je tento příjem ve výši 400 Kč pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

Příklad č. 8

Zaměstnanec pracuje v privátní veterinární praxi MVDr. E (příklad č. 5). Jeho hrubá měsíční mzda činí 15 000,-Kč. Měsíční příspěvek na penzijní připojištění je 1 000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že příspěvek převyšuje o 250 Kč 5% hrubé mzdy (5% z 15 000 Kč je 750 Kč), stává se částka 250 Kč součástí zdanitelného příjmu (mzdy) zaměstnance.

Příklad č. 9

Zaměstnanec pracuje v privátní veterinární praxi MVDr. F. (příklad č. 6). Zaměstnanec byl celý měsíc v pracovní neschopnosti a byly mu vypláceny pouze nemocenské dávky (hrubá mzda se prakticky rovnala nule).

Provozovatel privátní veterinární praxe mu však i v tomto měsíci přispěl na penzijní připojištění částkou 400 Kč.

Celý příspěvek ve výši 400 Kč je zdanitelným příjmem zaměstnance. Při zohlednění základní odčitatelné položky, která činí 3 170 Kč měsíčně, je základ daně roven nule.

Životní pojištění

Pojistné zaplacené za poplatníka – provozovatele privátní veterinární praxe (veterinárního lékaře)

Dle § 15 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.

Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné, a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Tento poněkud nesrozumitelný text lze při nutném zjednodušení reprodukovat zhruba následovně:

1. Pojistná smlouva musí splňovat podmínku výplaty pojistného plnění až po 60ti kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60ti let pojištěného.

2. V případě pojistné doby od 5ti do 15ti let musí sjednaná pojistná částka činit minimálně 40 000 Kč. Je-li pojistná doba delší než 15 let, minimálně 70 000 Kč.

3. Maximální částka, kterou lze za zdaňovací období odečíst, je 12 000 Kč od základu daně i v případě, že má provozovatel NZZ více pojistných smluv.

4. Při nedodržení podmínek nárok na uplatnění odpočtu zaniká. Částky, o které byl v předchozích zdaňovacích obdobích základ daně snížen, budou dodaněny v § 10 jako ostatní příjem a to v tom zdaňovacím období, kdy k porušení podmínek došlo.

Příklad č. 10

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. A zaplatil v roce 2005 na životní pojištění celkem 12 000 Kč, v 12ti měsíčních splátkách po 1 000 Kč.

Od daňového základu odečte celou částku 12 000 Kč.

Příklad č. 11

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. B zaplatil v roce 2005 na základě uzavřených smluv na životní pojištění 12 000 Kč jedné pojišťovně a 12 000 Kč druhé pojišťovně, tedy celkem 24 000 Kč.

Od daňového základu odečte částku 12 000 Kč, neboť je to maximum, které lze uplatnit.

Příklad č. 12

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. C se rozhodl k 30. 6. 2005 zrušit svoji smlouvu o životním pojištění.

Pojistné zaplacené v průběhu roku 2005 bude daňově neuznatelným výdajem.Protože v letech 2003 a 2004 uplatnil vždy 12 000 Kč jako odpočitatelnou část základu daně, musí v daňovém přiznání za rok 2005 částku 24 000 Kč uvést jako ostatní příjem v § 10.

Upozornění:

Splnění podmínek pro uplatnění odpočtu prokazuje poplatník kopií smlouvy, pokud nebyla tato smlouva již dříve u správce daně založena, a potvrzením pojišťovny o zaplacených částkách na toto pojištění. Jedná se o povinné přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

1. Pojištění zaplacené za zaměstnance

Z pohledu provozovatele privátní veterinární praxe problematiku řeší § 24 odst. 2 písm. zo) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, dle kterého výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů je také pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, maximálně však v úhrnu za jednoho zaměstnance do výše 8 000 Kč za zdaňovací období nebo jeho část za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

Posuzuje se za každého zaměstnance samostatně.

Příklad č. 13

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. D přispěl svému zaměstnanci na jeho pojištění částkou 8 000 Kč za kalendářní rok 2005.

Zaplacené pojistné v celé této výši 8 000 Kč je pro provozovatele privátní veterinární praxe daňově uznatelným výdajem.

Příklad č. 14

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. E přispěl svému zaměstnanci na jeho pojištění částkou 12 000 Kč za kalendářní rok 2005.

Daňovým výdajem bude pouze zaplacené pojistné ve výši 8 000 Kč. Částka 4 000 Kč bude pro provozovatele privátní veterinární praxe výdajem daňově neuznatelným.

Příklad č. 15

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. F. zaměstnává dva zaměstnance. Jednomu uhradil příspěvek na životní pojištění ve výši 10 000 Kč, druhému ve výši 5 000 Kč.

Přesto, že celkem uhrazené pojistné limitní částku pro dva zaměstnance nepřekročilo, ta činí 16 000 Kč, daňově uznatelným výdajem bude pro provozovatele privátní veterinární praxe pouze částka 13 000 Kč. Zákonem stanovené maximum je nutné posuzovat pro každého zaměstnance samostatně. Vzhledem k tomu, že u jednoho byl limit o 2 000 Kč překročen, bude tato částka 2 000 Kč výdajem daňově neuznatelným.

2. Zaměstnanec

Dle § 6 odst. 9 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění jsou od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeny částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti (dále jen “soukromé životní pojištění”), na základě pojistné smlouvy sjednané zaměstnancem jako pojistníkem za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, maximálně však do výše 12 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí v případech, kdy má právo na plnění z těchto pojistných smluv pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoby určené podle § 817 občanského zákoníku, kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné.

Důležité upozornění:

U zaměstnance je od daně z příjmů osvobozen příspěvek na životní pojištění až do výše 12 000 Kč ročně u téhož zaměstnavatele.

U zaměstnavatele je daňově uznatelným výdajem pojistné na životní pojištění, zaplacené za zaměstnance maximálně do výše 8 000 Kč ročně za jednoho zaměstnance.

Příklad č. 16

Zaměstnanec pracuje v privátní veterinární praxi MVDr. E (příklad č. 14). Ten mu přispěl na jeho životní pojištění v roce 2005 částkou 12 000 Kč.

Celý tento příspěvek ve výši 12 000 Kč bude u zaměstnance příjmem od daně z příjmů fyzických osob osvobozeným.

Příklad č. 17

Provozovatel privátní veterinární praxe přispěl zaměstnanci na jeho životní pojištění v roce 2005 částkou 15 000 Kč.

Příspěvek ve výši 12 000 Kč bude u zaměstnance příjmem od daně z příjmů fyzických osob osvobozeným. Rozdílová částka ve výši 3 000 Kč bude součástí jejího zdanitelného příjmu.

Příklad č. 18

Zaměstnanec je zaměstnán u dvou zaměstnavatelů. Každý zaměstnavatel mu přispěl v roce 2005 na jeho životní pojištění částkou 12 000 Kč.

Celý tento příspěvek ve výši 24 000 Kč (2 x 12 000 Kč) bude u zaměstnance příjmem od daně z příjmů fyzických osob osvobozeným.

Dle právního stavu platnému pro zdaňovací období kalendářního roku 2005 zpracoval:

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056