Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Převod veterinární praxe

   Daňová poradna

Převod veterinární praxe

(Ekonomický a daňový pohled)

1 Poněkud rozsáhlý úvod

2.6.3.1. Rozbor příjmů (v Kč)

Jedná se výhradně o příjmy z provozu za poskytnuté veterinární služby. Z dalšího posuzování jsou vyloučeny příjmy z kapitálového majetku (úroky z podnikatelského účtu), neboť nemají přímý vztah k posuzované lékařské praxi.

Rok
2003
2004
2005
2006
2007
Celkové příjmy, které jsou předmětem daně
978 095
973 868
1 030 864
1 105 281
1 298 318
Z toho:
Příjem ze závislé činnosti
0
0
0
0
0
Příjem z provozu ordinace za poskytované služby
978 095
973 497
1 030 662
1 105 039
1 298 124
Příjem z kapitál. majetku
0
371
202
242
194
Objektivizace
0
371
202
242
194
Objektivizovaný příjem z provozu ordinace
978 095
973 497
1 030 662
1 105 039
1 298 124

2.6.3.2. Rozbor nákladů (v Kč)

1. Materiál

Tato kategorie má v jednotlivých sledovaných letech rozdílný vliv na celkový objem daňových výdajů. Je v ní u této konkrétní ordinace uváděn a sledován nákup hmotného majetku (drobného hmotného investičního majetku, či dle dřívější terminologie DKP).

Objem výdajů na nákup materiálu je dán termíny nákupů, předzásobením a do určité míry i jistou daňovou optimalizací. (Daňový výdaj v jednoduchém účetnictví a v daňové evidenci vzniká v okamžiku uhrazení faktury, nikoliv v okamžiku vlastní spotřeby.)

Praxe a zkušenost mnohdy ukazují, že některé výdaje, ač nepochybně daňově uznatelné, nepřinášejí očekávaný ekonomický efekt. Zpracovatel ocenění při kontrole prvotních dokladů, která však nebyla vyčerpávající, takovéto výdaje v kategorii materiálových výdajů u této konkrétní ordinace, nezjistil. Současně konstatuje, že nebyly zjištěny žádné materiálové výdaje, které by měly být při posuzování předmětné privátní lékařské praxe vyloučeny.

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Nákup materiálu dle údajů z účetnictví a daňové evidence
29 753
13 374
5 544
8 999
16 861
Procento z celkových výdajů
4,62
1,84
0,84
1,20
2,19
Vyloučení zbytných výdajů
0
0
0
0
0
Čisté výdaje na materiál
29 753
13 374
5 544
8 999
16 861

2. Mzdy

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Mzdy vykázané v účetnictví a DE
164 621
196 532
175 414
159 417
193 796
Procento z celkových nákladů
25,57
27,03
26,42
21,23
25,15
Objektivizace
0
0
0
0
0
Mzdové náklady po objektivizaci
164 621
196 532
175 414
159 417
193 796

Jedná se výhradně o finanční prostředky vynaložené v přímé souvislosti s provozem posuzované privátní veterinární praxe.

Přestože mzdové výdaje se významně podílejí na celkových daňových nákladech ordinace, nelze do budoucna vyloučit další mírný nárůst čerpání mzdových prostředků v návaznosti na celkový růst mezd.

3. Sociální a zdravotní pojištění

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Sociální a zdravotní pojištění dle účetnictví a daňové evidence
117 128
114 961
121 386
141 276
148 886
Procento z nákladů
18,19
15,81
18,28
18,82
19,32
Objektivizace
0
0
0
0
0
Stav po objektivizaci
117 128
114 961
121 386
141 276
148 886

V nákladech na sociální a zdravotní pojištění je obtížné vysledovat jednoznačný trend. Je to dáno doplatky a vratkami v jednotlivých letech vždy po ročním zúčtování. Výdaje na sociální a zdravotní pojištění se u této konkrétní ordinace skládají z pojištění za zaměstnance a z pojištění za provozovatele praxe. Pojištění za zaměstnance je v zásadě neměnné a stabilní. Pojištění placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), tedy provozovatelem ordinace, vychází z dosaženého hospodářského výsledku.

