Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad


8 – Pravidla pro pracovní cesty a

vyplácení cestovních náhrad

Pravidla pro pracovní

cesty a proplácení cestovních náhrad Komorou veterinárních lékařů ČR platí pro všechny

zaměstnance a členy KVL ČR.

Použité

zkratky a pojmy v textu:

Zaměstnanec

– dle zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném znění

Člen – zapsán v seznamu veterinárních lékařů KVL ČR

ZCN – Zákon č. 119/1992 Sb. o cestovních

náhradách v platném znění

ZPA –

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů v platném znění

1. Pracovní

cesty

K nařizování a

schvalování pracovních cest jsou oprávněni pracovníci odpovědní podle kompetenčního řádu, a

to:

 • předseda okresního

  sdružení schvaluje pracovní cestu členům OS

 • člen

  výboru OS schvaluje pracovní cestu předsedovi OS

 • předseda komise schvaluje pracovní cestu členům komise
 • viceprezident schvaluje pracovní cestu předsedům komisí nebo orgánu a prezidentovi KVL

  ČR

 • prezident schvaluje pracovní cestu předsedům

  komisí nebo orgánu a viceprezidentovi KVL ČR

2) Zaměstnanec i člen je povinen v souladu se ZCN § 21 odst. 3) do deseti pracovních

dnů po dni ukončení pracovní cesty předložit písemné doklady potřebné k vyúčtování pracovní

cesty a též vrátit nevyúčtovanou zálohu a předložit zprávu o vykonané pracovní

cestě.

3) KVL ČR je povinna v

souladu se ZCN § 21 odst. 4) do deseti pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů

provést vyúčtování pracovní cesty zaměstnance nebo člena a uspokojit jeho nároky.

4) Stanovení povinnosti použít havarijně

pojištěné soukromé vozidlo

5)

Stanovení způsobu zajištění pojištění léčebných výloh při zahraničních pracovních

cestách.

6) Stanovení postupu

při používání kreditních karet

2. Tuzemské pracovní

cesty

1)

Soukromý automobil zaměstnance KVL ČR a člena KVL ČR

K dopravě bude použit soukromý

automobil zaměstnance nebo vlastní (soukromý) automobil člena KVL ČR, který není v obchodním

majetku pro podnikání.

Náhrada dle

ZCN bude vyplacena na základě řádně vyplněného cestovního příkazu, který bude obsahovat

minimálně tyto náležitosti:

Jméno,

příjmení, titul, typ vozidla, kubaturu vozidla, SPZ. Sazba a výše náhrady za každý 1 km jízdy

se opírá o podmínky a limity stanovené ZCN, tj. základní náhrada za 1 km + náhrada za

spotřebované pohonné hmoty daného vozidla. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty přísluší ve

výši vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotřeby pohonné hmoty vozidla, zaokrouhlená matematicky

na jedno desetinné místo. Jako příloha bude přiložena kopie velkého technického průkazu,

účtenka za čerpá

PHM. Pokud bude účtenka chybět, bude uvedena průměrná cena pohonné hmoty dle Vyhlášky

Ministerstva práce a sociálních věcí v platném znění.

2) Firemní automobil člena KVL

ČR

Pro pracovní cestu bude

použit automobil v obchodním majetku jiného subjektu. KVL ČR musí být vyúčtováno použití

vozidla při přepravě, a to s ohledem na ustanovení § 23 odst. 7 ZDP. Výše účtované sazby je

stanovena samostatnou přílohou této směrnice. Plátce DPH uplatní sazbu DPH

5%.

Vyúčtování bude provedeno následujícím

způsobem:

”Použití vozidla při přepravě dle zatřídění SKP 6023, a to:

– jméno a příjmení, titul
– typ vozidla, kubatura vozidla, SPZ
– datum, odkud-kam, účel
– počet km
– cena za

km 7,-Kč.
– cena celkem ”.

Náhrada bude vyplacena na základě řádně vystaveného účetního (daňového dokladu), který

bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

3)

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší

stravné ve výši:

– 69,-

, trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin
– 105,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin, nejvýše však 18 hodin
– 163,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

4) Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na

pracovní cestě bezplatné stravování, stravné se úměrně krátí, a to:

o 20 % za snídani
– o 40 % za každé poskytnuté

jídlo, které má charakter oběda nebo večeře

3. Zahraniční pracovní cesty

1) Soukromý automobil zaměstnance KVL ČR a člena KVL ČR

Náhrada bude vyplacena na základě řádně

vyplněného příkazu na zahraniční pracovní cestu, který bude obsahovat minimálně tyto

náležitosti:

Jméno, příjmení, titul,

bydliště, cílový stát, místo pobytu, účel cesty, čas nástupu na cestu, čas překročení hranice,

příjezd, zálohu uvedenou v cizí měně.

