Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Předvánoční koulení

  Časopis Zvěrokruh 1/2019
     Z činnosti komory


Leoš Grejcar

Předvánoční besídka OS Plzeň

V dostatečném předstihu jsme pro jednání našeho plzeňského sdružení rezervovali námi oblíbenou profibowlingárnu v Třemošné. Bohužel blahobytem postižená společnost ovlivnila i provoz této restaurace. Proto nás majitel požádal o shovívavost, neboť se mu jeho pracovní kolektiv z dvanácti lidí ztenčil na sedm věrných pracovníků. Inu pracovitý a loajální zaměstnanec začíná být kriticky ohrožený živočich v českých zemích a naše přehřívající se ekonomika by si zasloužila jednu maličkou ozdravnou krizičku, aby si lidé vážili svého zaměstnání a měli v úctě svého poskytovatele výplaty. Proto jsme respektovali současnou situaci a naše jednání jsme neprodlužovali do pozdních nočních hodin. Tým slušivých číšníků a servírek se o nás staral s neutuchajícím zájmem, což bylo vidět na blažených tvářích účastníků a na konečném účtu, kterým jsme dostatečně optimalizovali komorový rozpočet na stránce výdejové. Úderem osmé hodiny se začaly zaplňovat prostory bowlingárny promrzlými účastnicemi a účastníky naší veterinární besídky, neboť rtuť teploměru poklesla pod bod mrazu. Naštěstí vločky sněhu zůstaly v záloze a nepřivodily kalamitu. Souhra těchto faktorů v konečném výsledku znamenala rekordní 23% účast členů s 65% převahou samčího pohlaví.

Po rychlém přivítání, stanovení občerstvovacích pravidel a seznámení s programem se spustily prezentace vážených firem. Touto cestou jim děkujeme za finanční a morální podporu našeho jednání. Náš dík patří MVDr. Romaně Beránkové (BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.), Mgr. Barboře Bláhové (odborná veterinární konzultantka společenských zvířat Intervet s. r. o.), Barboře Heliové (odborná zástupkyně Bioveta a. s.), MVDr. Ladislavovi Křustekovi (product manager Bioveta a. s.), Ing. Janu Šípkovi (Krematorium zvířat Praha), MVDr. Petronele Tančekové (veterinary teritory manager Hills Pet Nutrition s. r. o. ) a Martinu Moravcovi ze společnosti Petline, s. r. o.


AKTUALITOU NAŠÍ PLZEŇSKÉ KOTLINY SE STALO VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VETERINÁRNÍ ČINNOSTI V PLZEŇSKÉM ÚTULKU

Na našem jednání jsme uctili památku kolegy MVDr. Petra Fictuma, Ph.D., který nečekaně opustil naše řady. Proto jsme odhlasovali doporučení ekonomické komisi KVL ČR mimořádně čerpat ze sociálního fondu ve prospěch Petrových nezaopatřených dětí. Jsem velice potěšen, že podnět k čerpání podal náš člen v představenstvu KVL ČR "plzeňský Che Guevara" - Honza Pokorný. Držíme mu proto všichni palce, aby se mu jeho počin v představenstvu uskutečnil k oboustranné spokojenosti. Ve stručnosti jsem informoval naši členskou základnu o plánovitém čerpání našich komorových zdrojů.

Náš vážený host MVDr. Richard Bílý Richard ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, zástupce místně příslušné státní veterinární správy, nás informoval o aktuálním dění v našem regionu. Sličná prezidentka nás informovala o průběhu komorového sněmu v Darovanském dvoře a pozvala na připravované komorové události v roce 2019 (Veterinární ples 12. ledna, Vemeeting 27.-29. září a sněm KVL ČR v Mikulově 16. listopadu).

Aktualitou naší plzeňské kotliny se stalo veřejné výběrové řízení veterinární činnosti v plzeňském útulku. Touto cestou blahopřejeme Městské policii Plzeň, že v našich řadách objevila nejlevnějšího veterináře - dále jen poskytovatele veterinární péče. Tento kolega bude zajišťovat kompletní veterinární péči o všechna opuštěná a nalezená zvířata v pracovních dnech od 7 do 19 hodin. V případě nutnosti pohotovost s dojezdem do jedné hodiny. Plzeňský útulek má kapacitu asi 20 koček (maximálně 30 kusů) a 130 psů. Ve stručnosti si dovolím zasvětit čtenáře do této zajímavé problematiky. Nájem nevybavené ordinace v útulku asi 25 700 Kč ročně (500 Kč/metr čtvereční/rok o výměře 41,4 metru = 20 700 Kč holonájem), kde nesmí vykonávat veterinární činnost pro soukromé účely, tzn. nesouvisející s předmětem veřejné zakázky.

Kompletní veterinární péčí se rozumí:

Vyšetřování a ošetřování, stanovení diagnózy, léčení a chirurgické zákroky. U zvířat přijatých do karanténní péče a do útulku a související činnosti, zejména:

- Provádění potřebné léčby u nemocných a zraněných zvířat s ohledem na závažnost poranění a průběhu nemoci, včetně kontroly výživného a zdravotního stavu všech zvířat umístěných v karanténě a v útulku.

- Kastrace a sterilizace odchycených toulavých psů a koček umístěných v útulku v závislosti na jejich zdravotním stavu a chování.

- Provádění eutanasie pouze ze zákonem stanovených důvodů a pořizování odpovídajících zápisů o takovém úkonu.

- Zajištění odborné likvidace zvířete, v případě úhynu nebo utracení zvířete (v průběhu i mimo karanténní péči a to i v případě zajištění kadáveru pracovníky útulku).

- Provádění klinických vyšetření při příjmu a výdeji zvířat v karanténní péči, kontroly zdravotního stavu, vakcinace.

- Zajištění nepřetržitého příjmu a denního výdeje zvířat z karanténní péče do útulku.

- Zajištění průběžné dodávky, skladování veterinárních léčiv, klinických diet, speciálního krmiva, zdravotnického materiálu apod. Zodpovídá za dodržování expiračních lhůt a zdravotní nezávadnost.

- Čipování zvířat v souladu s příslušnými právními předpisy a předpisy Statutárního města Plzeň.

- Asistence pracovníkům útulku při odchytu zvlášť agresivních a nebezpečných zvířat na území statutárního města Plzeň či na území města Starý Plzenec, Chotíkov a Třemošná.

- Provádění veterinární preventivní činnosti zvířat v útulku s ohledem na aktuální nákazovou a zdravotní situaci v útulku a na území města Plzeň.

- Zajištění odborné likvidace veškerého lékařského odpadu, který vznikne při činnosti v útulku.

- Poskytování veterinární péče pro služební psy - pravidelné vakcinace a odčervení, periodické zdravotní prohlídky, ošetření poraněných služebních psů, dodání standardní lékárničky pro psy.

- Vést a předávat o veterinární činnosti příslušnou dokumentaci (zdravotní dokumentace, přehled vykonávaných veterinárních úkonů, zápisy o provedených kontrolách péče o zvířata, přehled o dodaných a aplikovaných léčivech, klinických dietách, speciálním krmivu, veterinárním a zdravotnickém materiálu) v souladu s platnou legislativou, aktuálně účinnou instrukcí a pokyny zadavatele.

- Veterinární a finančně náročnější chirurgické zákroky a léčebné postupy předem konzultovat s vybraným pracovníkem útulku.

- Pravidelně školit pracovníky útulku o veterinární problematice.

- Umožnit provést audit veterinárních úkonů revizní komisí KVL ČR.

Úhrada za poskytnuté služby a související dodávky bude poskytována na základě celkového měsíčního vyúčtování a předložení faktury podle smluvních platebních podmínek. Náklady na dopravu veterinárního lékaře a čas strávený na cestě nebudou hrazeny a budou prováděny na náklady veterinárního lékaře.

Ceny s DPH, které zvítězily, jsou následující:

Opakované vyšetření 170 Kč pes, 152 Kč kočka.

Aplikace léčiv 37 Kč.

Injekční aplikace 37 Kč.

Vakcinace 158 Kč.

Anestezie 291 Kč.

Chirurgické ošetření rány 303 Kč.

Kastrace psa 968 Kč.

Kastrace feny 1815 Kč.

Kastrace kocoura 363 Kč.

Kastrace kočky 726 Kč.

Vyšetření biochemické, hematologické + interpretace 472 Kč.

Čipování psů 448 Kč.

Celodenní péče v karanténě 182 Kč.

Marže na léky 10% (minimální byla určena 1% a maximální 20%).

Předpokládané hodnota činí 5000000 Kč na dobu 4 let.

Smluvní pokuta 10000 Kč za každý zjištěný případ.

Jsem poctěn, že jsem měl možnost s kolegou - vítězem tohoto výběrového řízení, telefonicky hovořit, kdy jsem mu jasně vysvětlil, jakou vlnu emocí ve mně vyvolalo jeho jednání. V roce 2005 se mi s velkým úsilím podařilo s kolegy vyjednat s Magistrátem Plzeň a jednotlivými městskými obvody cenu za čipování psů 500 Kč. Od té doby uplynulo hodně vody. Inflace úspěšně nahlodala tuto cenovou položku do ekonomicky vyhovujícího veterinárního úkonu, za který se nemusíme jako vysokoškolsky vzdělaní lidé stydět. Proto se modlím, aby vysoutěžená cena v plzeňském útulku neinspirovala ekonomické oddělení městských obvodů k zamyšlení, kde najít úsporu v rozpočtu a "skrouhnout" nám cenu za čipování plzeňských psů.

Naše jednání jsme ukončili pozváním na další setkání, které plánujeme ve vyhlášeném hotelu El-fish, ve čtvrtek 21. února příštího roku.

Leoš Grejcar - veterinární Václav Matěj Kramerius