Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Přesuny psích smeček

  Informace – zprávy – výzvy

Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

Tomu, kdo se p o návodu pídí:

Cestuje-li člověk, pes či sele,
musí mít lístek. Má? To je skvělé.
Dál má mít vyšetření, zvířat, lidí!
Tak do půl těla! A jen člověk se stydí…

… jako z románu Jacka Londona, poslední dvě zimy chovatelům severských sáňových psů přály

 

Kdo jede s více než pěti psy na výstavu, nebo na sportovní akci, například se smečkou severských sáňových psů, má na základě novelizace nařízení (ES) č. 998/2003 ve znění novely (ES) č. 388/2010, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, problém. Transport většího počtu než pěti zvířat se přesouvá do režimu obchodního transportu. (Bylo tak rozhodnuto ve snaze zabránit skrývání obchodní činnosti pod sportovní či chovatelské akce.)

Státní veterinární správa o této situaci v říjnu 2010 informovala komisi, která však změny v nařízení (ES) č. 998/2003 prozatím nepřipravuje. Problémy refl ektoval i Stálý veterinární výbor ve dnech 11. – 12. října 2010. Nicméně zmíněné předpisy platí.

Ovšem jisté řešení, jak vyjít poctivým chovatelům a účastníkům sportovních akcí vstříc, existuje. Pro zmírnění dopadu této novely vyšel v platnost nový typ veterinárního osvědčení pro cestování se psy, kočkami a fretkami na výstavy, soutěže, přehlídky a jiné podobné akce. Osvědčení bude vydávat místně příslušná krajská veterinární správa a bude platit na dobu čtyř měsíců nebo do data ukončení imunity proti vzteklině, pokud vyprší dříve než platnost certifi kátu.

Ovšem jisté řešení, jak vyjít poctivým chovatelům a účastníkům sportovních akcí vstříc, existuje

Před vydáním osvědčení je nutné získat potvrzení od soukromého veterinárního lékaře, 24 hodin před cestou, o klinickém vyšetření zvířete, při němž se prokáže, že zvíře je v dobrém zdravotním stavu a je schopno přepravy do místa určení. Na základě tohoto potvrzení a dalších doložených dokumentů, jako např. kopie registrace na sportovní události nebo soutěže, členství v kynologickém klubu nebo kynologické organizaci, vystaví krajská veterinární správa (popřípadě Městská veterinární správa v Praze) osvědčení.

Pokud tedy cesta se psy na závody bude trvat po dobu platnosti osvědčení, tj. čtyři měsíce, nemohou po majitelích psů veterinární lékaři v jiných členských zemích EU vyžadovat další dokumenty a vyšetření zvířat. Stejně tak při návratu do České republiky stačí toto platné osvědčení.

Rozhodnutí s novým certifi kátem je k dispozici i v systému TRACES pod č. 2010/684/ES

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz