Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Převod veterinární praxe (Ekonomický a daňový pohled)

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Posouzení daňových dopadů případného nákupu lékařské praxe u kupujícího

Pokračování z minulého čísla

Předpokládaný výchozí stav.

Pokud došlo ke koupi ordinace na základě smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dle ustanovení § 476 – § 488 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, pak přešlo na kupujícího vlastnické právo k podniku.

K pořízení veterinární praxe došlo smlouvou o prodeji podniku poplatníkem, který vede daňovou evidenci, a to za jednu pořizovací cenu. Pro uplatnění daňově uznatelných výdajů souvisejících s pořízením podniku je nutno s odvoláním na § 7b, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, stanovit cenu jednotlivých složek majetku a to v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a závazků.

Vlastní postup

Tento pro někoho ne zcela srozumitelný text je nejlépe vysvětlit na konkrétním příkladu. Předpokládejme, že kupující koupil veterinární praxi za 800 000 Kč. Součástí koupě byl i hmotný majetek. Hmotný majetek je nutno nechat ocenit a rozdíl rozpočítat do celkové kupní ceny

Veterinární lékař podnikající podle zvláštních předpisů kupuje praxi za 800 000 Kč na základě kupní smlouvy o prodeji podniku. Jedná se o smluvní cenu vycházející ze zpracovaného znaleckého posudku. Posudek byl zpracován metodou kapitalizovaných čistých výnosů. Součástí kupní ceny je jmenovitý seznam majetku – vybavení, zařízení a zásob, ale bez uvedení jakékoliv ceny (cena pořízení, sjednaná…). Předmětem převodu (prodeje) nejsou nemovitosti, majetková práva, peníze a ceniny. Pohledávky a závazky se předpokládají v nulové výši.

Pomineme-li některé, zcela zcestné názory, pak se nejčastěji objevují doporučení:

a) Převzít hmotný majetek v cenách dle daňové evidence prodávajícího a zbytek do 800 000 Kč bude goodwill, který se bude do daňově uznatelných výdajů promítat formou odpisů po dobu šedesáti měsíců.

Tento postup považuji za zcela neobhajitelný. Goodwill se po dobu 60 měsíců odepisuje účetně, daňově však po dobu 180 měsíců. Navíc odepisovat daňově rovnoměrně po dobu 180 měsíců se může týkat pouze těch poplatníků, kteří vedou účetnictví, a nikoliv těch, kteří vedou daňovou evidenci.

b) Nechat ocenit hmotný majetek a zbytek do 800 000 Kč bude kladný oceňovací rozdíl při koupi podniku, a ten bude zahrnut do výdajů, rovnoměrně během 180 měsíců. Tento postup by byl nepochybně správný, kdyby kupující lékař byl účetní jednotkou a vedl účetnictví.

Při vedení daňové evidence jej však nelze uplatnit.

Za jediný správný postup lze považovat pouze postup v souladu s §7 b odst. 3 (předposlední věta) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tzn. nechat ocenit hmotný majetek a zbytek do 800 000 Kč v poměrné výši mezi tento majetek rozpočítat.

Výsledek může mít např. následující podobu:

Ocenění movitého majetku (provedeno např. držitelem koncese na oceňování majetku pro podnik)

Dle znalce při stanovení výše ceny jednotlivých shora uvedených položek bylo přihlédnuto především k časovému, fyzickému a morálnímu opotřebení, aktuálním cenám stejného nebo obdobného zařízení a vybavení i výjimečnosti některých speciálních nástrojů a jejich dostupnosti na trhu. Oceňovatel při určení ceny vycházel, mimo jiné, i ze skutečnosti, že se jedná o prodej komplexního zařízení, vybavení a takového objemu a skladby zásob, které umožňují okamžité pokračování činnosti veterinární praxe bez jakéhokoliv omezení.

Pro stanovení přepočtené ceny jednotlivého hmotného majetku bylo použito koeficientu 5,2793084, po zaokrouhlení 5,28 (800 000 : 151 535). Přepočtená cena stojanové lampy vyšetřovací a ekologického čistícího přístroje přesáhla částku 40 000 Kč. Tento majetek bude daňově odepisován a odpisy za jednotlivé kalendářní roky budou zahrnuty do daňově uznatelných výdajů v daňovém přiznání jako tzv. započtené výdaje. Protože přepočtená cena tohoto majetku činí celkem 153 700 Kč, bude zbytek do 800 000 Kč, tedy 646 300 Kč, zahrnut do daňově uznatelných výdajů jednorázově v roce pořízení, pokud bude skutečně uhrazen. V případě splátek se bude jednat o daňový výdaj v okamžiku každé jednotlivé splátky. Majetek nad 40 000 Kč může být odepisován bez ohledu na to, zda byl uhrazen, či nikoliv, neboť na základě smlouvy o prodeji podniku se kupující lékařka stane vlastníkem v okamžiku podpisu smlouvy. Je na jejím zvážení, zda začne odepisovat v roce pořízení, případně v roce následujícím.