4. Provozní režie

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Režie z účetnictví a daňov. evid.
254 827
285 952
284 122
315 990
281 405
Procento z nákladů (výdajů)
39,58
39,34
42,80
42,08
36,51
Úprava nákladů (výdajů)
Objektivizace (5%)
–12 741
–14 298
–14 206
–15 800
–14 070
Stav po objektivizaci
242 086
271 654
269 916
300 190
267 335

Kategorie režijních nákladů představuje zcela objektivně a pochopitelně velmi významnou část nákladů. Jsou v ní zahrnuty rozličné a nesourodé skupiny výdajů (nájemné, telefonní poplatky, pojištění majetku a provozu praxe, mycí a čisticí prostředky, poštovné, opravy, apod.). Při namátkové kontrole prvotních účetních dokladů nebyly zjištěny výdaje osobní spotřeby, které by byly zahrnuty do výdajů ordinace. Z dalšího posuzování byly jako ekonomicky neopodstatněné vyloučeny výdaje v paušální výši 5 %. Výše byla stanovena na základě kontroly prvotních dokladů a po konzultaci s provozovatelem praxe.

5. Uzávěrkové výdaje (započtené výdaje)

Započtené výdaje jsou tvořeny daňově uznatelnými odpisy hmotného majetku, který je představován osobním automobilem zařazeným v obchodním majetku provozovatele veterinární praxe a vstupní cenou rozhodnou pro uplatnění daňových odpisů v částce 345 900 Kč.

V dalších propočtech nejsou tyto výdaje akceptovány, neboť předmětný osobní automobil nebude součástí převodu ordinace.

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Uzávěrkové výdaje z účetnictví a daňové evidence
77 425
116 138
77 425
125 186
129 712
Procento z nákladů (výdajů)
12,03
15,98
11,66
16,67
16,83
Z toho
Odpisy nemovitostí
0
0
0
0
0
Odpisy osobního automobilu
77 425
116 138
77 425
125 186
129 712
Ostatní odpisy
0
0
0
0
0
Úprava nákladů (výdajů)
Objektivizace
–77 425
–116 138
–77 425
–125 186
–129 712
Stav po objektivizaci
0
0
0
0
0

6. Další výdaje

Žádné další výdaje, v jednoduchém účetnictví ani v daňové evidenci, nejsou v souvislosti s provozem hodnocené lékařské praxe evidovány.

2.6.4. Objektivizovaný výkaz příjmů a výdajů (v Kč)

Výše započtených mzdových prostředků byla odvozena z údajů ÚZIS ČR.

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Příjmy
978 095
973 497
1 030 662
1 105 039
1 298 124
Výdaje
Materiál
29 753
13 374
5 544
8 999
16 861
Mzdy
164 621
196 532
175 414
159 417
193 796
Pojištění
117 128
114 961
121 386
141 276
148 886
Režie provozní
242 086
271 654
269 916
300 190
267 335
Uzávěrkové výdaje
0
0
0
0
0
Objektivizované výdaje celkem
553 588
596 521
572 260
609 882
626 878
Odpisy osobního automobilu
77 425
116 138
77 425
125 186
129 712
Zápočet odměny provozovatele praxe
360 000
385 380
408 504
434 760
460 836
Výdaje celkem
913 588
981 901
980 764
1 044 642
1 087 714
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
64 507
–8 404
49 898
60 397
210 410

2.6.5. Závěr k finanční analýze

Na základě finanční analýzy provozu předmětné privátní veterinární praxe lze vyvodit následující závěry:

1. Daňové příjmy z provozu privátní veterinární praxe v posledním sledovaném roce, tj. v roce 2007, významně vzrostly a to o více než 17 %.

2. Objem pohledávek nepředstavuje prozatím žádné podstatnější riziko.

3. Objem závazků je evidován vzhledem k příjmům ve zcela nepodstatné výši.

2.6.6. Vlastní postup výpočtu

1. Objektivizované výsledky v (Kč)

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Rozdíl příjmů a výdajů
64 507
–8 404
49 898
60 397
210 410

2. Upravené čisté výnosy

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Rozdíl příjmů a výdajů
64 507
–8 404
49 898
60 397
210 410
Nezdanitelné minimum
38 040
38 040
38 040
38 040
0
Základ daně
26 467
0
11 858
22 357
210 410
Daň z příjmů
3 960
0
1 770
3 345
31 492
Snížení daně § 35 ba
0
0
0
0
7 200
Konečná daň
3 960
0
1 770
3 345
24 292
Upravený čistý výnos
60 547
–8 404
48 128
57 052
186 118

3.Výpočet odnímatelného čistého výnosu

Rok/ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
Upravený čistý výnos
60 547
–8 404
48 128
57 052
186 118
Váha
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Přepočet (výnos x váha)
60 547
–12 606
96 256
142 630
558 354
Trvale odnímatelný čistý výnos
84 518

Jednotlivým letům přisoudíme váhy 1,0 až 3,0 (tj. roky bližší současnosti mají větší váhu).

Trvale odnímatelný čistý výnos =

(1,0 x 60 547) +(1,5 x (–8 404)) + (2,0 x 48 128) + ( 2,5 x 57 052) + ( 3,0 x 186 118)
___________________________________________________________________
10

=
845 181
______
10
= 84 518,10 Kč, zaokrouhleno 84 518 Kč.

4. Výpočet hodnoty podniku

Pro konečný výpočet tržní hodnoty podniku je nutno stanovit kapitalizační míru. Ta se skládá z následujících složek:

R1
Bezrizikový reálný výnos. Za základ byl vzat výnos 15letých státních dluhopisů, které jsou považovány za bezrizikové, neboť nebezpečí jejich nesplacení prakticky neexistuje (znovuotevřená emise číslo 34)
4,26
R2
Míra inflace (poměrový růst v %, nikoliv reálná míra). Hodnota tohoto ukazatele byla z důvodů opatrnosti stanovena na 2,60 a to i přes mírně optimističtější oficiální odhad pro stávající období
2,60
R3
Specifické riziko. Celkové specifické riziko této privátní veterinární praxe je dáno jako součin provozního a ekonomického rizika. Při jeho stanovení byly mj. zohledněny následující faktory: zvyšování vyměřovacího základu pro výpočet záloh na platby sociálního a zdravotního pojištění, nutnosti apod.
1,50

Celková kapitalizační míra R1 + R2 + R3 = 4,26 + 2,60 + 1,50 = 8,36 %

Tržní hodnota privátní lékařské praxe =
trvale odnímatelný čistý výnos
_______________________
kapitalizační míra
=
=
84 518
______
0,0836
= 1 010 980,80 Kč, zaokrouhleno 1 011 000 Kč.

2.6.7. Závěr metody kapitalizovaných čistých výnosů

Metodou kapitalizovaných čistých výnosů byla stanovena tržní hodnota privátní veterinární praxe ve výši 1 011 000 Kč.

3. Posouzení daňových dopadů případného prodeje veterinární praxe u prodávajícího

Nejčastější otázky zpravidla zní:

– Jak se z daňového pohledu na ukončení podnikatelské činnosti připravit a v jakém časovém předstihu?

– Jak minimalizovat daňovou povinnost k dani z příjmů fyzických osob v souvislosti s daňovými povinnostmi souvisejícími s ukončením činnosti.

Odpovědi na tyto otázky byly v minulosti v časopise Zvěrokruh prezentovány. Vzhledem k změnám platným od 1. 1. 2008 a k dalším připravovaným změnám v daňových zákonech, jejichž platnost by měla nastat 1. 1. 2009, však již nejsou zcela aktuální. Pouštět se do propočtů v okamžiku nevyjasněné legislativy považuje autor článku za neseriózní. Proto se k nim v případě zájmu vrátíme v některém budoucím čísle časopisu Zvěrokruh.

Ing. František Elis
daňový poradce
(pokračování v příštím čísle)