Nárok na stravné ve výši 100% stanovené Vyhláškou Ministerstva financí v platném znění

a nárok na kapesné ve výši 40% stravného, stanoveného Vyhláškou Ministerstva financí v platném

znění. Další nároky jako ubytování, taxi budou doloženy účtenkami. Je-li zabezpečeno bezplatné

stravování (včetně snídaní v ceně ubytování), je nutné stravné krátit v poměru

snídaně/oběd/večeře 20%/40%/40%.

V případě poskytnutí nižší zálohy doplácí KVL ČR

nároky v české měně.

Pro uplatnění

náhrad za používání silničních motorových vozidel se použijí příslušná ustanovení bodu

2.1).

2) Firemní automobil člena KVL ČR

Náhrada bude vyplacena na základě řádně vyplněného příkazu na

zahraniční pracovní cestu, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:

Jméno, příjmení, titul, bydliště, cílový stát,

místo pobytu, účel cesty, čas nástupu na cestu, čas překročení hranice, příjezd, zálohu

uvedenou v cizí měně.

Nárok na stravné ve výši 100% stanovené Vyhláškou

Ministerstva financí v platném znění a nárok na kapesné ve výši 40% stravného, stanoveného

Vyhláškou Ministerstva financí v platném znění. Další nároky jako ubytování, taxi budou

doloženy účtenkami. Je-li zabezpečeno bezplatné stravování (včetně snídaní v ceně ubytování), je nutné

stravné krátit v poměru snídaně/oběd/večeře 20%/40%/40%.

V případě poskytnutí nižší zálohy doplácí KVL ČR nároky v české

měně.

Pro uplatnění náhrad za

používání silničních motorových vozidel se použijí příslušná ustanovení bodu 2.2). Fakturované

náklady v souvislosti se zahraniční služební cestou nepodléhají DPH.

3) Zaměstnavatel je povinen poskytnout

zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě zálohu v cizí měně v rozsahu a ve výši podle

předpokládané doby trvání a podmínek zahraniční pracovní cesty pouze v případě, že o ni

zaměstnanec požádá. Tato výše poskytnuté zálohy se přepočte kurzem vyhlášeným ČNB nebo

přepočítacím poměrem a to ke dni vydání finančního obnosu.

4) Stravné v cizí měně určí zaměstnavatel ze

základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni

nejvíce času. Výše stravného je poskytnuta v plné výši pokud pracovní cesta trvá v kalendářním

dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba 12 a méně hodin, přísluší zaměstnanci stravné v cizí

měně ve výši, která se určí násobkem dvanáctiny poloviční výše základní sazby stravného v cizí

měně a počtu celých hodin zahraniční pracovní cesty strávených mimo území České

republiky. Za dobu

zahraniční pracovní cesty strávenou mimo území České republiky, která trvá méně než 1 hodinu,

stravné v cizí měně nepřísluší. V takovém případě se tato doba připočte k době trvání pracovní

cesty na území České republiky.

5)

Vyúčtování zahraniční pracovní cesty se sníží o hodnotu poskytnuté zálohy. Částku, o kterou byla záloha při

zahraniční pracovní cestě vyšší, než činí nároky zaměstnance, vrací zaměstnanec zaměstnavateli

v měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční

pracovní cestě nižší, než činí nároky zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci buď v

české měně přepočtem vyhlášeným ČNB nebo přepočítacím poměrem a to ke dni data vyúčtování

zahraniční pracovní cesty nebo v měně, kterou si zaměstnanec se zaměstnavatelem předem

dohodne.

6) Při poskytování náhrad

za používání silničních motorových vozidel podle bodu 3.1) a 3.2) přísluší zaměstnanci při

zahraniční pracovní cestě náhrada za pohonné hmoty v cizí měně za kilometry ujeté v

zahraničí nad 350 km.

4. Ostatní

Nedílnou součástí cestovního příkazu přijatého k proplacení je zápis z

jednání komise nebo jiného orgánu Komory, ke kterému je vázána pracovní cest nebo stručná

charakteristika důvodu a místa jednání s podpisem pracovníka odpovědného podle kompetenčního

řádu, který nařídil pracovní cestu a schválil její proplacení z příslušné kapitoly rozpočtu.

KVL ČR.

V případě, že by byla

vyplacena odměna na základě smlouvy o vytvoření díla dle ZPA, jsou účelně vynaložené náklady

(např. doprava) součástí ceny služby.

Při kontrolním zjištění nepravdivých údajů uvedených v cestovních příkazech bude

postupováno v souladu s ustanoveními Zákoníku práce o škodách (spoluodpovědnost i odpovědného

pracovníka).


Komora
veterinárních lékařů ČR, Palackého 1-3, Brno, 612 42

VYÚČTOVÁNÍ
ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY 2003

Země: m
m

Zkratka
měny:
m

Účastník
služební cesty:
m
Spolucestující: m
Místo
jednání:
m
Účel
cesty:
m

m
Datum:
m m
Zahájení
cesty dne:
m
v
m
hod
Překročení
hranice ČR (odlet) dne:
m
v
m
hod

m
Datum:
m m
Překročení
hranice ČR (přílet) dne:
m
v
m
hod
Ukončení
cesty dne:
m
v
m
hod

Způsob
dopravy:
Uskutečnila
se zahraniční služební cesta do více států?
m
V
případě, že ano, je nedílnou přílohou rozpis průběhu pracovní cesty
(datum, hodina,místo).