Poř.
číslo
Název oceňovaného majetku
Počet
ks
Cena podle
znalce v Kč
Cena podle
znalce v Kč
Přepočtená cena
v Kč
Přepočtená cena
v Kč
za 1 kus
celkem
za 1 kus
celkem
1. Sterilizátor horkovzdušný
1
6 500
6 500
34 450
34 450
2. Lampa bakteriocidní
1
5 700
5 700
30 210
30 210
3. Stojanová lampa speciální
vyšetřovací, halogenová
2
8 500
17 000
45 050
90 100
4. Solux
1
550
550
2 915
2 915
5. Tonometr rtuťový
2
550
1 100
2 915
5 830
6. Kontejner na biologický odpad
1
600
600
3 180
3 180
7. Optotipy
1
4 000
4 000
21 200
21 200
8. Garnýže
6
200
1 200
1 060
6 360
9. Záclony
6
150
900
795
4 770
10. Zrcadlo 40 x 50 cm
3
40
120
212
636
11. Stolek konferenční mořený
1
100
100
530
530
12. Odpadkový koš kovový
3
40
120
212
636
13. Instrumentační stolek odkládací, kovový
2
1 200
2 400
6 360
12 720
14. Stůl kancelářský
2
2 500
5 000
13 250
26 500
15. Křeslo manažerské
2
2 800
5 600
14 840
29 680
16. Skříň lékařská prosklená
2
3 500
7 000
18 550
37 100
17. Skříňka lékařská kovová
2
2 000
4 000
10 600
21 200
18. Kartotéka kovová 4zásuvková
4
1 200
4 800
6 360
25 440
19. Kartotéka kovová 2zásuvková
2
1 500
3 000
7 950
15 900
20. Hodiny nástěnné dřevěné
1
300
300
1 590
1 590
21. Radiopřijímač Tarantela
1
300
300
1 590
1 590
22. Lednice Elektrosvit 100 lt.
1
800
800
4 240
4 240
23. Stolek dřevěný pod sterilizátor
1
100
100
530
530
24. Rychlovarná konvice
1
400
400
2 120
2 120
25. Skříň šatní dvojdílná široká
4
250
1 000
1 325
5 300
26. Pohovka vyšetřovací
2
800
1 600
4 240
8 480
27. Instrumentační stolek kovový odkládací malý
1
600
600
3 180
3 180
28. Lavice bílá kuchyňská
1
100
100
530
530
29. Židle dřevěná čalouněná, mořená
10
150
1 500
795
7 950
30. Nádoba na úklid z umělé hmoty, speciální
1
100
100
530
530
31. Věšáková stěna předsíňová LKZ
1
400
400
2 120
2 120
32. Věšák kovový
2
300
600
1 590
3 180
33. Lavice kovová čalouněná, délka 2 m (čekárna)
5
2 000
10 000
10 600
53 000
34. Stolek kovový čtvercový s umakartovou deskou
1
400
400
2 120
2 120
35. Židle kovová koženková
4
200
800
1 060
4 240
36. Závěs látkový
1
150
150
795
795
37. Nástěnné hodiny QUARTZ
1
200
200
1 060
1 060
38. Křeslo
2
250
500
1 325
2650
39. Stolek konferenční dřevěný
1
200
200
1 060
1 060
40. Židle kovová pojízdná a otáčecí
2
600
1 200
3 180
6 360
41. Koš na papír umělohmotný
1
30
30
159
159
42. Digitální váha nášlapná
1
3 000
3 000
15 900
15 900
43. Stolek kancelářský pod psací stroj
1
200
200
1 060
1 060
44. Stolek kovový instrumentační
1
800
800
4 240
4 240
45. Psací stroj elektrický – Olympia
1
2 400
2 400
12 720
12 720
46. Digitální tonometr – Omron
1
5 000
5 000
26 500
26 500
47. Skříň šatní dvoudveřová, menší
1
400
400
2 120
2 120
48. Ventilátor
1
2 000
2 000
10 600
10 600
49. Křísicí přístroj
1
5 000
5 000
26 500
26 500
50. Utěrky
10
10
100
53
530
51. Ručníky
10
10
100
53
530
52. Prostěradla
2
15
30
159
318
53. Povlaky
2
15
30
159
318
54. Injekční stříkačky na jednorázové použití
800
1,2
960
6,36
5 088
55. Sedimentační stojánek
1
50
50
265
265
56. Pipety
10
5
50
26,5
265
57. Instrumentační dózy
5
150
750
795
3 975
58. Sterilizační buben průměr 25 cm
1
200
200
1 060
 
59. Sterilizační buben průměr 50 cm
1
750
750
3 975
3 975
60. Peán
12
170
2 040
901
10 812
61. Peánek
3
150
450
795
2 385
62. Nůžky rovné
4
150
600
795
3 180
63. Nůžky krátké
2
100
200
530
1 060
64. Nůžky zahnuté
2
150
300
795
1 590
65. Skalpel
5
150
750
795
3 975
66. Nůžky obvazové (sádrové)
5
190
950
1 007
5 035
67. Exkochleační lžička
2
190
380
1 007
2 014
68. Lžička na hnis
6
190
1 140
1 007
6 042
69. Miska smaltovaná (emitní)
3
30
90
159
477
70. Žanelová stříkačka
1
300
300
1 590
1 590
71. Skleněná láhev se zabroušeným hrdlem a zátkou
2
20
40
106
212
72. Pinzeta kovová dlouhá
6
60
360
318
1 908
73. Pinzeta kovová krátká
4
60
240
318
1 272
74. Pinzeta kovová špičatá
2
60
120
318
636
75. Jehly do stříkaček
600
0,6
360
3,2
1 920
76. Rukavice lékařské jednorázové
100
1,75
175
9,3
930
77. Hemokult
50
98
4 900
519
25 950
78. Špachtle dřevěná
500
0,30
150
1,6
800
79. Odběrové zkumavky
200
2
400
10,6
2 120
80. Ekologický čisticí přístroj
1
12 000
12 000
63 600
63 600
81. Glukometr
1
5 000
5 000
26 500
26 500
82. Dýchací přístroj – ambuvak
1
3 500
3 500
18 550
18 550
83. Otoskop
1
2 500
2 500
13 250
13 250
84. Plastový box
1
800
800
4 240
4 240
85. Papír do glukometru
1
1 000
1 000
5 300
5 300
  Celkem
151 535
800 000

4.3. Závěrečné doporučení – shrnutí k této části problematiky

1. Nesprávná doporučení se vyskytují i v odborné literatuře (především té starší

– s dřívějším datem vydání). Odepisování oceňovacího rozdílu po dobu 180 měsíců bylo opodstatněné do okamžiku zrušení jednoduchého účetnictví a jeho nahrazení daňovou evidencí.

2. Je třeba mít na paměti skutečnost, že ani správci daně se s touto problematikou příliš často nesetkávají, proto nelze než potenciálnímu kupujícímu doporučit, aby případné zpracování podkladů pro uplatnění výdajů spojených s nákupem veterinární praxe do výdajů daňově uznatelných zadal takovému zpracovateli, který bude ochoten a schopen shora uvedený postup v případě potřeby obhájit u příslušného správce daně.

Příloha

1. Použitá literatura
1.1. Publikace

a. Grünvald, R.: Finanční analýza pro oceňování podniku, Praha – VŠE – Institut oceňování majetku 2000

b. Kislingerová, E.: Oceňování podniku. 1. vydání, Praha, C. H. Beck 1999

c. Mařík, M.: Určování hodnoty firem. 1. vydání, Praha, Ekopress 1998, ISBN 80-901778-4-0

d. Mařík, M.: Metody oceňování podniku. 1. vydání, Praha, Ekopress 2003

e. Vomáčková, H. – Nesrovnal. J. – Březinová, H.: Prodej podniku. 1. vydání. Komora daňových poradců ČR. Brno, květen 2000

1.2. Zákony

f. Zákon č. 513/1999 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

g. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

h. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

i. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

1.3. Internetové zdroje

j. www.ariadna.cz
k. www.aspi.cz
l. www.aspimeritum.cz
m. www.mfcr.cz

 
Ing. František Elis,
daňový poradce