Zahraniční
část cestovních náhrad

měna
Základní
sazba stravného v cizí měně pro danou zemi:
m m

m
Počet
poskytnutých jídel
m
Dny
počet
dnů
počet
hodin
stravné
snídaně
oběd
večeře
Celkem
Měna
den
zahájení prac.cesty
m m m m m m m m
dny
cesty delší 12 h/den
m
x
m m m m m m
den
ukončení prac.cesty
m m m m m m m m
celkem
stravné
m m m m m m m
kapesné
ve výši 40 % stravného
m m
úprava
kapesného (+/-)
m m
Celkem
stravné a kapesné v cizí měně
m m

OSTATNÍ
VÝDAJE PODLE MĚN (strvrzenky jsou přílohou)
Měna Částka Kurs
Celkem
Měna
m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m
Celkem
ostatní výdaje v cizí měně
m m
Celkem
vyúčtováno v cizí měně
m m


Tuzemská
část cestovních náhrad

m
Počet
poskytnutých jídel
m m
Stravné počet
dnů
m zákl.limit
snídaně
oběd
večeře
Celkem
Měna
5-12
hodin
m x
70,00
m m m m
CZK
12-18
hodin
m x
107,00
m m m m
CZK
18
a více hodin
m x
166,00
m m m m
CZK
Celkem
stravné a kapesné v CZK
m
CZK

OSTATNÍ
VÝDAJE PODLE MĚN (stvrzenky jsou přílohou)
Celkem
Měna
m m
CZK
m m
CZK
m m
CZK
m m
CZK
m m
CZK
m m
CZK
m m
CZK
m m
CZK
m m
CZK
m m
CZK
Celkem
ostatní výdaje
m
CZK

AUV

SPZ m

Druh
vozu
m
Druh
PHM
m

průměr.
spotřeba
L
m
Cena
PHM
CZK
m
sazba
CZK
m
sazba
+ 3,40
CZK
m
vzdálenost
km
km
m
Celkem
jízdné
CZK
m


VYÚČTOVÁNÍ
ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY 2003Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

Od:20.03.2019
Do:20.03.2019
Místo:Opava, Rybí trh 16, Gustissimo
Příhláška:Odkaz na přihlášku
Problematika malých přežvýkavců
Od:22.03.2019
Do:22.03.2019
Místo:Odry, Zámecká 8, areál PHRAMED, s.r.o.
Rentgenologie hrudní dutiny v příkladech a kazuistikách
Od:23.03.2019
Do:23.03.2019
Místo:Nitra
Příhláška:Odkaz na přihlášku

Zvýhodněná inzerce

07.03.2019
Zvýhodněná inzerce

Majitel veterinární kliniky v Trutnově (důchodového věku) přijme veterinární lékařku/lékaře pro mladý kolektiv kliniky. Převaha práce na klinice, ale stále ještě cca 1500 krav a 50 koní na obvodě. Možnost bytu přímo na klinice. Kontakt: veterinar.sro@tiscali.cz

... přejít na inzerci
19.03.2019
Zvýhodněná inzerce

      

Síť veterinárních klinik VetPark  přijme do svého týmu lékaře / lékařku s praxí, i absolventa na plný i částečný úvazek pro veterinární kliniku v Brandýse nad Labem a Horních Počernicích. 

Nabízíme:

● vyjímečné platové ohodnocení: nástupní plat 37 tis. Kč / měsíc, lékař s praxí nástupní plat 50 tis. Kč / měsíc. Po zaškolení odměňování i na základě procent z obratu. Plat specialistů průměrně 80 tis. Kč / měsíc

● možnost bydlení v samostatném pokoji v lékařském bytě v Neratovicích zdarma (pouze úhrada služeb)

● služební vůz pro pracovní účely

● pro kmenové zaměstnance po odpracovaných pěti letech nárok na služební vůz dle vlastního výběru k osobním účelům

● 5 týdnů dovolené ( 200 hod.)

● nadstandartně vybavené pracoviště (CT-provoz již od roku 2006, RTG DR, USG, arthroskopie, endoskopie, laparoskopie) s možností profesního růstu

● zaškolení a dlouhodobou perspektivu ve firmě pod vedením odborníků

● příspěvky na další vzdělávání (proplácení seminářů a přednášek)

● další benefity ve formě proplácení části dovolených a zájezdů

● možnost uplatnění i dle Vaší specializace-vítáme zájem lékařů specialistů

Požadujeme:

● samostatný a zodpovědný pracovní přístup

● profesionální vystupování

● empatické jednání se zákazníky a dobré komunikační schopnosti

● časovou flexibilitu

● praxe a řidičský průkaz výhodou

Pokud Vás uvedená pozice zaujala, zašlete, prosím, životopis na e-mail: hermanova@vetpark.cz. Děkujeme.

... přejít na inzerci